Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ        : Інфраструктура товарного ринку : Бібліотека для студентів

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ       


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 

магниевый скраб beletage

Основна література

1.Бєлявцев М.І., ШестопаловаЛ.В. Інфраструктура товарного рин-ку. — К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 416 с.

2.1нфраструктура товарного ринку: Навч. посібник / За ред. І.В. Сороки. — К.: НМЦВО МОіН України, НВФ «Студцентр», 2002. — 608 с.

3 .Маркетинг: Бакалаврський курс: Навчальний посібник / За ред. С.М. Ілляшенка. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. — 976 с.

4.         Савощенко А.С. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник. —

К.: КНЕУ, 2005. — 336 с.

Додаткова література.

5.         Балабанова Л.В. Маркетинг: Підручник. — Донецьк, 2002. — 562 с.

6.         БасовскийЛ.Е. Маркетинг. — М.: ИНФРА-М, 2001. — 219 с.

7.         Біленький П.Ю. Механізми розвитку ринкової інфраструктури в Україні // Вісник. — 2002. — № 4. — С. 21.

8.         Болт Г.Дж. Практическое руководство по управлению сбьітом / Пер. с англ. Комлева С.Л. и др. — М.: Зкономика, 1991. — 271 с.

9.         Бондарь О. Проблемьі развития инновационной деятельности // Бизнес-Информ. — 1998. — № 5. — С. 32—36.

 

10.       Бусигин А.В. Предпринимательство. Основной курс. — М.: Зко-номика, 1994. — Т. 1. — 506 с.

11.       Вернет Дж., Мориарти С. Маркетинговьіе коммуникации: ин-тегрированньій подход. — СПб.: Питер, 2001. — 407 с.

12.       Вітлинський В.В. Фінансове забезпечення інновацій // Фінанси України. — 2003. — № 8. — С. 137.

13.       Вовк С. Железньіе дороги. Государство в государстве // Инвест-газета. — 2003. — № 15. — С. 12.

14.       Вовк С. На своих вагонах // Инвестгазета. — 2003. — № 15. — С. 13.

 

15.       Вовк С. Начальніжи поездов // Инвестгазета. — 2003. — № 15. — С. 13.

16.       Вовк С. Непродаваемая дорога // Инвестгазета. — 2003. — № 15. — С. 13.

17.       Войчак А.В. Сучасні тенденції розвитку каналів розподілу // Ма-ркетинг в Україні. — 2000. — № 2. — С. 42-43.

18.       Голубков Е.П. Маркетинг: Словарь. — М.: Зкономика, Дело ЛТД, 1994. — 288 с.

19.       Захарін С.В. Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств // Фінанси України. — 2003. — № 1. — С. 13—20.

20.       Ибрагимов Л.А. Инфраструктура товарного рьінка. — М.: ПРИ-ОР, 2001. — 256 с.

21.       Калинина И. Гарантия сохранности. Тара и упаковка в управле-нии цепями поставок // MM. Деньги и технологи. — 2003. — № 3. — С. 22—26.

22.       Контрейнерні перевезення: час настав // УкрАвтоКонтинент. — 2003. — № 10 (13). — С. 12—14.

23.       Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Зкспресс-курс. — СПб.: Питер, 2001. —С. 402.

24.       Котлер Ф. Основьі маркетинга. — М.: Прогресс, 1993. — 698 с.

25.       Кузьмінський В.О. Інноваційно-інвестиційний потенціал ФГП // Фінанси України. — 2003. — № 6. — С. 114—123.

26.       Маркетинг / Сост., вступ, ст. А.И. Кредитова. — К.: Украина, 1995. — 355 с.

27.       Маркетинг: Учебник / Романов А.Н., Корлюгов Ю.Ю., Красиль-ников С.А. и др.; Под ред. А.Н. Романова. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. — 220 с.

28.       Прибьільность потребителя и СКМ // ОШсе. — 2002. — № 1—2. — С. 32—33.

29.       Примак Т.А. Основьі маркетинга: Конспект лекций. — К.: МА-УП, 2000. — 72 с.

30.       Роджерс Л. Маркетинг в малом бизнесе. — М.: Аудит, ЮНИ-ТИ, 1996.

31.       Росситер Дж.Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров. — СПб.: Питер, 2000. — 515 с.

32.       Рудометова А. Амбиции молодой компании // Автотрофи. — 2003. —№19. —С. 14.

33.       Смирнов А.А. Лизинговьіе операции. — М.: Консалтбанкир, 1995. — 140 с.

