Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3 Роль та функції інфраструктури товарного ринку, механізм її' регулювання : Інфраструктура товарного ринку : Бібліотека для студентів

2.3 Роль та функції інфраструктури товарного ринку, механізм її' регулювання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 

магниевый скраб beletage

Основне призначення інститутів інфраструктури є об-слуговування взаємовідносин виробників товарів та їх безпосере-дніх споживачів, забезпечення їх гармонійної взаємодії, що мож-ливо тільки при єдиному розвитку всіх її складових. Формування кожної із складових інфраструктури товарного ринку — необхід-на, але не достатня умова виконання властивих їй функцій. Основними функціями інфраструктури товарного ринку є:

•          сприяння суб’єктам товарного ринку в реалізації їх економі-чних інтересів;

•          організаційне оформлення комерційно-господарських відно-син ділових партнерів;

•          забезпечення юридичного, фінансового, страхового, контро-льного обслуговування;

•          вивчення кон'юнктури ринку, товарів, конкурентів, посере-дників, споживачів;

•          власне торговельна або інша комерційно-господарська дія-льність;

•          посередництво в реалізації товарів, налагодженні комерцій-но-господарських зв'язків;

•          надання відповідних послуг суб'єктам товарного ринку;

•          використання можливостей транспорту, засобів зв'язку, складського господарства.

 

Важливо усвідомити, що лише ефективна, розвинена як на рі-вні держави, так і на рівні її окремих регіонів сучасна інфрастру-ктура здатна не тільки формувати пріоритетні напрямки розвитку конкурентоспроможних галузей, а й визначати рейтинг цих на-прямків для залучення інвестицій.

Примітка. Залежно від рівня розвитку та наявності інфра-структурних ланок може встановлюватися податковий режим для інвесторів (диференціація регіонів за ступенем ефектив-ності регіональних інфраструктурних ланок). Якщо капітали інвестуються на територію з розвиненою інфраструктурою, податки сплачуються за найвищими ставками. При інвесту-ванні в регіони з менш розвиненою інфраструктурою товар-ного ринку ставки оподаткування зменшуються. Це стосуєть-ся і тих галузей виробництва, в розвитку яких у конкретних регіонах зацікавлена або не зацікавлена держава. Світовий досвід показує, що ефект досягається тоді, коли всі складові інфраструктури товарного ринку розвиваються комплексно.

Розвинена інфраструктура товарного ринку — це одна з фунда-ментальних рис ринкової економіки, ознака мобільності матеріаль-них, трудових, фінансових та інших ресурсів. Вона дозволяє ефек-тивно розв'язувати тимчасові проблеми дефіциту товарів, а головне, не дає укорінитися цим проблемам. Визначення вимог до розвитку та методів удосконалення і регулювання інфраструктури товарного ринку дає можливість зробити процес функціонування останнього більш керованим та економічно вигідним, підвищити конкурентний рівень його учасників та конкурентоспроможність запропонованої продукції. Ринкова інфраструктура суттєво впливає на функціону-вання економічної системи в цілому, тому будь-які рекомендації щодо розвитку інфраструктури товарного ринку мають бути ре-зультатом усвідомлення його особливостей.

Інфраструктура товарного ринку в нашій країні продовжує фор-муватися у процесі тривалої еволюції комерційно-господарських від-носин між суб'єктами ринку

Примітка. Поки що інфраструктура товарного ринку в Україні не склалася. У США, наприклад, майже три чверті кінцевого про-дукту товарного ринку належать маркетинговій сфері та лише 10 % виробляється у сфері товарів народного споживання. В Україні половина кінцевого продукту товарного ринку представ-лена товарами народного споживання, а маркетинговій сфері належить 1/4. Крім того, у США у сфері товарних ринків осно-вою є торгівля, в Україні — товарна промисловість. У 1990 р. в

 

Україні частка маркетингової сфери складала 36 % у вартості валового продукту товарного ринку, 18 % — у вартості основних фондів та лише 17 % — у кількості зайнятих. У США ці показни-ки були відповідно 70 та 72 %. Такі цифри важливі для розумін-ня ситуації на ринку товарів народного споживання України. Відставання маркетингової сфери — одна з причин величезних втрат товарної сировини та товарів, які становлять до 25 — 30 % валового виробництва.

У процесі формування оптимальної діючої інфраструктури товарного ринку велике значення має поєднання державного і ринкового механізмів регулювання. Так, інститути інфраструкту-ри займаються наданням посередницьких послуг у галузі інвес-тування, страхуванням різних сторін господарської діяльності, проводять довірчі операції. Інфраструктура також використову-ється при макроекономічному регулюванні — через неї держава здійснює антиінфляційні заходи, політику зайнятості, протидіє циклічним коливанням економіки.

Метою участі державних органів у формуванні інфраструкту-ри товарного ринку є створення відповідних умов, що забезпе-чують нормальне функціонування товарного ринку.

Завданнями державного регулювання є:

•          об’єднання поточних і перспективних напрямків розвитку вітчизняної економіки;

•          забезпечення бюджетної і товарно-грошової рівноваги;

•          розробка зак’нодавства, що забезпечує правову основу і за-хист інтересів субєктів товарного ринку;

•          створення необхідних умов і контроль над вільною і сумлін-ною конкуренцією на товарному ринку;

•          забезпечення раціонального і правомірного руху товарів.

Форми і механізми державного регулювання інфраструктури

товарного ринку мають динамічний і досить гнучкий характер, їх реалізація здійснюється відповідними державними органами (за-конодавчими, виконавчими, контролюючими й ін.).

Основними формами участі державних органів у формуванні і функціонуванні інфраструктури товарного ринку є:

1)         правова (закони, укази, накази, постанови, розпорядження, статути, положення, стандарти і т.п.);

2)         економічна (податки, тарифи, штрафи, санкції, пільги та ін.);

 

3)         соціальна (підтримка певних категорій населення, у тому числі пенсіонерів, інвалідів, тимчасово непрацюючих, гарантія заробітної плати, медичного обслуговування, безпеки);

4)         контрольна.

 

Сумісність і взаємозалежність окремих інфраструктурних інсти-тутів — результат функціонування вільного ринку. Виробничі та торговельні підприємства, фондова біржа, банки, бюджетні устано-ви надають ринковій системі організаційної завершеності, поєдну-ють інтереси виробників і споживачів у спільний законозумовлений процес. Причинами успіху або невдач у реалізації товарів і послуг у багатьох випадках стають нетоварні фактори — рівень досконалості інформаційної бази, засобів зв’язку і транспортних засобів, контин-генту працюючих посередників, післяпродажного обслуговування, реклами.