Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.5. Місце України у світовій інвестиційній системі : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

5.5. Місце України у світовій інвестиційній системі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Для нашої країни, що стала на шлях інтеграції у світове госпо-дарство і прагне створити відкриту економічну систему, участь у процесах руху капіталу і як імпортера, і як експортера є питанням стратегічно важливим. Сьогодні ж участь України в цих процесах важко назвати активною, а з позицій залучення закордонних капі-таловкладень їй доведеться конкурувати з країнами, ринки яких виявляються зараз більш привабливими для інвесторів.

Тому залучення іноземних інвестицій в українську економіку є одним з найважливіших завдань, яке має бути в найближчі роки вирішене економічним керівництвом України. Звертання до за-кордонних джерел капіталу необхідне нашій країні з кількох причин:

—        економічна криза і різке скорочення внутрішніх інвести-ційних ресурсів роблять необхідним звернення до закордонних джерел фінансування як конкретних проектів у сфері виробницт-ва, так і у бюджетної сфері (через збільшення зовнішнього дер-жавного боргу);

—        залучені іноземними інвесторами в українську економіку сучасні технології здатні істотно підвищити конкурентоспромо-жність вітчизняного виробництва (що особливо важливо для зкс-портноорієнтованих галузей);

—        підприємства з іноземними інвестиціями, створюючи нові робочі місця, сприяють підвищенню рівня зайнятості населення України і зниженню соціальної напруги;

—        конкуренція підприємств з іноземними інвестиціями зі «старими» українськими підприємствами на внутрішньому ринку може мати істотне значення в боротьбі з монополізмом;

—        у довгостроковій перспективі «вбудовування» України у світовий цикл руху капіталу сприятиме інтеграції країни у світо-ве господарство і знаходженню оптимальної «ніші» у всесвіт-ньому розподілі праці.

В умовах інвестиційної кризи в Україні залучення іноземних інвестицій стає завданням, від ефективності вирішення якого за-лежать хід, темпи і багато в чому результати проведених реформ. В умовах переходу від однієї господарської системи до іншої по-трібна величезна кількість інвестицій для забезпечення такого переходу.

Для перебудови всього народногосподарського комплексу на ринковій основі, модернізації економіки, посилення її соціальної орієнтації потрібні величезні капіталовкладення. Звичайно, наїв

но думати, що іноземні капітали зможуть утамувати наш інвес-тиційний голод повною мірою. Однак деякою мірою, у рамках розвитку окремих ключових галузей і сфер виробництва, це зро-бити можливо.

Маючи безліч альтернативних пропозицій з більш сприятли-вими, ніж в Україні, умовами, іноземний капітал не поспішає і не буде поспішати інвестувати в українську економіку. Готовність інвесторів вкладати капітал у економіку тієї чи іншої країни за-лежить від існуючого в ній інвестиційного клімату.

А в Україні інвестиційний клімат несприятливий для широкого залучення іноземних інвестицій. Політична нестабільність, еконо-мічна криза, загроза інфляції, розгул злочинності та інші «прива-би» перехідного періоду визначають украй низький рейтинг України в західних організацій, що займаються порівняльним ана-лізом умов для інвестицій і ступеня їх ризику в усіх країнах світу.

Всесвітньовідоме американське видання Wall Street Journal ра-зом з американським фондом Heritage Foundation опублікували дуже цікавий рейтинг— «індекс свободи економіки». Рейтинг цікавий тим, що дає можливість довідатися, хто ми і де знаходи-мося у глобальній економіці. У рейтингу ми займаємо 22 місце з кінця або 133 з початку. Відповідно до результатів останнього дослідження Україна трохи втратила позиції порівняно з попере-днім рейтингом. Кількість балів: 3,85 (у 1995 р. — 3,7; у 1996 -3,8; у 1997 — 3,75; у 1998 — 3,8; у 1999 — 3,8; 2000 — 3,6). Еко-номічні категорії оцінюються за п'ятибальною шкалою, і чим вище бал, тим гірше оцінка.

Ці та багато інших причин змушують західних інвесторів про-водити обережну і вичікувальну політику в сфері інвестиційного співробітництва з Україною.

Названі проблеми переважують такі риси Уьфаїни, як могутній, хоча технічно застарілий виробничий апарат, наявність дешевої і кваліфікованої робочої сили, високий науково-технічний потенціал.