34.       Смит П., Бзрри К., Пулфорд А. Коммуникации стратегического маркетинга. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — С. 95.

35.       Статистичний збірник «Діяльність підприємств — суб’єктів під-приємницької діяльності»: Ч. 1 / За ред. І.М. Жук. — К.: Державний ко-мітет статистики, 2004. — 137 с.

36.       Узллс У., БернетДж., Мориарти С. Реклама: принципьі и прак-тика. — СПб.: ЗАО, 2001. — 306 с.

 

37.       Званс Дж. p., Берман Б. Маркетинг. — М.: Зкономика, 1993. — 420 с.

38.       Зффективная система доставки грузов — неотьемлемая часть успешного бизнеса // Вісник АсМАП України. — 20.03. — № 10 (13). — С. 3.

39.       Ястремская Е.Н., Райко Д.В. Инфраструктура товарного рьшка: Учебное пособие. — X.: ИД «ИНЖЕК», 2006. — 216 с.

Законодав чо-нормативна література.

40.       Господарський кодекс від 16.01.2003 p. № 436-IV.

41.       Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. № 8073-Х.

42.       Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III.

43.       Цивільний кодекс від 16.01.2003 p. № 435-IV.

44.       Митний кодекс України від 11.07.2002 № 92-IV (92-15).

45.       Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05.91 р. № 1023-XII.

46.       Закон України «Про захист національного товаровиробника від субсидованого імпорту» від 22.12.1998 p. № 331-XIV.

47.       Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту» від 22.12.1998 р. № 331-XIV.

48.       Закон України «Про внесення змін до Митного тарифу України» від 21.02.2006 p. № 3455-IV.

49.       Закон України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» від 20.12.2005 p. № 3235-IV.

50.       Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91р. №959-ХП.

51.       Закон України «Про товарну біржу» від 10.12.91 р. № 1956-ХІІ.

52.       Закон України Про інноваційну діяльність від 04.07.2002 р. № 40-IV.

53.       Закон України «Про фінансовий лізинг» від 16.12.97р. №723/97-ВР.

54.       Закон України «Про внесення змін до закону України «Про лі-зинг» від 11 грудня 2003 року № 1381-IV.

55.       Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» 334/94-ВР.

56.       Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-111.

57.       Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 8.09.91 р. № 1560-ХП (Офіційне тлумачення Закону див. в Рішенні Конституцій-ного Суду від 29.01.2002 № 1-рп/2002).

58.       Закон України «Про страхування».

59.       Закон України від 21.11.1995 № 437/95-ВР «Про промислово-фінансові групи в Україні».

60.       Закон України «Про Єдиний митний тариф» від 05.02.92 р.

 

61.       Закон України «Про транзит вантажів» від 20.10.99 р. № 1172-ХІУ.

62.       Закон України «Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005 року№2709-ІУ.

63.       ДСТУ 4303-2004 «Роздрібна та оптова торгівля. Терміни та ви-значення понять»: Затв. Держкомстрандартом України від 8 червня 2004 р.№ 130.

64.       Класифікації видів економічної діяльності ДК 009-96: Затв. на-казом Держстандарту України від 22.10.96 № 441.

65.       Державний класифікатор продукції та послуг ДК 016-97: Затв. наказом Держстандарту України від 30 грудня 1997 року № 822.

66.       Порядок зайняття торговельною діяльністю і правила торгове-льного обслуговування населення: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1995 р. № 108.

67.       Тимчасовий порядок контролю за дотриманням ліцензійних

умиь исрсшзник. Z.WWJ. лисішіад.

68.       Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за кількістю.

69.       Інструкція про порядок приймання продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання за якістю.

70.       Указ президента України від 11.07.95 р. № 603/95 «Про держав-не регулювання відносин у сфері торгівлі».

71.       Указ Президента України від 07.11.94 р. №659/94 «Про облік окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в Україні».

72.       Указ Президента України від 01.02.99 р. № 109/99. «Про вдос-коналення державного контролю за якістю та безпекою продуктів хар-чування, лікарських засобів та виробів медичного призначення».

73.       Правила продажу продовольчих товарів, затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України 13.03.95 р.

74.       Правила продажу непродовольчих товарів, затверджені наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків України 27.05.95 р. № 294.

