Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Значне зростання, починаючи з 2001 p., відбувалось за рахунок: : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Значне зростання, починаючи з 2001 p., відбувалось за рахунок:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

-          збільшення кількості звітуючих підприємств (серед

яких підприємства, акції яких були придбані на вторинному

ринку, знову створені, або які почали звітувати. Наприклад:

на 1 січня 1998 р. звітувало 321 підприємство, а на 1 січня

2003 р. — 453);

— підключення підприємств з портфельними та іншими інве-стиціями;

—        збільшення суми інвестицій на звітуючих підприємствах.

За період 1997—2002 рр. у підприємства області надійшло

іноземного капіталу на 408,3 млн дол. Щорічне надходження ін-вестицій відбувалось по роках нерівномірно.

Найбільше вкладення іноземного капіталу до економіки обла-сті було у 2001 р. — 153 млн дол., а протягом 1997—2000 pp. бу-ла тенденція до зниження: з 44,2 млн дол. у 1997 р. до 21,8 млн дол. у 2000 р. Проти 2001 р. тенденція зменшення вкладень про-довжилась у 2002 р.

Починаючи з 1997 p. по 2000 р. (крім 1998 р.) внески у формі рухомого і нерухомого майна переважали грошові внески. На-приклад, у 1997, 1999, 2000 pp. на них припадало 21,5 млн дол. (48,7 % від загального обсягу надходжень), 15,5 (61,8 %), 9,7 млн дол. (44,3 %), відповідно. 3 2001 р. грошові внески пере-важають майнові.

За підсумками 2002 р. до області надійшло інвестицій від не-резидентів на 132,4 млн дол., переважну частку з них склали прямі інвестиції- 89,8 % (119 млн дол.), портфельні— 10 % (13,2 млн дол.), інші — 0,2 % (0,2 млн дол.). Більше як половину обсягу прямих інвестицій вкладено у грошовій формі, у формі рухомого та нерухомого майна — 45,4 % загального обсягу пря

мих інвестицій. У 2002 р. нерезидентами було придбано акцій підприємств області на 23 млн доларів.

За 2002 р. 140 промислових підприємств області отримали прямі інвестиції від нерезидентів на 35,3 млн дол. (29,7 % від за-гальної суми вкладень прямих інвестицій). Майже усі ці вкла-дення інвестицій (99,5 %) отримали 132 підприємства оброб-ної промисловості, з них на підприємства металургії та оброб-лення металу і целюлозно-паперової промисловості припадає 18,6 млн дол.

Загальна сума вилучення іноземного капіталу за 1997— 2002 pp. склала 155,1 млн дол. (в основному у 2002 р. — 101,5 млн дол.) і відбувалось за рахунок таких чинників: вилучення капіта-лу інвестором, втрат, викупу акцій — резидентами та відчуження інвестицій на користь резидентів згідно з узгоджувальними протоколами. У 2002 p., крім того, не подали звіти 22 під-приємства області, які звітували у 2001 р. на суму 30,1 млн дол.

Зі зменшення інвестицій у 2002 р. більше половини припадає на прямі — 55 %, портфельні — 44,5 %, інші — 0,5 %. При цьому вилучення прямих інвестицій склало 55,9 млн дол., у тому числі вилучення грошових, майнових та інших внесків— 42,7 (з них підприємства області викупили у інвесторів акцій на 5,6 млн дол.), інших форм вилучення — 12,9, втрат капіталу — 0,3 млн дол.

Основні суми вилучень прямих іноземних інвестицій у 2002 р. припадають на промислові підприємства — 45,8 млн дол. (81,9 % від вилучень прямих інвестицій по області), з них на підприємст-ва добувної промисловості — 56,4 %.

За обсягами прямих іноземних інвестицій Дніпропетровська область займає п'яте місце серед регіонів України після м. Києва, Київської, Донецької та Запорізької областей, або 6,7 % від зага-льного обсягу прямих інвестицій по Україні.

