Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Обов’язковими умовами здійснення контролю транзитних ва-нтажів є: : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Обов’язковими умовами здійснення контролю транзитних ва-нтажів є:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

1)         чітка регламентація проведення контролю та дій службових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади виклю-чно нормативно-правовими актами;

2)         кваліфіковані службові особи спеціально уповноважених органів виконавчої влади, що утримуються виключно за рахунок коштів державного бюджету;

 

3)         наявність необхідних сертифікованих засобів контролю;

4)         спрощений та прискорений порядок контролю;

5)         комплексне, одночасне та безперервне проведення всіх ви-дів контролю, а за наявності угод з відповідними органами сумі-жних держав — спільно з ними.

Спеціально уповноважені органи виконавчої влади та їх служ-бові особи, які здійснюють контроль транзитних вантажів, не можуть передавати свої повноваження іншим особам.

Регулювання діяльності спеціально уповноважених органів виконавчої влади, що проводять контроль транзитних вантажів, здійснює Кабінет Міністрів України, який визначає заходи щодо вдосконалення цього контролю відповідно до міжнародних стан-дартів та сприяння нарощуванню обсягів транзитних вантажів.

Координацію діяльності учасників транзиту здійснює Мініс-терство транспорту України. Основними завданнями координа-ції є:

1)         забезпечення взаємодії учасників транзиту з метою безпе-ребійності транзиту вантажів та усунення простоїв і затримок транспортних засобів транзиту;

2)         забезпечення високої якості транзитних послуг (робіт);

3)         розробка та реалізація заходів, спрямованих на приведення національних транзитних послуг (робіт) у відповідність з міжна-родними стандартами.

Особи, винні у порушенні законодавства про транзит ванта-жів, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законами України.

Державна політика у сфері міжнародного транзиту спря-мована здійснюватись на принципах забезпечення вільного, без-печного і безперешкодного пропуску товарів, пасажирів і транс-портних засобів територією України, гарантії прав учасників транзиту, створення належних умов споживачам транзитних по-слуг. Для реалізації цих принципів вже проходить завершення формування нормативно-правової бази щодо регулювання право-відносин, пов’язаних з міжнародним транзитом вантажів, органі-зація змішаних (комбінованих) перевезень та функціонування то-варорозподільчих (логістичних) центрів:

а) розроблення і запровадження проектів законів України про транспортно-експедиційну діяльність, про джерела фінансування експлуатації внутрішніх водних шляхів, про змішані (комбінова-ні) перевезення, про електронні документи та електронний доку-ментообіг, про електронний цифровий підпис та Кодексу внутрі-шнього водного транспорту;

 

б)         розроблення і прийняття нормативно-правових актів з

питань здійснення митно-брокерської діяльності у пунктах

пропуску через державний кордон України, регламентування

порядку перетину державного кордону України транзитними

вантажами;

в)         законодавче закріплення правового статусу операторів мультимодальних перевезень та логістичних центрів. Розробка і затвердження положень про оператора змішаних перевезень вантажів та про логістичні центри міжнародних перевезень;

г)         прив’дення нормативно-правових актів, що регулюють питання, повязані з транзитом товарів та послуг, у відповідність з

прийнятими Україною зобов’язаннями за міжнародними договорами.

На державному рівні розробляються системи відстеження та прогнозування розвитку міжнародного транзиту вантажів. Триває завершення формування нормативно-правової бази щодо регу-лювання правовідносин, пов’язаних з міжнародним транзитом вантажів. Планується провести низку заходів щодо поетапного приєднання України до міжнародних конвенцій та багатосторон-ніх угод у галузі транспорту та вступу до міжнар’дних транспор-тних організацій з визначенням пріоритетів, повязаних з інтег-рацією транспортно-дорожнього комплексу України до транс-портних систем ЄС та СНД і подальшим розвитком транзитних перевезень, у тому числі: Міжнародної конвенції про узгодження умов проведення контролю вантажів на кордонах (1982 рік); Конвенції про спільну транзитну процедуру (Женева, 20 травня 1987 року); Міжнародної конвенції про спрощення та гармоніза-цію митних процедур (Кіото, у редакції 2000 року); Конвенції ООН з міжнародних мультимодальних перевезень вантажів (1980 рік); Конвенції про договір міжнародного перевезення (19 травня 1956 року); Конвенції про договір міжнародного авто-мобільного перевезення пасажирів і багажу (1 березня 1973 ро-ку); Конвенції про міжнародні залізничні перевезення; Угоди про міжнародні перевезення швидкопсувних продуктів та про спеціа-льні транспортні засоби, які призначені для таких перевезень. (1 вересня 1970 року); Європейської угоди про найважливіші лі-нії міжнародних комбінованих перевезень та відповідні об’єкти; Європейської угоди про роботу екіпажів транспортних засобів, що виконують міжнародні автомобільні перевезення (1 липня 1970 року), а також конвенцій та угод з питань безпеки руху та охорони навколишнього природного середовища. Вже реалізу-ються розроблені заходи щодо надання послуг з охорони переве

зень транзитних вантажів і забезпечення безпеки пасажирів, що переміщуються через територію України.