75.       Правила заповнення заяви підприємства, подання якої митному органу передує митному оформленню товарів і транспортних засобів, затверджені наказом Державної митної служби України від 09.08.2005 № 735 (z0934-05), зареєстровані в Міністерстві юстиції України

76.       Постанова Кабінету Міністрів України від 20.12.97 р. № 1449 «Про Концепцію розвитку внутрішньої торгівлі України».

77.       Постанова Кабінету Міністрів України від 13.12.2001 № 1662 «Про схвалення Концепції вдосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів».

78.       Постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 108 «Про Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельно-го обслуговування населення».

79.       Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.1994 № 351 «Про затвердження Правил торговельного обслуговування населення».

 

80.       Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.96 р. № 1282 «Про мінімальну митну вартість імпортних автомобілів та шин до них».

81.       Постанова Кабінету Міністрів України від 02.12.96 р. № 1433 «Про встановлення мінімальної митної вартості на імпортні лікеро-горілчані вироби та пиво».

82.       Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.97р . № 63 «Про мінімальну митну вартість імпортних тютюнових виробів».

83.       Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.97 р. №65 «Про ставки митних зборів».

84.       Постанова Кабінету Міністрів України від 26.05.97 р. № 502 «Про встановлення митної вартості на деякі товари, що підлягають об-кладенню акцизним збором».

85.       Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.97 р. № 1332 «Про затвердження Положення про основні засади організації переве-зень радіоактивних матеріалів територією України».

86.       Постанова Кабінету Міністрів України від 08.12.97 р. № 1358 «Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародною передачею товарів військового призначення».

87.       Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.98 р. № 244 «Про затвердження Положення про Державну екологічну інспекцію Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядер-ної безпеки України».

88.       Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.98 р. № 264 «Про затвердження Положення про регіональну службу державного ве-теринарного контролю на державному кордоні».

89.       Постанова Кабінету Міністрів України від 23.06.93 р. № 469 «Про обмеження торговельних і постачальницько-збутових надбавок (націнок)».

90.       Постанова Кабінету Міністрів України від 26.12.2005 р. № 1285 «Про створення Аграрної біржі».

91.       Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.99 р. №997 «Про оптові продовольчі ринки».

92.       Постанова Кабінету Міністрів України від 5.12.99 р. №2043 «Про затвердження Тимчасових умов функціонування оптового ринку електричної енергії».

93.       Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2005 р. № 1304»Про затвердж,ння переліків това00ів, експорт та імпорт яких

ID;^S^^Tu^raS^ Уїйни^вщ 23 серпня 2005 р. № 367-р «Про затвердження заходів щодо детінізації національ-ної економіки на 2006-2007 роки».

95.       Порядок зайняття торговельною діяльністю і правила торгове-льного обслуговування населення, затв. постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 108.

96.       Наказ Мінекономіки, європейської інтеграції, МВС України, ДПА України, Держкомстандартизації вiд 26.02.2002 № 57/188/84/105

 

«Пр’ затвердження Правил торгівлі на ринках», зареєстрований в Мінюст України 22.03.2002 за№ 288/6576.

97.       Наказ Мінагропрома України від 04.06.1996 № 23 «Про затвер-дження Ветеринарно-санітарних правил для ринків», зареєстрований в Мін’юст України від 19.06.1996 № 314/1339.

98.       Наказ Державного митного комітету України від 20.01.99 р. №38 «Про затвердження порядку пропуску через митний кордон України та митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю».

99.       Наказ ДМСУ від 21.11.2005 № 1136 «Про місця прибуття авто-транспорту», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 9.12.2005 р. за№ 1474/11754.

 

100.     Наказ ДМСУ від 30.01.98 р. № 40 «Про введення нових класифі-каторів видів митних та інших платежів, видів митних послуг, звіль-нень від сплати митних та інших платежів».

101.     Наказ ДМСУ від 23.06.98 р. № 363 «Про затвердження Порядку справляння митних зборів, які нараховуються за вантажною митною декларацією», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14.07.98 р. № 443/2883.

102.     Наказ ДМСУ від 11.11.98 р. № 710 «Про затвердження Змін до Положення про порядок контролю за ввезенням на територію України окремих видів товарів».

103.     Наказ НАК від 27.07.99 р. № 50 «Про порядок здійснення конт-ролю за якістю та безпекою виробів медичного призначення в процесі їх державної реєстрації в Україні».

104.     Наказ НАзК від 07.10.99 р. №069 «Перелік харчових добавок, що підлягають державній реєстрації в України».

