Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14. Законодавчі фактори: : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

14. Законодавчі фактори:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

юридичні умови інвестування в ті чи інші чи сфери галузі;

ступінь розвитку (стан) законодавчої бази;

наявність механізмів гарантій і захисту інвестицій та рівень їхнього охоплення;

порядок використання окремих факторів виробництва.

Законодавчі фактори інвестування можуть розглядатися в яко-сті окремої складової інвестиційного клімату. їхня характеристи-ка може бути отримана на основі ранжирування нормативних умов, що сприяють або перешкоджають інвестиційній діяльності. Усі законодавчі акти повинні бути розділені на державні і регіо-нальні (суб'єктів держави). Як державне, так і регіональне зако-нодавство може бути розділене на пряме (що безпосередньо регу-лює інвестиційну діяльність) і непряме (зв'язане з умовами функціонування сфер чи діяльності типів підприємств потенцій-них об'єктів інвестування). Крім того, у державному законодавстві повинні бути особливо виділені спеціальні нормативні акти, що регулюють інвестиційну діяльність оьфемих суб'єктів економіки.

Аналіз сучасного стану інвестиційного клімату крім регіона-льного повинний мати також і галузевий аспект. Спад виробниц-тва торкнувся підприємств у різному ступені. Різні їхні можливо-сті адаптації до ринкових умов, а відповідно, сильно диферен-ційована й інвестиційна привабливість галузей по регіонах. До-слідження показують, що жоден з інвестиційних показників і на-віть їхня сукупність (спад інвестицій, технологічна, галузева, від-творювальна, фінансова структури капітальних вкладень) не дають підстав для остаточного висновку про стан інвестиційного клімату в регіоні, тому що вони складаються значною мірою під впливом особливостей розвитку різних галузей і відбивають за-кономірності галузевої динаміки, а отже, формування не тільки

РЄПЕВ X^^^^l^^L& сприят-ливим чи несприятливим під впливом характеристик розвитку однієї чи деяких пріоритетних для регіону галузей, тоді як інші можуть являти собою зовсім іншу сферу для інвестування. Мето

дичний аспект ранжирування регіонів за ступенем сприятливості інвестиційного клімату повинен полягати в обґрунтуванні таких підходів, що можуть забезпечити облік як чисто галузевих і тери-торіальних факторів, так і їхній взаємний вплив. Система харак-теристик інвестиційного клімату регіону повинна містити в собі галузеві оцінки з окремих, найбільш перспективних галузей, укрупнених груп галузей, сфер виробництва.

Якщо регіональні проблеми інвестиційної привабливості так чи інакше активно розробляються, то в розрізі підприємств регі-ону вони майже не досліджені. I це при тім, що з народногоспо-дарської точки зору обидва аспекти за своєю значущістю зовсім не поступаються один одному. Перевага регіонального підходу, очевидно, викликана розгортанням в усьому світі процесу регіо-налізації суспільно-політичного і господарського життя.

He можна не помітити, що одночасно з регіональними проце-сами в усьому світі продовжуються дуже інтенсивні процеси ди-версифікованості і спеціалізації виробництва. На базі досягнень науково-технічного прогресу формуються потреби в нових видах продукції й у безупинному якісному удосконалюванні «старих» її видів, що визначають зміни в першу чергу в галузевій структурі капітал опотоків.

Необхідність підвищення рівня конкурентоспроможності на-ціональної економіки, завоювання гідних позицій у світовій еко-номіці неможливі без аналізу галузевих інвестиційних потоків. їхнє прогнозування стає усе більш актуальним. Вони повинні ви-переджати прийняття ефективних інвестиційних рішень і здійс-нення реальних інвестицій у різні галузі економіки.

Принципові підходи до ранжирування регіонів за ступенем сприятливості інвестиційного клімату, що складається в них, по-винні надалі бути основою системи заходів державного регулю-вання інвестиційної діяльності на державному і регіональному рівнях управління економікою.

