Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Триває реалізація захо-дів державного сприяння розвитку міжнародного транзиту в Україні шляхом: : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Триває реалізація захо-дів державного сприяння розвитку міжнародного транзиту в Україні шляхом:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

1)         удосконалюються економічні механізми стимулювання транспортних і транспортно-експедиторських організацій у разі збільшення обсягів транзитних перевезень;

2)         розширюється бюджетне фінансування розвитку інфра-структури транзиту в рамках програм створення та функціону-вання національної мережі міжнародних транспортних коридо-рів, розбудови державного кордону України. Також для дії даних принципів активізується діяльність посольств України за кордо-ном, спрямована на залучення до транзиту вантажів територією України. Відбувається демонополізація у сфері надання послуг з організації та забезпечення транзитних перевезень.

Розширюється міжнародне співробітництва у сфері транзи-тних перевезень. Виконуються заходи з Інтеграції України до Європейського Союзу відповідно до міжнародних угод Украї-ни «Про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС», «Про принципи формування спільного транспортного просто-ру і взаємодії держав — учасниць СНД у галузі транспортної політики» в частині адаптації національного транспортного за-конодавства до міжнародного, впровадження відповідних тех-нічних та екологічних стандартів. Проводиться активна держа-вна політика, спрямована на залучення до транзиту через Україну транснаціональних вантажопотоків на напрямках За-хід—Схід та Північ—Південь. Розробляються заходи щодо ре-алізації Основної багатосторонньої угоди стосовно міжнарод-ного транспортного коридору ТРАСЕКА. Україна приймає участь у розробленні, відповідно до Програми ТРАСЕКА, ре-гіональних проектів:

1)         гармонізація прикордонних процедур;

2)         єдина політика справляння транзитних зборів і встановлен-ня тарифів;

3)         єдина правова база щодо транзитних перевезень.

Україна ініціює створення разом із сусідніми державами

спільних транзитних коридорів, операторських компаній тран-зитних перевезень на основі погоджених технологій та на-скрізних тарифів. Розвивається співробітництво з країнами ГУАМ у створенні зон вільної торгівлі та проведення єдиної тарифної політики з метою збільшення транзитних вантажопо-токів. Залучаються іноземні інвестиції на реабілітацію автомо

більної дороги Київ—Чоп. Проводиться навчання фахівців транспорту (у рамках Програми TACIS) з питань перевезень небезпечних вантажів. Вирішуються питання щодо усунення правових і технічних бар’єрів у сфері перевезень морськими суднами України через протоки Босфор і Дарданелли. Опра-цьовується з Турецькою стороною питання щодо укладення угоди про поромне сполучення. Триває підготовка пропозицій щодо розвитку міждержавних систем транспортування нафти і газу для включення до Програми TACIS-INOGATE на 2000— 2003 р. Створюється договірно-правова база для збільшен-ня обсягів транспортування територією України вуглеводневих ресурсів із країн Каспійського регіону, Середньої та Централь-ної Азії до європейських країн. Вирішується з Молдовською стороною питання щодо застосування на залізничних пунктах пропуску на українсько-молдовському митному кордоні зни-жки при справлянні зборів за здійснення всіх видів контролю з товарів, що двічі вимушено перетинають кордон на шляху до порту Рені. Вирішується разом з відповідними органами Російської Федерації, Польщі, Чеської Республіки комплекс економічних та політичних питань з метою більш повного ви-користання транзитного потенціалу української транспорт-ної системи, зокрема щодо подовження залізничного коридо-ру від Транссибірської магістралі транзитом через Україну, Польщу до Чехії із створенням централізованої інформаційної системи для передачі документів залізничного транспорту у напрямку руху вантажів і транспортних засобів. Україна сприяє розвитку міжнародного транспортного та митного співробітництва у сфері створення спільних (об’єднаних) транзитних систем та об’єктів з метою прискорення доставки вантажів та більш активного використання транспортної ін-фраструктури України іноземними власниками вантажів. Реа-лізуються Програми посилення координації роботи митниць України та сусідніх держав й спільного спрощення і модерні-зації процедур.

