Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
7. За цільовим призначенням лізинг може бути: : Інфраструктура товарного ринку : Бібліотека для студентів

7. За цільовим призначенням лізинг може бути:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 

магниевый скраб beletage

•          дійсним (нормативним), при проведенні одержання дода-ткових і амортизаційних пільг не є головною і визначальною ме-тою;

•          фіктивним (спекулятивним), метою якого є отримання високого прибутку за рахунок одержання необгрунтованих пода-ткових і амортизаційних пільг.

о. лліічльни аіи L, iUL,uuit> ціінині^уоиннп JJUJJJ J Ш

♦          лізинг за рахунок власних коштів, який передбачає викори-стання власного капіталу для фінансування лізингових програм;

♦          лізинг за рахунок залучених коштів (рис. 11.6), при здій-сненні якого лізингові компанії для фінансування великих і доро^PZ^HHSHF ^^Ь^^^^исувяшшм ЛІЗИнгодавцем) — це найбільш складний різновид лізингу, оскільки пов'язаний із залученням різних каналів фінансування і використову-ється для реалізації дорогих проектів. Иого особливістю є те, що лізи-нгодавець, купуючи предмет лізингу, оплачує із своїх коштів не всю суму, a 75—80 %. Дпя сплати інших 20—25 % він бере кредит в одно-го або декількох кредиторів. Виплачується борг при одержанні від де-кількох клієнтів лізингових платежів протягом усього терміну лізингу.

 

Примітка. Постачальник (виробник) предмета лізингу може також брати пайову участь. Але в цьому випадку лізингода-вець несе відповідальність перед постачальником (виробни-ком) за повне і своєчасне повернення раніше не оплаченої їм частини вартості предмета лізингу.

 

 

Лізшгодавець

1

 

і^ 3     

\<         J Джерело додаткових коштів

 I

Виробник

 

Лізингоотримувач U

 

Рис. 11.6. Лізинг за рахунок залучених коштів:

1, 2 — замовлення на устаткування, 3 — отримання кредиту, 4 — плата за устаткування, 5 — устаткування, 6 — лізингові платежі, 7 — погашення кредиту

I Примітка. На Заході понад 85 % усіх лізингових угод побудо-| вані на основі роздільного лізингу.

Таким чином, основні ризики за угодами двох останніх видів лізингу несуть кредитори — банки, страхові компанії, інвести-ційні фонди або інші фінансові установи, а повернення кредиту забезпечують тільки лізингові платежі і майно, що здається в лі-зинг.

9.         За характером лізингових платежів розрізняють:

• лізинг із грошовим платежем — всі платежі здшснюються

УГ•лЬингФЬРкІмпенсаційним платежем - платежі здійсню-ються як постачання товарів, виготовлених на лізингованому

y•S^3^ta^2SST-то^уюіься перерахова-ні в перших двох випадках форми оплати. В Україні він викорис-товується в сільському господарстві.

10.       Залежно від намірів учасників лізинг може бути:

t Zr/ral—^^rp^r—^oZ^bc» „ісяя закінчення першого терміну контракту. Потреба в ньому виникає тоді, коли лізингоотримувачу за технологією послідовно необхідно різне устаткування. У таких випадках, відповідно до вимог угоди, лізин-гоотримувач після закінчення встановленого терміну одержує право обміняти орендоване майно на інший об’єкт лізингу.

 

11. Залежно від трива—сті 1–зрізняють такі види лізингу:

У цілому класифікація видів лізингу за різними ознаками по-казана на рис. 11.7. Значне поширення у світовій практиці лізинг одержав завдяки перевагам, що надаються учасникам угоди. Ос-новними з них є:

—можливість використання нової, більш дорогої техніки, ви-соких технологій без значних одноразових витрат;

—порядок здійснення лізингових платежів більш гнучкий, ніж за кредитними угодами;

—можливість випробування устаткування до його придбання, а в сезонних галузях можливість оренди лише на час його факти-чної експлуатації;

—уникнення витрат, пов’язаних з моральним старінням ма-шин і устаткування;

