Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2.1. Основні поняття та форми інвестиційної діяльності : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

1.2.1. Основні поняття та форми інвестиційної діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Можливості підвищення конкурентоспроможності підпри-ємств залежать багато в чому від інвестиційного клімату в регіоні в цілому, а також в окремих галузях економіки, від інвестиційної привабливості окремих підприємств і реалізованих інвестиційних програм і проектів. Структурні зрушення в економіці відбува-ються в результаті руху ресурсів, що пов'язано з інвестиційними процесами. Очевидний взаємозв'язок інвестиційної привабливос-ті суб'єктів регіональної економіки і можливостей підвищення конкурентоспроможності підприємств. Структурна ж перебудова економіки регіону неможлива без підвищення інвестиційної ак-тивності і росту інвестицій.

Останнім часом аналіз інвестиційної привабливості є об’єктом активних наукових досліджень. Проблема методичного забезпе-чення комплексного аналізу інвестиційної привабливості пред-ставляє не тільки теоретичний, а й практичний інтерес. Розроб-лення відповідних методичних підходів необхідне для оцінки можливих напрямків розвитку і їхніх наслідків, розроблення про-позицій щодо необхідних координуючих і регулюючих заходів.

галузі і регіоні, а також від наявності „ереваг, Ш„ „ринесуть

тивністю й ефективністю інвестиційних процесів.

Національна економіка зазначає в сучасних умовах гострого дефіциту інвестиційних ресурсів. Необхідність пожвавлення ін-вестиційної активності припускає реалізацію системи заходів, пов’язаних зі створенням сприятливого інвестиційного клімату для національних й іноземних інвесторів. Формуванню госпо-дарських зв'язків і пропорцій, координуванню економічних проце-сів, ув'язуванню приватних і суспільних інтересів сприяє держав-не регулювання. Иого роль у формуванні сприятливого інвести-ційного клімату уявляється дуже значною.

Поняття інвестиційного клімату відрізняється складністю і комплексністю і може розглядатися як на макро-, так і на мікро

еконошчному рівні. Традиційне поняття інвестиційного клі-мату означає наявність таких умов швестування, що впли-вають на переваги інвестора у виборі того чи іншого об’єкта

ЯВНаТУмВаакрНоЯрівні це поняття містить у собі показники полі-тичного (включаючи законодавство), економічного і соціаль-ного середовища для інвестицій. Наприклад, для потенційних іноземних інвесторів при аналізі політичної ситуації вирішальну роль відіграють політика держави у відношенні іноземних інвес-тицій, імовірність націоналізації іноземного майна, участь країни в системах міжнародних договорів з різних питань, міцність дер-жавних інститутів, наступність політичної влади, ступінь держа-вного втручання в економіку і т. ін. На інвестиційному кліматі негативно позначаються не тільки прямі обмеження діяльності іноземних фірм, що містяться в законодавстві, а ін. нечіткість і, особливо, нестабільність законодавства приймаючої країни, оскі-льки ця нестабільність позбавляє інвестора можливості прогно£SS5=3S3«S5

відбувається конкретизація узагальненої оцінки інвестиційного клімату в ході реальних економічних, юридичних, культурних контактів іноземної фірми з новим для неї середовищем.

Поняття інвестиційного клімату на макро- і мікрорівні сприй-маються інвесторами як єдине ціле, оскільки будь-які законодав-чі і нормативно-правові зусилля уряду по формуванню сприятли-вого інвестиційного клімату можуть бути заблоковані «нормо-творчістю» місцевої влади, а зусилля на місцевому рівні по створенню пільгового господарського режиму для іноземних ін-вестицій найчастіше можуть компенсувати деякі вади загально-економічного регулювання центрального уряду. Останнім часом саме ця сторона взаємин між інвестором і державою стає визна-чальною.

Об'єктом інвестування можуть виступати окремий інвес-тиційний проект, підприємство, корпорація, місто, регіон, га-лузь, держава. Неважко виділити те загальне, що ставить їх в один ряд, а саме: наявність власного бюджету і власної системи керування. Об'єкт кожного рівня (і, відповідно, його інвестицій

на привабливість) має власний набір значцщих властивостей, але регіон у цьому ряді займає особливе місце: у силу особливостей він має свою специфіку й у той же самий час, у силу цілісності структури, не є унікальним. Саме ця особливість дозволяє порів-нювати регіони між собою.

