Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Рис. 5.6. Динаміка інвестицій, виробництва : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Рис. 5.6. Динаміка інвестицій, виробництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

та зовнішньоторговельної діяльності ВЕЗ і ТПР

у 2000—2004 pp., млн грн

Нарощування експортного потенціалу у ВЕЗ і ТПР обумо-вило активне зростання їх частки у загальному експорті Украї-ни з 1,1 % у 2000 р. до 4,14 % у 2003 p., у 2004 р. спостеріга-лось зниження до 3,97 % загалом за рахунок майже двократ-ного зростання загального обсягу українського експорту. Від-повідно по областях, де безпосередньо розташовані особливі територіально-господарські утворення, їх питома вага в обся-гах експорту збільшилась з 2,44 % до 8,65 %. Найбільший вплив на регіональний експортний потенціал здійснюють ВЕЗ і

 

ТПР Закарпатської області (36,6 %), АРК (25,1 %), Донецької (11,9 %) та Миколаївської (10,9 %) областей [31, 36].

Активізація підприємницької діяльності та нарощування виробництва на територіях ВЕЗ і ТПР викликали необхідність додаткового імпорту устаткування, обладнання, комплектую-чих, деяких видів сировини. Це безпосередньо вплинуло на розміри імпорту, його обсяги зросли з 645,54 млн грн у

2000    р. до 4495,7 млн грн у 2004 р. (або майже у 7 разів). Слід

зауважити, що частка ВЕЗ і ТПР в імпорті по Україні у період

2000—2002 pp. систематично зростала (з 0,87 % до 2,96 %), a

з 2003 p. стабілізувалась (2,89 %). Частка імпорту ВЕЗ і ТПР

у загальному обсязі по областях, де вони розташовані, складала близько 10 %. Але в тих регіонах, де основний імпульс

розвитку належить саме ВЕЗ і ТПР (вплив названих регіонів

на формування інвестицій в основний капітал був найбільшим та становив 7,2—24,5 %, а за показником виробництва

продукції — 6,8—45,7 %), цей показник значно вищий: по Закарпатській області він сягає 54,8 %, АРК — 22,2 %, Донецькій області — 16,8 %.

Інвестиційна динаміка та характер виробництв, що отрима-ли розвиток у ВЕЗ і ТПР, визначили галузеву структуру імпор-тних потоків, які були спрямовані переважно у харчову проми-словість (26 %), металургію (7 %), машинобудування (8 %), виробництво електроенергії, газу та води (7 %), інші галузі об-робної промисловості (41 %). Змінювалася структура імпорто-ваних товарів: якщо у 2001 p. у загальному обсязі імпорту час-тка сировини та матеріалів становила 34,5 %, то у 2003 р. вона досягала 56,8 %. Імпорт обладнання та устаткування зменшу-вався як у питомій вазі, так і в абсолютному вимірі — 63 % у

2001    р. 39,7 % у 2003 р. При цьому у 2003 p. у загальній сумі

пільг, наданих суб’єктам ВЕЗ і ТПР при ввезенні імпортних

товарів, на сировину і матеріали припадало 70,3 %, а на устаткування та обладнання — 28,7 %. Такі тенденції щодо зміни

структури імпорту товарів не сприяли оновленню виробничих

потужностей та не відповідали меті створення ВЕЗ і ТПР щодо

впровадження нових технологій та модернізації діючих виробництв. На думку деяких дослідників, фактично створювалися

конкурентні переваги окремим суб’єктам підприємництва за

рахунок зниження витрат на сировину та матеріали у собівартості продукції.

Нарощування обсягів інвестицій у ВЕЗ і ТПР майже у три рази стало важливим фактором поліпшення ситуації на ринку

 

праці в регіонах. За п'ятирічний період діяльності особливих територіально-господарських утворень сукупна кількість вве-дених робочих місць (створених нових та збережених існую-чих) становила 227 975 одиниць. Спостерігалася стійка тенде-нція збільшення кількості нових робочих місць, якщо у 2000 р. даний показник сягав 23 853 одиниць, то у 2004 р. — 32 404. Причому кількість новостворених робочих місць зросла у 4,9 раза, а збережених — у 6,1 раза. Питома вага мегапроекту в сукупних показниках кількості введених робочих місць стосо-вно областей, де безпосередньо розташовані ВЕЗ і ТПР, значно зросла у 2001 p., що становила 40,3 %, a у подальшому стабілі-зувалася на рівні 22,6 %.

Введення робочих місць в окремих областях проходило з різною інтенсивністю, в результаті суттєві зміни відбулися в позиції окре-мих ВЕЗ і ТПР. Так, частка ВЕЗ і ТПР Закарпатської області у суку-пному обсязі введених робочих місць по мегапроекту скоротилась із 28 % у 2000 р. до 10 % у 2003 р, Львівської — з 24 до 8 %, Лугансь-кої з 11 до 3 %. Одночасно відбулося зростання у таких областях, як Донецька — з 24 до 37 %, Харківська — з 6 до 10 %, АРК — з 3 до 9 %, Миколаївська— до 17 %. Уповільнення інвестиційної актив-ності у Київській, Одеській, Сумській та Чернігівській областях спричинило скорочення темпів працевлаштування.

Позитивним явищем слід вважати створення у 2003 р. нових робочих місць переважно у машинобудуванні (23 %), обробній (20 %), харчовій промисловості (15 %), виробництві деревини (10 %), добувній промисловості (9 %) та металургії (7 %). Збере-жені робочі місця були переважно у машинобудуванні (56 %), добувній промисловості (11 %), готельно-ресторанному бізнесі (9 %), обробній промисловості (5 %), металургії (4 %), харчовій галузі (3 %).

У ряді областей України досить успішно вирішувалися соціа-льні проблеми в частині підвищення рівня оплати праці. Середня заробітна плата на підприємствах, які реалізують інвестиційні проекти, перевищувала не лише середньомісячну номінальну зарплату по областях, а й середню по державі. Як видно з рис. 5.7, у 2000 р. перевищення складало 1,76 та 1,74 рази відпо-відно, в наступні роки перевищення спостерігалось в середньому в 1,45 та 1,43 рази.

По окремих регіонах картина була такою: середня заробітна плата у ВЕЗ і ТПР Донецької області у 2003 р. була більшою за середню по Україні у 1,7 раза, в Миколаївській — 1,5 раза, АРК та Сумській області — 1,2 раза.

 

639,34 462

453,06

 

700 600 500 400 300 200 100 0

 

400,01

575,65

376 370,53

304,59

227,42

2000    2001    2002    2003

середньомісячна номінальна заробітна плата по Україні

 

роки

 

♦ середньомісячна номінальна заробітна плата по ВЕЗ і ТПР

Ю середньомісячна номінальна заробітна плата по областях, де безпосередньо розташовані ВЕЗ і ТПР

Рис. 5.7. Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати в 2000—2003 pp., грн

Важливим соціальним аспектом діяльності ВЕЗ і ТПР є вико-нання ними зобов’язань щодо працевлаштування шахтарів, які вивільнювалися з виробництва внаслідок закриття шахт. Це сто-сується особливих територіально-господа.ських утворень Доне-цької, Луганської та Волинської областей. Лідером у цій сфері є Донецька область, хоча у 2000—2001 pp вона істотно поступа-лась Луганській області, що видно з табл. 5.3.