Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Торгові доми : Інфраструктура товарного ринку : Бібліотека для студентів

Торгові доми


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 

магниевый скраб beletage

Торгові доми — це багатопрофільні, багатофункціональні компанії або асоціації, що займаються торговельно-посеред-ницькою і комерційною діяльністю. Часто вони займаються і ви-робничою діяльністю, пов'язаною в основному з обробкою това-рів, що реалізуються. У міжнародному розумінні торговий дім — це фірма або компанія, що представляє собою асоціацію торго^/SJIS^^^S^^K^^BO сприяють розвитку товарного ринку, оскільки його суб'єкти в сучасних умо-вах не можуть успішно конкурувати, якщо не мають відповідної ін-формації. Відсутність інформаційного забезпечення ускладнює орі-єнтацію підприємств і організацій на товарному ринку, негативно впливає на вибір ділових партнерів, необхідних товарів, способів руху товарів, а також обсяги і структуру товарної реалізації, матері-ально-технічне, фінансове і кадрове забезпечення. Інформаційно-консультаційні організації на товарному ринку представлені спеціа-льними рекламними агентствами, інформаційними центрами і аге-нтствами засобів інформації, а також інформаційними технологіями

Та3ф^оТ^анТа^Гтщяють функщонуванню товарного ринку та реалізації його потенційних комерційно-господарських можливостей за допомогою перерозподілу фінансово-кредитних потоків. До них належать кредитна система, комерційні банки, емісійна система та емісійні банки.

 

Страхоеі компанії сприяють мінімізації ризику діяльності елементів товарного ринку. Відмова від страхування може при-звести до значних фінансових втрат власників високовартісного майна, реалізаторів інноваційних рішень тощо. Цей елемент ін-фраструктури товарного ринку представлено системою страху-вання комерційного господарського ризику та страховими комЗаконодаечі та контролюючі організації сприяють раціона-льному функціонуванню товарного ринку в усіх його ланках. Відсутність належного контролю над товарним ринком призво-дить до фінансових, правових, податкових та інших порушень, нераціонального руху товарів, наявності неякісних, екологічно небезпечних товарів, несумлінної конкуренції. До складу контро-люючих та регулюючих організацій входять податкова система,

то в чому визначають функціонування товарного ринку, а також успішне здійснення комерційно-господарської діяльності конк-ретним його суб'єктом. Відсутність правової допомоги суб'єктам товарного ринку може привести до помилок у формуванні дого-вірних відносин і збоїв при їх виконанні, незнання прав і обов'язків учасників ринку, нездатності захиститися від непра-вомірних дій конкурентів, ділових партнерів. Вони представлені аудиторськими компаніями, консультаційними компаніями (кон-салтингом), громадськими та державними фондами, призначени-ми для стимулювання ділової активності. Найбільш розповсю-дженими є такі складові.

Консалтингові компанії, де працюють фахівці в галузі теорії та практики ринку і бізнесу, які на замовлення підприємств на-дають консультації з економічних та юридичних питань. Оплата їх консультацій обходиться дешевше, ніж утримання таких фахі-вців на фірмі.

Аудиторські компанії. Аудит — це комплексна ревізія фінан-сово-господарської діяльності фірми, яка дозволяє оцінити її мо-жливості на ринку та у сфері бізнесу. Така перевірка має харак-тер незалежної експертизи та є обов'язковою умовою для отримання дозволів та ліцензій на певні види зовнішньоекономі-чної діяльності, організації спільних підприємств (СП). Об'єктив-ні оцінки аудиторських компаній є своєрідною візитною карткою

Організаціїз трудоеого забезпечення відіграють значну роль у процесі розробки і реалізації трудової політики на товарному

 