—податкові пільги, державна підтримка лізингу: зменшення оподатковуваного прибутку за рахунок віднесення лізингових платежів на собівартість продукції; звільнення від ПДВ платежів за договором фінансового лізингу; майно за лізинговою угодою не становлять на баланс лізингоотримувача, що не збільшує його активів і звільняється від оподаткування, його вартість не вклю-чається в залишок кредитної заборгованості та ін., що покращує фінансові показники підприємства-орендаря і відповідно дозво-ляє йому залучати додаткові фінансові ресурси (через це сучас-ний лізинг часто кваліфікують як позабалансове фінансування);

—лізинг доступний малим і середнім підприємствам, у той час як отримання банківських кредитів на вигідних умовах є більш проблематичним; деякі лізингові компанії не вимагають від лізингоотримуавча ніяких додаткових гарантій, тому що за-безпеченням угоди є саме устаткування. У такий спосіб підвищу-ється ступінь захисту кредитора;

—можливість вибору: викупити об’єкт лізингу за залишкову вартість, продовжити договір або залучити нове сучасне устатку-вання;

—можливість одержання від лізингодавця додаткових інфор-маційних, консультативних, юридичних послуг;

—розвиток і диверсифікованість ринку засобів виробництва: залучення нових об’єктів у сферу лізингу, розширення ринку збуту для товаровиробників, підтримка платоспроможного попи-ту на техніку;

 

ЛІЗИНГ

класифікаційиі озиаки

 

Склад учасників

 

Характер платежів

 

Ступінь окупності

 

Обсяги обслуговування

 

Сектор ринку

 

Спосіб фі-нансування

 

Тип майна

 

Наміри учасників

 

Цільове призначення

 

прямии

зворотній

непрямий

трьохсто-ронній

багатосто ронній

 

грошовии

компенса-ційний

спекуля-тивний

 

рінансовии

оперативнии

 

«мокрии»

з частковим

набором

послуг

 

внутрішньо-національний

зовшіпнш (міжна-родний)

спеціальнии

імпортнии

 

за рахунок власних коштів

за рахунок

залучених

коштів

роздшьнии

 

багатомас

штабний

лізинг

лізинг не-рухомості

лизинг

рухомого

майна

 

поновлении

терміновии

 

ДІИСНИИ

фіктивний (спе-кулятивний)

 

експортнии

транзитнии

Рис. 11.7. Класифікація видів лізингу

 

—реалізація державних інтересів: залучення приватних інвес-тицій в економіку країни, збільшення податкових надходжень у бюджет за рахунок активізації підприємництва, МВФ не врахо-вує суми лізингових угод у національній заборгованості.

В умовах ринкових відносин лізинг дає можливість вижити малим, середнім і великим підприємствам. Для підприємств-виробників лізинг вирішує проблему одержання оплати за проду-кцію. Для орендодавця лізинг — це вигідний спосіб вкладення капіталу, що дозволяє ефективно використовувати грошові акти-ви. Крім того, якщо лізингодавцем виступає банк, то він може мати свої вигоди: розширюється коло банківських операцій, зро-стає число клієнтів, знижується ризик утрати від неплатоспро-можності клієнтів, величина лізингових платежів може бути ви-щою, ніж процентна ставка по кредиту.

У той же час лізинг має ряд недоліків:

•          кількість учасників лізингової угоди більша, ніж при покуп-ці майна за рахунок позички, тому операції відрізняються склад-ною організацією; на підготовку фінансової лізингової угоди мо-же знадобитися більше часу, ніж на підготовку контрактів на покупку;

•          ризик морального старіння майна лягає на лізингодвця;

•          у результаті НТП використовуване майно моральне старіє, у той час як лізингові платежі не припиняються до закінчення кон-тракту;

•          значні адміністративно-господарські витрати.

Наведені переваги і недоліки лізингових операцій дають мож-ливість зробити висновок, що позитивних моментів, притаман-них лізингу, набагато більше, ніж негативних, і за державної під-тримки, хоча б на період становлення, лізинговий бізнес стане ще більш привабливим.