Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Розглянемо складові інвестиційного клімату, що визнача-ють розвиток інвестиційного процесу. : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Розглянемо складові інвестиційного клімату, що визнача-ють розвиток інвестиційного процесу.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Існує сукупність факторів (згрупованих характеристик), що визначила розходження в глибині спаду інвестицій і якісні зміни в інвестиційній сфері. Узагальнено наслідки впливу цих факторів можна визначити як ринкову реакцію регіонів на проведені еко-номічні реформи. За допомогою цих факторів можна характери-зувати ступінь адаптації економіки регіону до ринкової економі-ки, у тому числі з погляду відтворення основного капіталу. Позитивна ринкова реакція означає формування передумов для поліпшення інвестиційного клімату. Слабка ринкова реакція до-зволяє зробити припущення про погіршення інвестиційного клі-мату в тривалій перспективі.

Ринкову реакцію неможливо виміряти кількісно, але за допо-могою експертного підходу можна ОЦІНИТИ її 3 якісних позицій і використовувати як один з основних критеріїв при ранжируванні регіонів. До найважливіших параметрів, що характеризують рин-кову реакцію, відносяться особливості і ступінь розвиненості ри-нкового механізму економіки в регіонах. Це насамперед система державних податкових пільг і преференцій, динаміка розвитку й ускладнення ринкових відносин, що складається під впливом як стартових умов входження в ринок для кожного регіону, так і створення сприятливого по залученню інвестицій середовища для його соціально-економічного розвитку. Серед факторів, що роблять найбільший вплив на переваги інвесторів і стосуються до найбільш істотних елементів інвестиційного клімату регіону, як правило, виділяють: політичну стабільність; темпи економічного росту; конвертованість валюти; витрати на заробітні плати і про-дуктивність праці; короткостроковий кредит; довгостроковий кредит і власний капітал; відношення до іноземних інвестицій і прибутків; націоналізацію; платіжний баланс; можливість реалі-зації договору; організацію зв'язку і транспорту; місцеве управ-ління і наявність партнера; можливість використовувати експер-тів і послуги.

Виділяють і іншу, класифіковану з погляду комплексного анаЛ13Уі:ПоХичнТі°фактори:

розподіл політичних симпатій населення за результатами останніх парламентських виборів; авторитетність місцевої влади; загальна оцінка стабільності законодавчих і виконавчих

структур;

 

розподіл влади між різними політичними групами і партіями, вплив опозиції регіональних політичних сил;

вплив різних етнічних і релігійних груп, стан міжнаціональ-них відносин;

обмежувальні заходи політичного характеру, необхідні для

^"ьіГнТфактори:

соціальні умови проживання населення (щільність населення, прожитковий мінімум і т. ін.);

соціальна стабільність (рівень соціальної напруженості); наявність соціальних конфліктів (демонстрації, страйки й т. ін.); рівень розвитку соціальної сфери; нестабільність унаслідок можливих насильницьких дій (не^ТЕГмічнКнашІьш впливові) фактори:

структура економіки регіону;

тенденції в економічному розвитку регіону;

сформований рівень інвестиційної активності;

ємність існуючого місцевого і світового ринків і можливість їх-нього розширення (по виробницгву даного виду продукції, послуги);

умови збуту (стан товаропровідної мережі, далекість ринків збуту) і рівень цін на продукцію, послуги на місцевому, міжнаро-дному ринках, а також обсяг імпорту аналогічних товарів і пози-ції постачальників-конкурентів;

економічна політика уряду по розвитку галузей, що інвесту-ються;

припустима частка закордонної участі в капіталі підприємства;

можливості переказу дивідендів за рубіж;

можливості одержання коротко- і довгострокових кредитів на внутрішніх і світових ринках банківського позичкового капіталу і капіталу небанківських фінансових структур;

можливості мобілізації фінансових засобів за рахунок випуску цінних паперів;

рівень інфляції;

конвертованість національної валюти;

активність у реалізації економічних реформ;

наявність високоефективних інвестиційних об’єктів;

rssssss^s:партнера'

рівень забруднення навколишнього середовища;

кліматичні умови в регіоні;

рівень радіаційного забруднення навколишнього середовища.

 

5. Кримінальні фактори:

рівень криміногенної небезпеки (злочинності) у регіоні з ура-хуванням ваги злочинів; убивства на замовлення; корумпованість структур влади;

&ФЬшнсові фактори:

ступінь збалансованості регіонального бюджету і фінансів підприємств;

система оподатковування (обсяг податкової бази; система пільг, у тому числі регіональних і муніципальних);

стан платіжного балансу;

середньозважена забезпеченість балансовими запасами основ-них видів природних ресурсів;

Гт^Но°вГфРаГ„Нр„а:3а6ЄШЄЧЄНІСІЬРЄПОНУ'

наявність трудових ресурсів;

освітній та професійно-освітній рівень трудових ресурсів;

9ХробнГчТ&Ври:' РОб°401 ™

сукупний результат господарської діяльності населення в ре-гіоні;

особливості галузевої спеціалізації;

результати виробничої діяльності;

наявність і розміщення необхідних для виробництва компоне-нтів (продуктивних сил): енергії, сировини, устаткування, інфра-структури і т. ін.;

наявність експортного потенціалу.

10.       Інноваційні фактори:

рівень розвитку науки;

інноваційний рівень розробки і впровадження досягнень нау-ково-технічного прогресу в регіоні;

освітній та інтелектуально-освітній рівень населення.

11.       Інфраструктурні фактори:

економіко-географічне положення регіону;

територіальне розміщення регіону (близькість до зовнішніх

кордонів регіонів-постачальників і регіонів-споживачів);

інфраструктурне освоєння, облаштованість і забезпеченість регіону;

розвиток інфраструктури системи комунікацій на даній території.

 

12. Споживчі фактори:

споживчий потенціал;

13.С™^Г„ГфасГрм„:НІСІЬ населення репону'

ступінь розвитку провідних інститутів ринкової економіки; ступінь розвитку інфраструктури ринкової економіки;

ттп іуптті ргрт -іттт>/"* f*'Т'тхтт"1 тгтт/'Л'і "іTJ/l\T^d(~*rT^XW7~Xfr~Vi\7~Y\lX