ринку, оскільки саме високопрофесійні кадри здатні успішно ви-рішувати його проблеми. Нечітка організація управління, недо-статній зв'язок із суб’єктами товарного ринку призводять до не-ефективного пошуку останніми потрібних фахівців, що вміють планувати, організовувати і контролювати рух товарів, налаго-джувати ділові стосунки з партнерами, конкурентами, підприєм-ствами сфери послуг, організаціями і, як результат, забезпечувати комерційний успіх. До складу організацій з трудового забезпе-чення входять профспілки працівників за наймом, система регу-лювання зайнятості населення і центри державного та недержав^р^шо^нЛктТдифна ?истема є важливою ланкою у процесі формування комерційно-господарських зв'язків на това-рному ринку та організації руху товарів. Помилки у виборі виду транспорту, перевізних засобів, у плануванні, організації марш-рутів руху, невірні дані про обсяги і структуру вантажних потоків ускладнюють комерційно-господарські зв'язки, призводять до подорожчання товару, погіршення його якості, перешкоджають правильному його зосередженню в запасах протягом всього руху товарів.

Система зе'язку являє собою необхідний інструмент устано-влення контакту між суб’єктами товарного ринку. Будь-який збій у цій системі спричиняє неотримання оперативної і достовірної ділової інформації, що негативно позначається на комерційно-господарській діяльності, відносинах з партнерами, конкурентаМИС^^™тарне7осподарство забезпечує рух товарів, міс-це розподілу, сортування, комплектацію, збереження й експеди-рування товарно-матеріальних цінностей. Недоліки у веденні цього господарства негативно впливають на управління товарни-ми запасами, витрати обігу, схоронність і якість товару, своєчас-не одержання його суб'єктами товарного ринку в потрібній кільK°CnLZZ2ep?emu4HUU комплекс сприяє усшшній ДІЯЛЬНОСТІ всіх суб’єктів товарного ринку. Недоліки в роботі комплексу по-рушують відповідні режими, гальмують, а найчастіше і припи-няють нормальне функціонування підприємств, організацій товаЗаклади освіти — система вищої, професійної та середньої економічної та технічної освіти.

Вільні економічні зони (ВЕЗ) мають суттєве значення для розвитку ринку і формування ринкової економіки; є фактором

 

економічного розвитку із залученням іноземного кашталу, на-данням різних пільг (звільнення від податків строком, як прави-ло, на 10 років; прямі державні субсидії; безмитне ввезення та вивезення товарів; надання земель в оренду за низьку платню та ін.). Є кілька термінів, які визначають різновиди ВЕЗ, а саме: зо-ни вільного підприємництва; зони вільної торгівлі; експортно-виробничі зони; виробничі зони в регіонах; вільні порти; вільні банківські зони.

Примітка. Перша ВЕЗ з'явилася в 1959 році в Ірландії. У 1970-х pp. спостерігався найбільший розквіт ВЕЗ. Темпи за-йнятості в цих зонах протягом останніх двадцяти років щорі-чно перевищували 20 %. Сьогодні в світі нараховується по-над 400 ВЕЗ (переважно в розвинених країнах). Панівне становище у ВЕЗ посідають японські транснаціональні кор-порації, США і Західна Європа. Для залучення іноземного ка-піталу у ВЕЗ важливі такі умови: політична стабільність, від-сутність хаосу, дезорганізації господарських зв’язків, законопорядок, а не війна законів, дешева робоча сила. На цей час у нашій країні більшість із зазначених умов відсутні. Позначається також відсутність досвіду щодо створення і функціонування ВЕЗ, що стримує розвиток таких зон в Украї-ні. Взагалі, певний час були створені і функціонували в Україні ВЕЗ, однактепер їх немає.

Лізингоеі організації надають послуги щодо оренди об’єкту власності з можливістю переходу права власності лізингоодер-жувачу при поступовому погашенні вартості майна та плати за

й°ГОхоронШТор2ізаціїта підприемства забезпечу’ть схорон-ність товарно-матеріальних цінностей та безпеку субєктів това-рного ринку, надаючи послуги з охорони об’єктів власності, ван-тажів, інкасації тощо, а також з встановлення, ремонту та обслуговування засобів охоронної сигналізації. В Україні охо-ронну діяльність здійснюють структурні підрозділи Державної служби охорони при МВС України і недержавні охоронні під-приємства, що мають ліцензію на здійснення даного виду підпри-ємницької діяльності.