Для того, щоб іноземні інвестори пішли на вкладення, необ-хідні дуже серйозні зміни в інвестиційному кліматі. Необхідно прийняти ряд кардинальних заходів, спрямованих на формування у країні як загальних умов розвитку цивілізованих ринкових від-носин, так і специфічних, які мають безпосереднє відношення до вирішення завдання залучення іноземних інвестицій. Серед захо-дів загального характеру в якості першочергових варто назвати:

— досягнення національної згоди між різними владними струк-турами, соціальними групами, політичними партіями й іншими громадськими організаціями з приводу пріоритетності вирі

шення загальнонаціональної проблеми виходу України з еко-номічної кризи;

—        прискорення роботи Верховної Ради над цивільним і карним законодавством, націленим на створення в країні цивілізованого некримінального ринку;

—        радикалізацію боротьби зі злочинністю;

—        гальмування інфляції усіма відомими у світовій практиці заходами, за винятком невиплати трудящим зарплатні;

 

—        перегляд податкового законодавства убік його спрощення і стимулювання виробництва;

—        мобілізацію вільних коштів підприємств і населення на ін-вестиційні нестатки шляхом підвищення процентних ставок за депозитами і внесками;

—        надання податкових пільг банкам, вітчизняним і іноземним інвесторам, що йдуть на довгострокові інвестиції, з тим щоб ціл-ком компенсувати їм збитки від уповільненого обігу капіталу в порівнянні з іншими напрямками їх діяльності;

—        формування загального ринку республік колишнього СРСР

із вільним переміщенням товарів, капіталу і робочої сили.

Дані заходи не абсолютні, але вони можуть відіграти позитив-ну роль у становленні вітчизняної економіки.

Криза на фондовому ринку в жовтні 1997 р. в Азії і Латинсь-кій Америці та світова фінансова криза 1998 р. негативно впли-нули на фінансову систему і економіку України, а також показа-ли, що Україна інтегрована в макроекономічні процеси. У зв'язку з цим найважливішим завданням у залученні іноземних інвести-цій є оцінка інвестиційної привабливості України на міжнарод-ному рівні. Такою оцінкою займаються спеціалізовані рейтингові агенції.

Рейтингові агенції вперше виникли на фондовому ринку США. Тому часто при аналізі організації їхньої діяльності звер-таються до досвіду двох найбільших американських рейтингових агенцій, що працюють на світовому інвестиційном’ ринку — Moody’s Investors Servise (1900), Standard & Poors Corpora¬tion (1941). Серед інших авторитетних організацій такого типу слід визначити: Duff & Pils, Fitch Investors Servise, McCarty, Crisanti & Maffei (США), Internationale Bank Credit Analisis (Be

ликобританія), Agense d’Evalution Financiere (Франція), Japan Bond Research Institute, Nippon Investors Servise (Японія), Cana¬dian Bond Rating Servise (CBRS), Dominion Bond Rating Servise (DBRS) (Канада), Australian Ratings (Австралія).

Багато з критеріїв, що використовуються ними для оцінки емі-тента-держави, — здебільшого макроекономічних — є об'єктив-ними (наприклад, рівень інфляції, відношення боргу до ВВП, ре-зерви іноземної валюти до імпорту і т. ін.), тому що їх можливо порівняти з критеріями інших країн. Динаміку цих факторів з ча-сом можна легко виміряти.

Однак агенції враховують і ряд факторів, які важко піддають-ся кількісній оцінці, наприклад, політична стабільність, правова система, рівень міжнародних відносин тощо.

Особливе місце в аналізі фінансових і виробничих структур в Україні рейтингові агенції приділяють двом факторам — полі-тичному ризику і якості кредитного портфеля.

Відповідно до рейтингу інвестиційних агенцій цінні папери залежно від ризику невиплати поділяються на класи. При цьому враховуються: платоспроможність емітента цінних паперів, обсяг і структура боргу, стабільність грошових потоків. Виділяються такі класи:

1.         Цінні папери найвищої якості.

2.         Цінні папери дуже хорошої якості.

3.         Цінні папери хорошої якості.

4.         Цінні папери середнього класу.

5.         Цінні папери, нижчі середнього класу.

6.         Цінні папери низької якості.

7.         Спекулятивні цінні папери.

8.         Цінні папери найнижчого класу (неоплачувані).

Кожний з цих класів має свій символ за класифікацією інвес-тиційних агенцій (табл. 5.5).