Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Свобода транзиту вантажів забезпечується шляхом: : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Свобода транзиту вантажів забезпечується шляхом:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

1.         Відсутності будь-якої дискримінації стосовно учасників транзиту транзитного вантажу за ознакою його місця походжен-ня, відправлення, ввезення, вивезення чи призначення або у зв’язку з обставинами, що відносяться до права власності на цей вантаж або на транспортний засіб транзиту, місця реєстрації чи прапора останнього, а також при оподаткуванні операцій, пов’яза-них з транзитом вантажів, за винятками адекватного реагування на дискримінаційні заходи стосовно України чи економічних са-нкцій міжнародних організацій, підтриманих Україною.

2.         Вільного вибору учасниками транзиту транзитних послуг, робіт (крім випадків, визначених законами та міжнародними до-говорами України), їх виконавців, засобів транзиту, а також мар-шр3тів транзиту.

.Відсутності необґрунтованих затримок і обмежень, у тому числі стосовно засобів транзиту, та звільнення від сплати будь-яких інших платежів, крім єдиного збору, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України.

Транзит вантажів здійснюється відповідними автомобільними, залізничними, водними та повітряними шляхами сполучення, що пролягають через пункти пропуску через державній кордон України, визначені Кабінетом Міністрів України, з урахуванням принципу свободи транзиту та вимог міжнародних договорів.

Транзит вантажів може здійснюватися у прямому або зміша-ному (комбінованому) сполученні. У прямому сполученні тран-зит вантажів передбачає їх транспортування одним видом транс-порту без перевантаження на інший. У змішаному сполученні транзит вантажів може бути пов’язаний з їх перевантаженням з одного виду транспорту на інший, переробкою, сортуванням, па-куванням, обмірюванням, накопиченням, формуванням або по-дрібненням партій транзитного вантажу, тимчасовим зберіганням тощо. Такі операції здійснюються в зонах митного контролю ви-ключно за вибором вантажовласника (уповноваженої ним особи).

Транзит вантажів у прямому сполученні передбачає їх переве-зення за єдиним транспортним документом протягом усього шля-ху слідування.

Транзитними вантажами є насипні, наливні, навалочні, штуч-ні, тарно-штучні товари, вантажобагаж, що прийняті до переве-зення згідно з договором (контрактом). Такі вантажі, а також транспортні засоби транзиту і контейнери вважаються прохідни-ми через територію України у разі, якщо проходження цих ван-тажів з перевантаженням, складуванням, подрібненням на партії,

 

зміною транспортного засобу транзиту чи без таких операцій є частиною повного маршруту перевезення, що розпочинається і закінчується за межами території України.

Транзит вантажів супроводжується товарно-транспортною на-кладною, складеною мовою міжнародного спілкування. Залежно від обраного виду транспорту такою накладною може бути авіа-ційна вантажна накладна (Air Waybill), міжнародна автомобільна накладна (CMR), накладна СМГС, коносамент (Bill of ladinq). Крім цього транзит вантажів може супроводжуватися (за наявно-сті) рахунком-фактурою (Invoice) або іншим документом, що вказує вартість товару, пакувальним листком (специфікацією), вантажною відомістю (Carqo Manifest), книжкою МДП (Carmen TIR). При декларуванні транзитних вантажів відповідно до мит-ного законодавства України до митних органів подається ванта-жна митна декларація (ВМД).

Службовим особам спеціально уповноважених органів вико-навчої влади, які здійснюють контроль транзитних вантажів, за-бороняється вимагати від учасників транзиту іншої документації транзиту вантажів, крім визначеної частиною першою цієї статті та міжнародними договорами України.

Транзитні послуги (роботи) призначаються для споживання та використання за межами митної території України і надаються (виконуються) на підставі відповідних дво- чи багатосторонніх договорів (контрактів) між учасниками транзиту.

Договори про надання транзитних послуг укладаються як між резидентами і нерезидентами, так і між самими резидента-ми і нерезидентами, які вільно обирають комплекс транзитних послуг, їх виконавців, а також засоби транзиту залежно від умов перевезень.

Тарифи на транзитні послуги визначаються договорами, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, для забезпе-чення їх конкурентоспроможності порівняно з відповідними послу-гами у суміжних державах. Розрахунки між вантажовласниками та іншими учасниками транзиту здійснюються у порядку, визначеному цими договорами, згідно з якими вантажовласники можуть попере-дньо перераховувати на рахунки інших учасників транзиту кошти, що не є власністю останніх і використовуються ними виключно для розрахунків від імені вантажовласників за транзитні послуги з їх виконавців, після чого такі операції оподатковуються відповідно до законодавства України як оплата цих послуг.

Створенню належних умов для збільшення обсягів транзитних перевезень сприятиме проведення гнучкої тарифно-цінової та

 

податкової політики. Для цього проводяться заходи щодо тариф-ного стимулювання розвитку транзиту (запровадження єдиного збору, наскрізних тарифів, тарифних знижок тощо). Проводяться дослідження, розроблення критеріїв і здійснення інтегрованої оцінки доходів та витрат при міжнародному транзиті вантажів територією України на основі спільної для всіх учасників транзи-ту маркетингової стратегії ціноутворення. Практикується зни-ження вартості супутніх транзитним перевезенням послуг. Три-ває підготовка та подання у встановленому порядку пропозицій що’о пільгового оподаткування операцій з надання послуг, повязаних з перевезенням вантажів і пасажирів транзитом через територію України, підготовка нормативно-правових актів стосо-вно тарифів за напрямками проходження транспортних коридо-рів. Розробляються методики формування наскрізних тарифів на перевезення транзитних вантажів. Проводяться заходи щодо та-рифного стимулювання розвитку транзитних контейнерних пере-везень. Удосконалюється організація охорони та супроводження підакцизних товарів, що переміщуються транзитом через митну територію України, впроваджуються економічно обґрунтовані тарифи на супроводження цих товарів із знижкою на 20—30 від-сотків. Створено системи моніторингу тарифів і цін щодо надан-ня послуг з перевезень та переробки транзитних вантажів на залі-зницях і в портах іноземних держав, які конкурують з українсь-кими. Проводиться гнучка тарифна політика з метою залучення вантажів для прямування територією України.

Контроль транзитних вантажів встановлюється виключно за-конами і міжнародними договорами України та здійснюється у пунктах пропуску через державний кордон України. Контроль транзитних вантажів та обробка супроводжувальної документації транзиту вантажів здійснюються за технологічними схемами пропуску через державний кордон України відповідних транспо-ртних засобів, що визначають терміни його проведення та регла-ментують дії службових осіб спеціально уповноважених органів виконавчої влади.