Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.4 Показники оцінювання стану : Інфраструктура товарного ринку : Бібліотека для студентів

2.4 Показники оцінювання стану


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 

магниевый скраб beletage

та розвитку інфраструктури товарного ринку

Формування сучасної інфраструктури товарного ринку, адекватної вимогам створення конкурентоспроможної економіки інноваційного типу, потребує чіткого оцінювання стану та перспек-тив її розвитку. Для цього використовують систему економічних показників, які можна розподілити на дві великі групи (рис. 2.3):

-          макроекономічні показники товарного ринку;

-          показники стану та розвитку складових інфраструктури то-варного ринку.

 Показники інфраструктури товарного ринку

 

Макроекономічні

показники токарного

ринку

                       

                       

                       

                       

 

Показники стану та розвитку

складових інфраструктури

           

           

           

           

           

           

товарного ринку

 

Рис. 2.3. Структура показніжів та характеристики інфраструктури товарного ринку

 

Найважливішим макроекономічним показником товарного ринку та його інфраструктури є товарооборот.

Товарооборот становить підґрунтя розрахунків низки показ-ників — обсягу товарної маси; величини торговельного підпри-ємства; фінансового результату торговельної діяльності; обсягу витрат покупців на придбання товарів тощо.

Товарооборот вимірюють у вартісних і натуральних одиницях.

У вартісному обчисленні величина товарообороту (Т) розра-ховується за формулою:

т п

Т = YJ ХФ/Цїу ,         (2.1)

7=1 z=1

де Оц — обсяг /'-го товару, відпущеного (відвантаженого) покуп-цям ;'-им суб’єктом інфраструктури, у фізичних одиницях виміру;

Ц„ — ціна реалізації одиниці i-го товару j-им суб’єктом інфра-структури;

/ — тип товарної одиниці (/' = 1, 2 ... п);

j — суб’єкт інфраструктури, який здійснює продаж товарів (/ = 1, 2 ... т).

Таким чином, товарооборот — це синтетичний показник, який відображає всю сукупність актів купівлі-продажу товарів на то-варному ринку. В процесі аналізу його поділяють на окремі стру-ктурні складові для оцінювання обсягів товарообороту окремих підприємств, ринків і субринків. Так, зокрема, самостійно роз-глядають:

•          загальний товарооборот підприємств оптової торгівлі;

•          роздрібний товарооборот торговельної мережі;

•          роздрібний товарооборот окремих видів господарства. Загальний товарооборот підприємств оптової торгівлі, зведений на рівні регіону або держави, включає обсяг продажу това-рів кожним торговим посередником, тому його називають вало-вим товарооборотом (Твал).

Продаж товарів оптово-торговельними посередниками одне одному для кожного з них слугує чистим товарооборотом, але для всієї сукупності посередників він є внутрішнім товарооборо-том. Тобто загальна сума такого продажу становитиме повторний рахунок, який під час аналізу слід відрахувати із загального това-рообороту підприємств оптової торгівлі.

Валовий товарооборот залежить від обсягу проданих товарів ко-жним торговельним посередником і кількості посередників, тобто ланок товароруху. Це означає, що він не відображає реального обся-гу проданих товарів, оскільки включає повторний рахунок.

 

Валовий товарооборот, звільнений від повторного рахунку, називають чистим товарооборотом. Чистим товарооборотом завжди є роздрібний товарооборот, що характеризує обсяг про-дажу товарів кінцевим споживачам.

Коефіцієнт ланковості Клан, або показник числа перепродажів товару, обчислюють за формулою:

Клан = ^- ,     (2.2)

Тч„с

де Твал, Тчис — відповідно валовий і чистий товарооборот за звіт-ний період, тис. грн.

На практиці під час розрахунку коефіцієнта ланковості роб-лять поправку на зміну товарних запасів A3, яку визначають за формулою:

АЗ = 3К-3П,   (2.3)

де Зк — запаси на кінець звітного періоду;

Зп — запаси на початок звітного періоду.

Загальна формула розрахунку коефіцієнта ланковості з ураху-ванням зміни товарних запасів має вигляд (приріст зі знаком «+» або скорочення зі знаком «-»):

твал±дз

К™„=—         .           (2.4)

Тч„с±АЗ

Під час обчислення коефіцієнта Клан в оптовій торгівлі попра-вку на зміну товарних запасів вводять лише в чисельник, а зна-менник залишають без змін.

Окрім коефіцієнта ланковості, до відносних показників нале-жать показники структури товарообороту за видами товарообо-роту та за питомою вагою в ньому окремих товарів і товарних груп. Вони будуть розглянуті далі (розділ 4).

Основними показниками, що характеризують стан організа-ційної складової, є:

•          вартість основних фондів (зокрема й їхніх складових елеме-нтів) загалом та за видами економічної діяльності (оптова торгів-ля, роздрібна торгівля тощо);

•          питома вага основних фондів ринкової інфраструктури у за-гальному обсязі виробничих основних фондів;

•          кількість підприємств оптової торгівлі, роздрібної торгівлі, матеріально-технічного забезпечення тощо;

 

•          розподіл торгових підприємств за типами та видами (продовольчі, непродовольчі, змішані, кіоски та палатки роздрібної мережі тощо).

Стан розвитку матеріальної складової оцінюють за системою показників, які характеризують кількість і потужність складсько-го, тарного й транспортного господарства. До них належать:

—площа складських будівель, споруд;

—площа закритих складів, кількість складів-холодильників, місткість їхніх холодильних камер; місткість газосховищ, ємнос-тей для рідини та сипучих товарів;

— середня відстань перевезень однієї тонни вантажів за вида-ми транспорту й продукції, обсяг вантажообороту окремих видів транспорту; рівень механізації вантажно-розвантажувальних і транспортно-складських робіт тощо.

Рівень механізації праці оцінюють за допомогою коефіцієнта механізації певних робіт Км, який розраховують за формулою:

Км =—^-,       (2-5)

де Quex — обсяг роботи, виконаної за допомогою механізмів;

/j           ^ЇІРїиП-іТТРТТТ ООСЯГ ПООІТ TTGRTTOFO RPT7TV

Інформаційна складова характеризується кількістю інфор-маційних, виставкових центрів, рекламних агентств, обсягом по-слуг, які надають, кількістю та якістю наявної у них інформації про стан кон'юнктури товарного ринку, обсягами пропозиції та