Планується вирішення разом з відповідними органами Росій-ської Федерації комплексу економічних та політичних питань з метою повного використання транзитного потенціалу українсь-кої транспортної системи. Планується розширення співробітни-цтва у сфері транзиту в рамках європейських та світових торго-вельних, транспортних та експедиторських організацій, а також із сусідніми країнами з метою поліпшення умов пропуску тран-зитних вантажів.

 

Необхідність постійного підвищення конкурентоспроможнос-ті підприємств транспортного машинобудування пов’язана з на-гальною необхідністю реалізації транспортних проектів та про-грам, що спираються на розвинену транспорту інфраструктуру. Поліпшення транспортного обслуговування, розвиток транспор-тної системи та дорожнього господарства є однією зі складових

—        забезпечення реалізації Комплексної програми утвердження —країни як транзитної держави у 2002—2010 pp.;

 розробку та виконання «Програми розвитку морського і рі-чкового транспорту України до 2010 року»;

—        оновлення основних фондів та технічне переоснащення

морських портів та судноплавних компаній переважно на основі

використання продукції сучасної промисловості;

—        підвищення технічного рівня та безпечної експлуатації автомобільних доріг і мостів, розбудову міжнародних транспортних коридорів, реконструкцію автомобільної дороги Київ-Одеса

та будівництво мостових переходів для залізничного та автомобільного транспорту через р. Дніпро, реконструкцію державного

міжнародного аеропорту «Бориспіль» та будівництво мостових

переходів для залізничного та автомобільного транспорту через

р. Дніпро у м. Києві і м. Запоріжжі та реконструкцію мосту у

м. —ніпропетровську;

 сп’ияння розвитку інфраструктури транспорту з урахуван-ням конюнктури на міжнародних ринках транспортних послуг, зокрема забезпечення створення глибоководного судноплавного ходу Дунай — Чорне море на Український частині гирла р. Дунай, реконструкції державного міжнародного аеропорту «Бориспіль» та будівництва вокзального комплексу на залізнич-ній станції Дарниця;

—        підвищення рівня інформатизації транспортного процесу та інформаційної взаємодії галузі транспорту з іншими галузями економіки;

—        удосконалення державного регулювання, в тому числі з пи-тань ліцензування транспортних послуг та формування тарифної політики;

 

—        посилення на всіх видах транспорту державного контролю

за виконаннями суб'єктами господарювання правил перевезень

вантажів і пасажирів;

—        поетапну ліквідацію перехресного субсидування за видами перевезень;

—        продовження процесу реструктуризації залізничного транспорту;

-          здійснення заходів щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняних авіакомпаній шляхом використання технічних можливостей Державного міжнародного аеропорту «Бориспіль»;

-розвиток і вдосконалення мережі регулярного транспорт-ного сполучення, підвищення якості і надійності пасажирських перевезень, реалізацію заходів щодо розвитку автотранспортного обслуговування населення у сільській місцевості та продовження впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на заліз-ничному транспорті.

Ці великомаштабні проекти потребують значних інвестицій та

нологій, зменшення залежності від імпортних поставок дося-гатиметься шляхом:

—        впровадження політики імпортозаміщення промислової

продукції кінцевого споживання з метою оптимального використання можливостей багатопрофільного національного виробництва для розвитку конкуренції, задоволення потреб внутрішнього

ринку;

—        виконання Державної програми розвитку промисловості на

2003—2011рр.;

-          створення економічного механізму стимулювання розвитку

високотехнологічних виробництв на базі інноваційних проектів

впровадження у виробництво нових технологій, зокрема енергозберігаючих, на комерційних засадах;

