Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Вкладення інвестицій за основними галузями таке: : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Вкладення інвестицій за основними галузями таке:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

-          харчова промисловість — 151,17 млн дол. США;

—        промисловість— 131,85 млн дол. США;

-          оптова і роздрібна торгівля — 128,9 млн дол. США;

—        хімічна і нафтохімічна промисловість — 26,9 млн дол. США;

—        будівництво — 19,6 млн дол. США;

-          металургія й обробка металу — 18 млн дол. США;

—        целюлозно-паперова промисловість — 16,3 млн дол. США;

-          сільське господарство — 8,7 млн дол. США;

—        транспорт— 144,5 млн дол. США;

-          машинобудування — 16,18 млн дол. США;

-          фінансова діяльність — 10,98 млн дол. США;

-          операції з нерухомістю — 36,6 млн дол. США.

За остаточними даними щодо наявності іноземних інвестицій в економіці регіону, наданими обласним управлінням статистики, обсяг прямих іноземних інвестицій на одного мешканця області

 

на кінець 2002 p. склав 102,3 дол. США при чисельності населен-ня 3,533 млн осіб, тобто на 8,7 дол. США менше, ніж середній національний показник, але це більше, ніж у деяких регіонах, де створені спеціальні економічні зони та запроваджений спеціаль-ний режим інвестиційної діяльності. Показник наявності інозем-них інвестицій на душу населення Дніпропетровської області на початку 2003 р. більший, ніж в Донецькій області на 20,7 дол. США (81,56 дол. США), Харківській— на 45,5 дол. (56,8 дол США), Житомирській — на 60 дол. США (42,3 дол. США), Во-линській— на 51,5 дол. США (50,8 дол. США), Миколаївсь-кій— на 50,1 дол. США (52,24 дол. США), Автономній Респуб-ліці Крим— на 5,8 дол. (96,5 дол. СТА). Взагалі на 1 січня 2003 р. тільки чотири регіони України мали обсяг прямих інозе-мних інвестицій на одного мешканця вищий за середній націона-льний показник.

Упродовж I кварталу 2003 р. процес залучення інвестиційних надходжень в економіку регіону значним чином активізувався, про що свідчить збільшення показника наявності прямих інозем-них інвестицій на одного мешканця області. Якщо на початку 2003 р. вказаний показник складав 102,3 дол. США, то станом на 1 квітня його рівень підвищився до 112,8 дол. За показником на-явності іноземних інвестицій на 1 мешканця з початку 2003 р. область випереджає Донецьку, Харківську та інші 20 регіонів України.

Існуюча практика реєстрації прямих іноземних інвестицій до-зволяє явно представити розподіл питомої ваги інвестицій та їх-ню реальну кількість, залучену в ті чи інші галузі економіки об-ласті у 2002 р.

Необхідно відзначити зростання обсягу прямих інвестицій, вкладених у сферу надання послуг населенню: ресторанний і го-тельний бізнес, лікувально-оздоровчий комплекс, центри дозвіл-ля. У зв’язку з цим зросла необхідність у прямому інвестуванні у сфері операцій з нерухомістю, і, як наслідок, підвищується по-треба інвестування безпосередньо будівництва.

Понад 30 великих компаній з 9 країн світу інвестували в еко-номіку регіону у 2002 р. кошти, в основному, у вигляді майна. Подібна ситуація є яскравою ілюстрацією того, чому інвестор не прагне вкладати валютні кошти, тоді як охоче направляє інвести-ції на створення і розвиток основних фондів. У такий спосіб він намагається максимально уберегти себе від усіляких ризиків.

Дніпропетровська область за привабливістю є поки що тре-тьою. Однак з огляду на потенційні можливості регіону і вже на

лагоджені контакти з іноземними інвесторами прогнози — пози-тивні. Імовірніше всього, варто розширити інформаційне середо-вище навколо регіону і, зокрема, провідних промислових підпри-ємств, оскільки область історично вважається промисловою.

Максимальна кількість прямих інвестицій вкладено в еконо-міку Київської області — 419,5 млн дол. і Києва — майже 2 млрд дол. США. У Донецькій області обсяги залучення прямих інозе-мних інвестицій на 01.01.2003 р. склали 389,4 млн дол. США. За кількістю залучених прямих іноземних інвестицій область посту-пається також Запорізькій, де на 01.01.2003 р. зафіксовано обсяг інвестицій на суму 362 млн дол., у той час як у Дніпропетровсь-кій області — 359,4 млн дол.