Оскільки процес інвестування носить довгостроковий харак-тер, регіональному інвестиційному клімату притаманна визначе-на статичність, він є інерційним стосовно багатьох загальноеко-номічних процесів і не піддається швидким змінам на відміну від фінансового становище підприємств, стану промислового виробЇТТТТТТКЇІ Т)1КТТЯ ^КТТТТЯ ТТЇІСЄХГЄІ-ПТЯ 1 Т 1ТТ

Інвестиційна привабливість окремих регіонів і областей най-частіше оцінюється у виді визначеного кількісного показника, що відбиває місце даної території в загальному ряді. При цьому інвестиційна привабливість визначається відповідно до вищена

ведених груп факторів, що складають інвестиційний клімат ре-гіону, а сам інвестиційний рейтинг регіону являє собою суку-пну оцінку окремих складових з погляду привабливості для інвестора.

Для потенційного інвестора важлива не просто оцінка потен-ціалу і ризику регіону, а деяка його сукупна характеристика, що

S ^afeHlSS^nS^SSSS показни^іні тегровано характеризує умови інвестування для стратегічно-го LecTopaPi MicVb УУ собі як ^генціал регіо'ну, гак і способи його використання, що відбиваються в характерис-тиці ризиків.

Основним підходом до оцінки регіонального інвестиційного клімату є ранжирування регіонів за ступенем сприятливості інве-стиційного клімату. Ранжирування проводиться на основі поєд-нання статистичного й експертного підходів. Для оцінки інвести-ційного клімату використовується значна (близько 100) кількість показників регіонального розвитку за ряд останніх років. При ви-значенні поточної інвестиційної привабливості регіонів широко використовуються бальні, переважно експертні, оцінки. Характе-ристика окремих факторів за показниками статистичної звітності також зазвичай переводиться в бальні оцінки відповідно до за-здалегідь визначеної шкали розкиду оцінок. Необхідно врахову-вати, що експертні бальні оцінки значною мірою суб’єктивні і звужують реальний розкид регіональних характеристик, оскільки експерти остерігаються крайніх оцінок. Застосування бальних оцінок не на основі експертизи, а шляхом приведення статистич-них числових значень до бальних оцінок за визначеною шкалою також не відбиває повною мірою міжрегіональну диференціацію через обмежену кількість застосовуваних інтервалів чи розподілу заздалегідь заданого діапазону бальних оцінок. Таким чином, ре-альний розкид відповідних регіональних характеристик не знахо-дить у процесі ранжирування необхідного відображення. Ця особливість рейтингових досліджень інвестиційного клімату по-винна враховуватися при їхньому практичному застосуванні.

Характеристики інвестиційної діяльності, що не піддаються кількісному виміру, відносяться в основному до ризиків, зв’яза-них з інвестиційною діяльністю. Для них застосування експерт-них бальних оцінок є змушеною необхідністю.

Інституційні фактори інвестиційного клімату, що відносяться до інвестиційного потенціалу, можуть бути включені в розрахун-ки за оцінкою інвестиційного клімату в дезагрегованій формі у

 

зв'язку з його визначальним впливом на інвестиційну діяльність у регіонах.

Інтегральні показники потенціалу і ризику розраховуються як зважена сума показників часток (тобто вони повинні підсумову-ватися кожний зі своїм ваговим коефіцієнтом з огляду на його важливість).

При розрахунку інтегральної характеристики інвестиційного клімату регіонів спочатку всі досліджувані статистичні показни-ки поєднуються в групи. Для обґрунтування і формалізації цього процесу можуть бути використані кореляційний і регресійний аналізи. По виділених групах або визначаються головні, індика-тивні показники, або розраховуються середньозважені агреговані показники.

Відповідно кожен регіон, крім його рангу, характеризується кількісною оцінкою, що показує, наскільки великий його потен-ціал як об'єкта інвестицій і до якого ступеня великий ризик інве-стицій. Усі показники повинні бути приведені до єдиного без-розмірного виду. Це або частка у відповідному виді загально-державного потенціалу, або відносне відхилення від середньоде-ржавного рівня ризику.

Інтегральна оцінка інвестиційного клімату регіону, як правило, ідентифікується з його інтегральним рейтингом, що зазвичай роз-раховується як середньозважена за експертними вагами величина зі значень рейтингу (місця регіону) за складовими інтегрального рейтингу. Таким чином, найбільш повний результат дослідження інвестиційного клімату складається в побудові системи характери-стик інвестиційного клімату — часток, узагальнених (у розрізі аг-регованих складових інтегрального показника) і інтегрального по-казника інвестиційного клімату в регіональному розрізі. Останній акумулює характеристики об'єктивних інвестиційних можливос-тей регіону й умов діяльності інвестора.