105.     Наказ ДМСУ від 29.07.98 № 447 «Про затвердження Положення про надання незалежними фінансовими посередниками фінансових га-рантій митним органам при митному оформленні товарів, що ввозяться за попередньою вантажною митною декларацією», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.10.98 р. за № 698/3138.

106.     Наказ ДМСУ від 31.12.92 № 249 «Про введення в дію Інструкції про порядок контролю за оплатою продукції, що поставляється за межі України в країни рублевої зони».

107.     Наказ ДМСУ від 19.03.97 р. № 113 «Про затвердження Інструк-ції про взаємодію митних органів України з незалежними фінансовими посередниками при застосуванні механізму надання фінансових гаран-тій щодо обов’язкової доставки товарів у митниці призначення», зареє-стрований в Міністерстві юстиції 28.05.1997 р. за № 198/2002.

108.     Наказ ДМСУ від 13.10.2003 № 683 «Про затвердження Порядку проведення митними органами перевірки преференційних сертифікатів при ввезенні товарів на митну територію України на умовах угод про вільну торгівлю», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1112.2003 р. за№ 1145/8466.

109.     Наказ ДМСУ від 23.01.2006 № 30 «Про затвердження Порядку справляння митними органами ввізного (вивізного) та особливих видів

 

мита під час митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України», зареєстрований в Міністерстві юстиції Украї-ни 08.02.2006 р. за № 109/11983.

110.     Наказ ДМСУ від 09.08.2005 № 735 «Про запровадження єдиної форми заяви підприємства, подання якої митному органу передує мит-ному оформленню товарів і транспортних засобів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.08.2005 р. за№ 934/11214.

111.     Наказ ДМСУ від 08.11.2005 № 1088 «Про затвердження По-рядку прийняття попереднього рішення про країну походження товару та про внесення зміни до наказу Держмитслужби України від 28.12.99 № 864», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.11.2005 р. за №1410/11690.

112.     Наказ ДМСУ від 07.12.2005 № 1201»Про затвердження Класи-фікатора видів податків, зборів (обов’язкових платежів) та інших бю-джетних надходжень», зареєстрований в Міністерстві юстиції України

22.12.2005      р. за№ 1552/11832.

113.     Наказ ДМСУ, Адміністрації прикордонної служби України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства аграрної політи-ки України, Міністерства охорони навколишнього природного середо-вища України, Міністерства культури і туризму України від 31.08.2005 № 819/641/435/441/310/592 «Про затвердження Інструкції з організації здійснення попереднього документального контролю товарів, що вво-зяться на митну територію України», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16.09. 2005 р. за№ 1062/11342.

114.     Наказ Міністерства економіки України від 27.09.2005 №308 «Про внесення змін до Правил роздрібної торгівлі тютюновими виро-бами», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.10.2005 р. за №1211/11491.

115.     Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтег-рації України від 15.01.2002 № 12 «Про заходи щодо запобігання реек-спорту товарів українського походження в рамках міждержавних дво-сторонніх Угод про вільну торгівлю», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.01.2002 р. за № 73/6361.

116.     Наказ Міністерства промислової політики України від

14.02.2006      № 53 «Про затвердження форми Звіту про цільове використання товарів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України

6.03.2006 р.за№ 235/12109.

117.     Наказ Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 20.09.2005 № 684 «Про затвердження Правил серти-фікації експлуатантів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.12.2005 р. за№ 1545/11825.

118.     Наказ Державного комітету статистики України від 24.10.2005 № 327 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресто-ранного господарства», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8.11. 2005 р.за№ 1350/11630.

 

119.     Декрет Кабінету Міністрів України від 12.01.93 р. №6-93 «Про квотування і ліцензування експорту товарів (робіт, послуг)».

120.     Декрет Кабінету Міністрів України від 10.05.93 р. № 46-93 «Про стандартизацію і сертифікацію» (із змінами і доповненнями, вне-сеними Законом України від 11.06.97 р. № 333/97-ВР).

121.     Класифікація товарів відповідно до Товарної номенклатури зо-внішньоекономічної діяльності. Лист ДМСУ від 18.06.99 р. №20/1-1300-ЕП.

122.     Пояснення до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності. 1-ше вид. — Т. I—VI. — М., 1993.

123.     Т2-варна номенклат3.ра зовнішньоекономічної діяльності (ТН

ЗЕЇ). —вка^ка—^овного державного шспектора ветеринарної ме-дицини України від 18.03.99 р. №4 (надіслано листом ДМСУ 19.04.99 р. №11/3-4228).