Наведений перелік не вичерпує розмаїття наявних структур. До того ж він недостатньо впорядкований для поглибленого ана-лізу та вивчення.

 

За ознакою спорідненості завдань і виконуваних функцій що-до забезпечення функціонування товарного ринку елементи ін-фраструктури поділяють на такі групи або складові:

•          організаційна складова — оптові й торговельно-посеред-ницькі структури, товарні біржі, брокерські, дилерські, лізингові тощо посередницькі організації, власні комерційні структури ве-ликих промислових підприємств і галузевих господарських фор-мувань, підприємства дрібнооптової та роздрібної торгівлі;

•          матеріальна складова — складське господарство, таропакува-льні системи, вантажно-розвантажувальні й транспортні системи;

•          інформаційна складова — інформаційні й довідкові системи стосовно продукції, її виробників та споживачів, умов постачан-ня та цін; маркетингові й консалтингові фірми;

•          кредитно-розрахункова складова — фінансово-кредитні установи, страхові, юридичні, аудиторські фірми, банки, що за-безпечують безперервність розрахунків під час купівлі-продажу товарів та послуг, фінансують створення необхідних товарних запасів і матеріальних резервів, а також інвестиції для розвитку матеріально-технічної бази;

•          кадрова складова — фахівці, працівники різного рівня ква-ліфікації відповідного фахового спрямування, з яких формуються трудові колективи суб'єктів господарювання ринкової інфра-структури, спеціалізовані навчальні заклади з підготовки праців-ників і фахівців для сфери товарного обігу.

Найбільший обсяг робіт з формування та забезпечення обігу товарів та послуг, здійснення актів купівлі-продажу виконують суб'єкти організаційної складової, їхня діяльність сприяє форму-ванню системи комерційних зв'язків, досягненню ринкової рів-новаги між попитом і пропозицією, скороченню витрат обігу й раціональному використанню ресурсів.

Матеріальна складова відіграє важливу роль в діяльності са-мих суб'єктів інфраструктури товарного ринку і в забезпеченні руху товарів у процесі обігу. Транспорт здійснює фізичне пере-міщення товарів у матеріально-речовій формі. Складське госпо-дарство забезпечує умови для належного оброблення товарів та збереження їх, таропакувальна система сприяє збереженню якос-ті й підвищенню конкурентоспроможності товарів. Розвиток ма-теріальної складової — це одна з важливих передумов підвищен-ня ефективності товарного обігу та його інтенсифікації.

Інформаційні структури сприяють прискоренню товарного обігу, надаючи суб'єктам товарного ринку повну і достовірну ін-формацію про його стан, обсяги й структуру попиту та пропози30

 

ції. Вони створюють умови для доброчесної конкуренції, якомога ефективнішого перебігу ринкових процесів.

Суб'єкти кредитно-розрахункової складової забезпечують ефек-тивне функціонування товарного ринку завдяки своєчасному й без-перебійному здійсненню фінансово-розрахункових операцій і по-шуку та залученню інвестиційних ресурсів. Це дає змогу суб'єктам інфраструктури реалізовувати інноваційну політику, впроваджувати в свою діяльність досягнення науково-технічного прогресу

Кадрова складова відіграє вагому роль у процесі формування й реалізації трудової політики на товарному ринку. Високопро-фесійні кадри здатні не лише визначати його проблеми, а й успі-шно розв'язувати їх. Специфіка товарного ринку вимагає від працівників інфраструктури не тільки комерційного хисту, а й глибокого знання товарів, уміння налагоджувати ділові взаємини між суб'єктами ринку, підтримувати та розвивати їх.