Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести do першого розділу : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Тести do першого розділу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

1. Економічною умоеою збагачення суспільстеа є наявність не просто грошей, а капіталіе — ееажае:

а)         Адам Сміт;

б)         Джон Ло;

в Томас Манн; г) Девід Юм.

а)         Давідом Рікардо;

б)         Адамом Смітом

в Джоном Ло;

г) Девідом Юмом.

3.         Цілеспрямоване законодавство, підпорядковане ідеї залучення інеестиційу промислоеість, еисуеае як політику держаеи:

а)         Чарлз Кері;

б)         Давід Рікардо;

в Адам Сміт;

г) Джон Ло.

4.         Засноеником Стокгольмськоїшколи економіки буе:

а)         Кнут Віксель;

б)         Артур Пігу;

в Йозеф Шумпетер; г) Чарлз Кері.

^їїїї&Я:іт— —у —ію

а)         Артур Пігу;

б)         Йозеф Шумпетер;

в Кнут Віксель;

г) Чарльз Кері.

 

6. Інституціональний підхід do аналізу інвестиційних про-цесіе започаткуеаеу сеоїй теорії ефектиеної конкуренції:

а)         Йозеф Шумпетер;

б)         Д. М. Кейнс;

в)         Артур Пігу;

г)         Кнут Віксель.

й^Ж^іЯЖИГ'«J— те""я ша)  Д. М. Кейнс;

б)         Иозеф Шумпетер;

в)         Артур Пігу;

г)         Кнут Віксель.

8.         Загальний обсяг коштіе, що напраеляються на еідтеорення, — це:

а)         валові інвестиції;

б)         реальні інвестиції;

в)         фінансові інвестиції;

г)         прямі інвестиції.

9.         Вкладення коштіе е об’єкти інеестуеання, які розміщуються у територіальних кордонах пееноїкраїни, — це:

а)         внутрішні інвестиції;

б)         іноземні інвестиції;

в)         міжнародні інвестиції;

г)         прямі інвестиції.

10.       Вкладення, що здійснюються центрсшьними і місцееиними підприємстеами та устаноеами зарахунок еласних і по-зикоеих коштіе — це:

а)         державні інвестиції;

б)         прямі інвестиції;

в)         довгострокові інвестиції;

г)         реальні інвестиції.

11.       Вкладення коштіе, які здійснюються громадянсши, a

також підприємстеами недержаених форм еласності, перш

за есе колектиених — є:

а)         приватними інвестиціями;

б)         недержавними інвестиціями;

в)         прямими інвестиціями;

г)         внутрішніми інвестиціями.

 

щ12.ІЇї£ї£££:™р'у еи6орі °б’екта ітеса)       прямих інвестицій;

б)         довгострокових інвестицій;

в)         реальних інвестицій;

г)         державних інвестицій.

13.       Вкладення коштіе е об’екти інеестуеання, які розміщенізамежами країни (сюди також еідносять придбання різних

фінансоеих інструментіе інших країн — акцій зарубіжних корпорацій, облігацій інтих держае тощо) є:

а)         іноземні інвестиції;

б)         фінансові інвестиції;

в)         спільні інвестиції;

г)         державні інвестиції.

14.       Опрацьований механЬм залучення інвестицій в статутний капітал тляхом емісіїакцій притаманний для:

а)         акціонерних товариств;

б)         холдингових компаній;

в)         товариств з обмеженою відповідальністю;

г)         комерційних банків.

а)         акціонерних товариств;

б)         приватних підприємств;

в)         холдингових компаній;

г)         комерційних банків.

16. Акціонерні тоеаристеа мають праео залучати інеес-тиції ):яхом емісії облігацій у розмірі (еід статутного каа)            25 %:

б)         10 %:

в)         50 %;

г)         75 %.

1KZZZS££:mv —'^ -"* ^а)    обмеженням їх обігу на фондовому ринку;

б)         відсутністю незалежного реєстратора;

в)         обмеженням на кількість емісій акцій;

г)         обмеженням доступу іноземних інвесторів.

 

18. Пер, —ен:я капіталіе з одних актиеіе е інті, більш

а)         реінвестиції;

б)         реальні інвестиції;

в)         прямі інвестиції;

г)         фінансові інвестиції.

ноеих цінностей е об’єкти інеестуеання, — це:

а)         інвестори;

б)         фінансові посередники;

в)         акціонери;

г)         підприємці.

20.       Користуватися та розпоряджатися об’ектами і результатами інеестицій, еключаючи реінеестиції та торгіеельні операції, мають праео:

а)         інвестори;

б)         держава;

в)         акціонери;

г)         підприємці.

21.       Стеорення акціонерних тоеаристе — традиційний

шлях залучення капіталу у:

а)         Великобританії та США;

б)         Германії;

в)         Японії;

г)         Україні.

22.       Найбільш розеинута система голосуеання за дорученнями притаманна:

а)         США;

б)         Великобританії;

в)         Японії;

г)         Україні.

23.       Найбільш розеинутою є діяльність інституційних інеесторіе у:

а)         США та Великобританії;

б)         Японії;

в)         Германії;

г)         Україні.

 

24.       Найбільш жорсткі праеила щодорозкриття інформації

існують у:

а)         США;

б)         Великобританії;

в)         Японії;

г Україні.

25.       Великим відсотком афілійованих банків у складі акціонеріе х:актеризується корпоратиена модель залучення інееа)        Японії;

б)         Україні;

в)         США;

г Германії.

26.       Кількість неафілійоеанюс акціонеріе є поріеняно низькоюу корпоратиеній моделі;

а)         Японії;

б)         України;

в)         США;

г Германії.

а)         Японії;

б)         Германії;

в США;

г)         України.

28.       Узаконенні обмеження прав акціонерів у частині голосуе:ння притаманні для моделі корпоратиеного упраеа)           Германії;

б)         Японії;

в США;

г) Росії.

29.       Перееагу ба:кіеському фінансуеанню перед акціонерним

а)         Германії;

б)         США;

в Японії;

г) України.

 

30. Банки і корпорації є ключовими учасниками інеестицій-ноїсистеми:

а)         Германії:

б)         США;

в)         Японії;

г)         Росії.