Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Примітка. : Інфраструктура товарного ринку : Бібліотека для студентів

Примітка.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 

магниевый скраб beletage

Вперше біржі з'явилися у XV—XVI ст. в Італії, Ні-дерландах, Франції. У Росії перша біржа виникла у 1703 р. в Петербурзі, і вже у 1705 р. для неї було збудоване окреме приміщення. На території України перша біржа з’явилась у Києвіу 1865 р.

На початку 90-х років XX ст. у світі нараховувалося бли-зько 50 товарних бірж із загальним обігом понад 10 трлн. дол., що становить 25 % світового валового національного продукту.

В Україні товарні біржі функціонують з 1 квітня 1991 року. Вже у 1993 році їх нараховувалося понад 60, у липні 1994 р. було зареєстровано 90 бірж. Практичну діяльність здійсню-вали 62 біржі (69 %). Така велика кількість їх зумовлена ни-зьким рівнем розвитку оптової торгівлі. Особливостями українських бірж порівняно із західними є малий статутний капітал, універсальність, низький рівень спеціалізації.

У сучасній економічній літературі товарна біржа розглядаєть-ся, по-перше, як економічна категорія, що відображає складову частину ринку, специфікою якого є особлива оптова форма торгі-влі товарами з певними характеристиками — масовістю, стандар-тністю, взаємозамінністю. По-друге, це господарське об’єднання (товариство) продавців, покупців і торговців-посередників з ме-тою створення умов для торгівлі, полегшення, прискорення і здешевлення торгових угод і операцій, які організовуються для поліпшення торгівлі, швидкого забезпечення товаровиробників необхідними товарами, прискорення обігу капіталу.

Біржа як сегмент загального ринку виконує функції:

•          збалансування попиту та пропозиції шляхом відкритої купі-влі-продажу;

•          упорядкування й уніфікація ринку товарних і сировинних ресурсів;

•          стимулювання розвитку ринку;

•          економічного індикатора.

Товарні біржі класифікують за такими ознаками:

1)         За масштабами —міжнародні; —національні.

2)         За товарним асортиментом

 

•          універсальні;

•          спеціалізовані, на яких об’єктом торгівлі є окремі товари або їх групи. У свою чергу, вони поділяються на спеціалізовані ши-рокого профілю та вузькоспеціалізовані.

 

Примітка. В Україні діє 47 універсальних та товарно-сировинних бірж (52 %), 19 спеціалізованих, "ІЗтоварно-фондових і фондових, 8 агропромислових та 3 біржі нерухо-мості.

В Україні значно частіше зустрічаються спеціалізовані біржі широкого профілю, серед яких виділяється «Украгропромбі-ржа». До її складу входять центральна біржова структура і кілька регіональних. Через «Украгропромбіржу» реалізується сільськогосподарська і промислова продукція для задово-лення потреб АПК України. У перспективі передбачається проведення як національних, так і міжнародних торгів цук-ром, зерном, металовиробами, сільгосптехнікою і транспорт-ними засобами.

3) За умовами участі

•          публічні, на яких угоди можуть укладати як члени бірж, так і підприємці, що не є їх членами. Діяльність цих бірж регулюється законами та урядовими актами;

•          пржатні, які організовують у формі акціонерних компаній і закритих корпорацій. Укладати угоди на таких біржах можуть лише акціонери.

Члени біржі, як правило, не отримують дивідендів на вкладе-ний капітал. їх прибуток утворюється за рахунок винагород, отриманих від клієнтів, тобто біржі виступають у ролі брокерів.

Товарна біржа створюється на засадах добровільного об’єднання зацікавлених юридичних і фізичних осіб шляхом укладання засновниками угоди, яка визначає порядок та принци-пи її створення, склад засновників, їх обов’язки, розмір і строки сплати пайових вступних та періодичних внесків.

Примітка. Наведемо цікавий факт. Згідно із законодавством засновниками і членами товарної біржі не можуть бути орга-ни державної влади та управління, а також державні устано-ви (організації), що перебувають на державному бюджеті. В Україні ж більшість товарних бірж організовуються держав-ними установами, наприклад органами постачання, Міністер-ством сільського господарства і продовольства, іншими міні-стерствами і відомствами. Так були утворені Українська універсальна товарна біржа і «Украгропромбіржа». У той же час існують біржі, організовані вільними підприємцями, на-приклад одеська приватна біржа «Світлана і К°». Певні плю-си має кожний із способів організації бірж. Перевагою пер-ших є те, що вони мають відносно розвинуту інфраструктуру, а других — їх приступність для більшої кількості суб’єктів.

 

Товарна біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.

Примітка. У країнах з розвиненою ринковою економікою товар-ні біржі в основному функціонують як безприбуткові асоціації, звільнені від сплати корпоративного прибуткового податку.

Однак на практиці біржі одержують прибуток, джерелом яко-го є відрахування із сум комісійної винагороди, що надходить від брокерських контор, та надходження від біржових операцій. Як правило, відрахування на користь бірж становлять 0,1—0,5 % від суми укладених брокерами угод. Таким чином, основними стат-тями їх доходу є: засновницькі і пайові внески і відрахування ор-ганізацій, що утворюють біржу; доходи від надання послуг чле-нами біржі та інших організацій; виторг від інших надходжень. Так, участь підприємств у біржовій торгівлі на постійній або ра-зовій основі може здійснюватися за певну плату через брокерські

ТСОТТТОПТТ 1 ОПОТСРППЧ і Л/ГЯТСТТРППЧ I