Одержані у 2002 р. інвестиції залучені до підприємств 24 ви-дів діяльності. Найбільші обсяги усіх інвестицій вкладені у роз-виток промислових підприємств - - 153,7 млндол. (40,2 % зага-льного обсягу), з них: у добувну промисловість— 27,1, хімічну та нафтохімічну— 27, машинобудування— 21,9, металургію та оброблення металу — 21,7, харчову— 17,6, целюлозно-паперову промисловість — 16,6 млн дол. 3 непромислових видів діяльності інвестори найбільший інтерес виявляють до такого виду діяльно-сті, як оптова та роздрібна торгівля, до якої вкладено 129,7 млндол. У підприємства, що здійснюють операції з неру-хомістю, здавання під найм та надають інші послуги юридичним особам, вкладено 36,6 млн дол., у будівельні — 19,6, транспортні

 

організації— 14,5, фінансові— 11,1, сільськогосподарські під-приємства — 8,7 млн дол.

Інвестиції отримані з 60 країн світу у 10 видах валют. Вагому частку у загальному обсязі інвестицій складають долари США — 82,6 відсотка.

Як і в попередні роки, джерелом інвестицій залишаються країни «дальнього зарубіжжя» — 378,7 млн дол. (99,1 % загаль-ного обсягу), з країн СНД внесено лише 3,6 млн дол. (0,9 %).

Більше, ніж три чверті із загального обсягу інвестицій в об-ласть вкладено нерезидентами з таких країн: з Кіпру — 92,7 млн дол., США— 83,2, Сполученого Королівства Великобританії-48,2, Австрії — 28,4, Швейцарії— 14,3, Угорщини— 11,1, Шве-ції — 10,2, Антигуа і Барбуди — 9,4, Канади — 8,6 млн дол.

На 1 січня 2003 р. нерезидентами країн ЄС було внесено в економіку області інвестицій на 111,3 млн дол. (29,1 % від зага-льного обсягу області), з них прямі — 103,7, портфельні — 4, ін-ші — 3,6 млн дол., або 93,2 %, 3,6 % та 3,2 % відповідно. Обсяги інвестицій проти 1 січня 2002 р. зросли на 17,1 млн дол.

Найбільші суми інвестицій серед 13 країн ЄС, з яких вони бу-ли отримані, припадають на 4 країни (94,6 млн дол.): Сполучене Королівство Великобританії - - 48,2 млн дол., Австрію-- 28,4, Швецію-- 10,2, Німеччину— 7,8, що загалом складає майже чверть вкладень іноземних інвестицій з цих країн до загального обсягу області.

У промислові підприємства та підприємства, що займаються оптовою та роздрібною торгівлею, з країн ЄС вкладено прямих інвестицій на суму 75,1 млн дол., що становить понад дві третини загального обсягу інвестицій з країн ЄС, або 19,6 % загального обсягу області.

Прикладом посилення інвестиційної привабливості регіонів в останні роки разом з Дніпропетровською є і Черкаська область. Дніпропетровська область на початок 2004 р. з обсягів прямих іноземних інвестицій перемістилась на друге місце. Черкаська область також піднялась в рейтингу і посідає 14 місце.

В останні роки динаміка прямих іноземних інвестицій в Чер-каську область має позитивну спрямованість. Прямі іноземні ін-вестиції зросли за країнами походження: з Ліхтенштейну— з 9,8 млн дол. у 2002 р. до 31,3 млн дол.; з США — 25,6 млн дол. до 30,6 млн дол.; з Німеччини — з 4,4 млн дол. до 10,9 млн дол.; зі Сполученого Королівства Великобританії— з 5,1 млн дол. до 8,2 млн дол.; з Російської Федерації— з 3,2 млн дол. до 4,9 млн дол.; з інших країн — 6,6 млн дол. до 11,9 млн дол.

 

ф