—        виконання Загальнодержавної програми створення військово-транспортного літака Ан-70 та його закупівлі за державним

оборотним замовленням;

-          сприяння розвитку авіаційної промисловості шляхом виконання відповідної державної комплексної програми, а також

розширення міжнародної виробничої кооперації у створенні, сертифікації та виробництві авіаційної техніки;

 

— виконання Національної програми будівництва суден ри-боп—омислового флоту України на 2002—2010 pp.;

 організації виробництва вітчизняних вантажних та ванта-жо-пасажирських електровозів для забезпечення потреб внутрі-шнього ринку;

—        забезпечення виконання Програми освоєння виробництва

обладнання і комплектуючих виробів для виготовлення трамвайних вагонів та оновлення рухомого складу підприємств міського

електротранспорту. Залучення коштів на виробництво і закупівлю трамвайних вагонів та оновлення рухомого складу підприємств міського електротранспорту. Залучення коштів на виробництво і закупівлю трамвайних вагонів і тролейбусів вітчизняного виробництва за рахунок кредитів банків, лізингу, місцевих

бюджетів;

-          спрямування кадрової політики на істотне покращання забезпеченості підприємств транспортного машинобудування висококваліфікованими кадрами шляхом створення системи безперервної перепідготовки та підвищення кваліфікації (в тому числі

робітничих професій).

Виконання галузевих програм виробництва високоякісної продукції, збільшення в експорті питомої ваги продукції 3 висо-ким ступенем переробки, сприяння розвитку авіаційної промис-ловості, продовження реформування підприємств оборонно-промислового комплексу, розвиток великих інфраструктурних транспортних проектів, що, в свою чергу, активізують розвиток транспортного машинобудування та впровадження пілотних про-ектів випуску нових конкурентоспроможних виробів сприяти-муть забезпеченню високого рівня конкурентних переваг націо-нальної економіки.

Нарощування темпів виробництва у 2005 р. зумовлено сприятливою кон’юнктурою на внутрішньому ринку продукції машинобудування. Це пов’язано передусім з високими темпа-ми зростання виробництва в електронному і електричному, сільськогосподарському та транспортному машинобудуванні, в тому числі в автомобільній, авіаційній та суднобудівній галу-зях. Недостатнім на теперішній час є ріст продукції машино-будування для забезпечення вантажоперевезень та пасажиро-перевезень на «Укрзалізниці», що пов’язано зі стрімким ростом цього виду послуг. Наведені напрямки розвитку та під-вищення конкурентоспроможності підприємств транспортного машинобудування наведені на рис. 6.1.

 

Організація виробництва електровозів

Оновлення міського електротран спорту

Вдоскона-лення кадро-вої політики

Маркетингові,

екологічні,

соціологічні

дослідження

збуту

Основні напрями з роботи підвищення конкурентоспроможності підприемств

Напрямки розвитку

транспортного машинобудування

Конкурентоспроможність

підприемств транспортного

машинобудування

Розвиток

транспортного

та дорожнього

господарства

Удосконалення системи держав-ного регулювання

Інформатизація

процесів на

транспорті

Розвиток інфраструктурного

транспорту

Реконструкція мостів

 

Розвиток

міжнародноі

кооперації

Будівництво суден риболовецьи

Створення війська» во-транспортного > літака

кого флоту

Впровадження інно-ваційних проектів

Державна програма розвитку

промисловості

Політика імпорто-заміщення

Система підви-щення якості руху

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняних

Реструктуризація залізничного транспорту

компаній

Ліквідація субсидування

Посилення

державного контролю

 

Сертифікація та

Технічне навчання персоналу

акредитація

Впровадження АСУВ і САПР

Машинобудування —25%

Виробництво де-ревини та виробів

з неї — 20 %

Целюлозно-паперова — 22 %

Утвердження України як транс-портної держави

Легка промисло-вість — 15 %

Програма розвитку

морського та річкового транспорту

Переоснащення портів