В економіку Дніпропетровщини станом на 1.01.2003 залучено інвестицій більше, ніж: в економіку Автономної Республіки Крим, Ха,ківської, Волинської, Закарпатської, Житомирської, Лугансь-кої, Львівської, Миколаївської, Сумської або Чернігівської облас-тей хоча у вказаних регіонах створені спеціальні економічні зони або запроваджений спеціальний режим інвестиційної діяльності. Підприємства області, які працюють за участю іноземного капіта-лу, відомі далеко за її межами: ЗАТ «Дніпропетровський олійноек-стракційний завод», BAT «Іста-центр», ЗАТ «Міжнародний готель «Україна», НВП «ЛВС», ЗАТ «Дніпромайн» та інші.

Успішно впроваджуються інвестиційні проекти також в інших містах і районах області. Продукція ЗАТ «Ольвія Бета Клінінг Продактс», ЗАТ «Птахокомбінат «Дніпровський», BAT «Новопа-влівський гранітний кар’єр», компанії «Вільногірське скло», ЗАТ «Акціонерне товариство Дніпро-Каолін» користується стійким попитом за межами області і на зовнішніх ринках України.

У регіоні постійно проводиться робота щодо залучення інозе-мних інвестицій. 3 метою налагодження зовнішньоекономічних зв’язків з іноземними інвесторами, поліпшення інвестиційної привабливості та створення позитивного інвестиційного іміджу регіону у 2002 та у 2003 pp. проведено робочі зустрічі з предста-вниками дипломатичних установ та бізнесменами Бельгії, Італії, Австрії, США, Франції, Швеції, Канади, Ізраїлю, Польщі, Хорва-тії, Словаччини, Казахстану та ін., а також проведено переговори з делегацією ЄБРР з питань кредитування важливих для області інвестиційних проектів (кредитування проекту Дніпро-петровського міськвиконкому щодо модернізації міської тепло-мережі та надання кредиту ДП ВО «Швденний машинобудівний завод ім. Макарова» для розширення випуску сільськогосподар-ської техніки).

 

Основними факторами інвестиційної привабливості є рівень економічного розвитку, обсяги зовнішньоекономічної діяльно-сті, людські ресурси, рівень розвитку банківського сектора, а також ступінь впливу місцевих органів влади на пробле-ми, пов'язані із залученням іноземних інвестицій в економіку регіону.

Проблематичність більш досконального статистичного аналізу полягає не тільки в складності відстеження фінансових потоків, а, насамперед, через відсутність реалізації механізмів впливу на компанії з іноземними інвестиціями у випадку ненадання ними необхідної інформації.

Досліджуючи тенденцію залучення іноземних інвестицій за останні п'ять років, можна прогнозувати позитивний характер її спрямованості. Імовірніше всього, зросте питома вага інвесту-вання в таких областях економіки регіону: промисловості, торгі-влі, будівництві, операціях з нерухомістю, сільському господарс-тві, харчовій і переробній, транспорті, целюлозно-паперовій промисловості.

Основним негативним фактором, який значною мірою впли-ває на загальний стан залучення іноземних інвестицій, є недоско-налість системи обліку та статистичної звітності з питань інозем-ного інвестування, внаслідок чого мають місце значні розбіж-ності між статистичними показниками наявності інвестицій від їх фактичних обсягів залучення.

Це пояснюється тим, що декілька стабільно працюючих в області підприємств - компанії «Білла-Україна», «МакДо-нальдс Юкрейн», «Ранніла-Київ» — зареєстрували вкладені в них інвестиції в м. Київі, при цьому прибуток від діяльності отримують у Дніпропетровській області, тобто питання реєст-рації інвестицій за місцем їх фактичного розташування зали-шається невирішеним, внаслідок чого можливість достовірного статистичного обліку обсягів залучення іноземних інвестицій в область зменшується.

Інформація про обсяги іноземних інвестицій, залучених у Дніпропетровський регіон, значною мірою не відповідає дійсно-му становищу. Це одна з об'єктивних причин, через яку Дніпро-петровський регіон займає п'яте місце в Україні за обсягами за-лучення інвестицій і третє місце в рейтингу інвестиційної привабливості. Інша причина полягає в тому, що нині відсутня система постійного двостороннього інформаційного обміну з іно-земними інвесторами як безпосередньо, так і через посередницькі організації і представництва. Мова, насамперед, йде про інфор

маційний обмін на рівні торгових представництв, міждержавних організацій, які акредитовані в Україні, представництв відомих міжнародних громадських організацій, міжпарламентських робо-чих груп.

Для успішного соціально-економічного розвитку області не-обхідне залучення іноземних інвестицій. На кінець 2002 р. зага-льний обсяг іноземних інвестицій склав у перерахунку на долари США 382,3 млн дол., у тому числі прямі інвестиції склали 359,4 млндол, портфельні -- 16,9млндол, інші- 6 млн дол., або 94 %, 4,4 %, та 1,6 %, відповідно. При цьому приріст, у порі-внянні з обсягом інвестицій на 1.01.2002 р. (349,7 млн дол), склав 32,5 млн дол., або 9,3 %.

3 наведених даних видно, що інвестиції щорічно зростали.