Існує ряд показників, без аналізу яких не можна прийняти рішення про доцільність інвестування конкретного підприємст-ва в конкретному регіоні. Однак в умовах нестійкості економіч-ної ситуації більшість характеристик соціально-економічного розвитку на регіональному рівні не тільки варіює в широкому діапазоні, але і зазнає впливу різноспрямованих тенденцій. У таких умовах оцінка перспектив інвестування підприємств у пріоритетних галузях економіки на базі аналізу визначеного на-бору однакових по кожнім регіоні показників істотно утруднена і може виявитися практично марною. По одному показнику ре-гіон буде віднесений до зони сприятливого інвестування, по ін-шому — до зони подавленої інвестиційної активності. Тому в економіко-інвестиційній теорії і практиці зазвичай використо-вуються інтегральні критерії оцінки ефективності інвестиційної діяльності в регіонах. Найбільш загальною характеристикою перспектив інвестиційної діяльності є інвестиційний клімат ре-гіону. Саме тому украй важливого значення набуває поняття ре-гіонального інвестиційного клімату.

Регіональний інвестиційний клімат являє собою систему пра-вових, економічних і соціальних умов інвестиційної діяльності, що формуються під впливом широкого кола взаємозалежних процесів, які підрозділяються на свої макро-, мікро- і власне регі-ональні рівні керування, що відбивають як об'єктивні можливості регіону до розвитку і розширення інвестиційної діяльності, що характеризують його інвестиційний потенціал, так і умови діяль-ності інвесторів (інвестиційний ризик). Регіональний інвестицій-ний клімат створює передумови для появи стійких інвестиційних мотивацій і істотного впливу на прибутковість інвестицій і рівень

'"SSSSS-.BU». У свок, чергу, являс собон, якісну характеристику, шо враховуе основні макроекономічні харавестування, так і від економічного розвитку регіону.

Це насамперед насиченість території факторами виробництва (природними ресурсами, трудовим і науковим капіталом, основ-ними фондами, ринковою і соціальною інфраструктурою), рівень

 

доходів населення і споживчий попит. Інвестиційний потенціал регіону складається з таких основних окремих потенціалів (ко-жний з яких, у свою чергу, характеризується цілою групою по"рсно-сировинного (середньозважена забезпечен.сть балансовими запасами основних видів природних ресурсів);

інноваційного (рівень розвитку науки і впровадження доііТф^;гт?р=г„и„мік„-Ге„ГРаФІЧИе _я Респоживчого (сукупна купівельна спроможність населення регіону).

Дослідження засвідчують, що найбільший внесок у форму-вання інвестиційного потенціалу вносять фактори, накопичені в процесі тривалої господарської діяльності, такі як інфраструкту-рне освоєння території, інноваційний потенціал і інтелектуаль-ний потенціал населення.

При оцінці рейтингу інвестиційного клімату кожного регіону в загальному випадку враховуються також типи ризиків (зв'яза-них і які значною мірою зумовлюють інвестиційний ризик): еко-номічний; фінансовий; політичний; соціальний; екологічний; кримінальний; законодавчий.

Найважливішою складовою інвестиційного ризику є законо-давство. Специфіка міжрегіонального підходу полягає в тім, що на території більшості регіонів діє єдине загальнодержавне зако-нодавче поле, що видозмінюється в окремих суб'єктах держави під впливом регіональних законодавчих норм, що регулюють ін-вестиційну діяльність у межах своїх повноважень. Законодавство не тільки впливає на ступінь інвестиційного ризику, а й регулює можливості інвестування в ті чи інші сфери і галузі, визначає по-рядок використання окремих факторів виробництва, тобто впли-ває також на інвестиційний потенціал регіону. При розрахунку цього ризику враховуються як державні, так і регіональні закони і нормативні акти, а також документи, що безпосередньо регу-люють інвестиційну діяльність.