Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.2 Основні види лізингових угод та їх специфічні риси : Інфраструктура товарного ринку : Бібліотека для студентів

11.2 Основні види лізингових угод та їх специфічні риси


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 

магниевый скраб beletage

Світова практика виробила численні варіанти лізинго-вих угод, однак їх риси можуть різними способами поєднуватися в одному договорі. Дотепер не створено чіткої класифікації і по-вного переліку видів лізингових угод. Залежно від ознак, що бе-руться до уваги, лізингові угоди можна класифікувати таким чи-ном:

1. Залежно від складу учасників угоди розрізняють:

• прямий лізинг (двосторонній);

Прямий лізинг — це лізингова угода, за якою лізингове майно передається одним лізингодавцем іншому лізингоотримувачу без

 

втручання третіх сторін, тобто має місце двостороння угода, згідно з якою власник майна (виробник) самостійно здає об'єкт у лізинг, тим

^"^^S^SJiSS^I^S лізинГабо^із-бек -це вид фінансової лізингової угоди, відповідно до якої лізингода-вець інвестує лізингоотримувача за умови продажу у власність лізингодавцю майна, що належало лізингоотримуавчу. При цьо-му майно залишається у користуванні лізингоотримуавча. Таким чином, майно здається в лізинг тій самій особі, у якої воно було придбано (рис. 11.2).

Вартість устаткування (купівля-продаж)

Лізингова компанія

Лізингові платежі

L                     Н Підприемство

Рис. 11.2. Зворотний лізинг

Примітка. В Україні зворотній лізинг може вигідно викорис-товуватися, оскільки ним цікавляться підприємства з фінан-совими труднощами. У світовій практиці він знайшов широке застосування. Прямий лізинг не набув такого поширення, то-му що при зростанні обсягів лізингових операцій об'єктивно виникає необхідність спеціалізації в цьому виді діяльності, створення лізингових компаній або використання послуг вже існуючих.

Непрямий лізинг — операція, яка передбачає передачу майна через посередників, тобто у даному випадку можна говорити про класичну тристоронню угоду (постачальник — лізингодавець — лізингоотримувач) або про багатосторонню угоду з декількома учасниками і повним набором послуг.

2. Залежно від типу майна розрізняють:

• лізинг рухомого майна;

ЛізиГГрТхРомоТо°майна - це шзинг транспортних засобів, що не належать до нерухомих об’єктів (автомобілі, трактори, комбайни, літаки і т.д.) і майна, яке легко переміщується, тобто це лізинг окремих машин і механізмів або їх груп, що не є закри-тим виробничим циклом.

Лізинг нерухомості - шзинг будинків, споруджень, залізни-чного транспорту й іншого майна, що не має жорсткої територіа-льної прив'язаності.

 

Різновидом лізингу нерухомості є груповий (великомасшта-бний) лізинг, що застосовується при оренді майнових комплек-сів або дорогого майна (заводів, бурових платформ, літаків, су-дів). Більш детальну характеристику групового лізингу буде наведено при визначенні видів лізингу залежно від способів фі-нансування. Характерний для майна, що вже перебувало в екс-плуатації або морально застаріло за час збереження, при цьому об'єкт лізингу передається у користування не за первісною, а за оцінною вартістю.

Примітка. На внутрішньому ринку країни груповий лізинг має перспективи розвитку в зв'язку із скороченням платоспромо-жного попиту на окремі товарно-матеріальні цінності, розба-лансованістю оптової торгівлі засобами виробництва, відно-сно невеликими масштабами діяльності товарних бірж.

3. Залежно від терміну окупності майна розрізняють: • фінансовий (капітальний) лізинг;

ФіГнсГиГлЬ™- це договір шзингу, за яким шзингооде-ржувач на своє замовлення отримує в платне користування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, близький до терміну амор-тизації (не менший строку, за який амортизується 75 % вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладення договору, з обов'яз-ковим переходом права власності до лізингооотримувача. Таким чином, цей вид лізингу має місце при умові, що:

—термін дії угоди наближається до терміну експлуатації й амортизащї всієї або більшої частини вартості майна;

—за час дп договору лізнгодавець за рахунок лізингових пла-тежів повертає собівартість майна і дістає прибуток від лізинго-вої угоди;

—зобов'язання з технічного обслуговування, страхуванню ля-гають на лізингоотримувача, тобто ризики несподіваної втрати або ушкодження об'єкта і усі види цивільної відповідальності, що можуть виникнути в зв'язку з використанням лізингового майна, а також витрати на капітальний ремонт несе лізнгоотри-муавч;

—передбачається участь третьої сторони (постачальника або виробника);

—після закінчення строку договору фінансового лізингу об’єкт лізингу, переданий лізингоодержувачу згідно з договором, переходить у власність лізингоодержувача або викупається ним

 

за залишковою вартістю, при цьому право власності на матеріа-льні цінності, передані в лізинг, залишаються у лізнгодавця про-тягом усього терміну лізингу;

—не дозволяється розривати договір під час основного термі-ну оренди, що на практиці здійснюється за рахунок збільшення вартості операції.

Примітка. У країнах середнього рівня інтенсивність фінансо-вого лізингу зростає більш високими темпами, ніж у країнах, де лізинг традиційно розвинутий. Він застосовується для ви-соковартісного обладнання.

Оперативний лізинг — це вид лізингу, в результаті якого лізингоодержувач на своє замовлення отримує у платне корис-тування від лізингодавця об'єкт лізингу на строк, менший строку повної амортизації вартості об’єкта лізингу, визначеної в день укладення договору.