Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.4. Спеціальні економічні зони й іноземні інвестиції : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

5.4. Спеціальні економічні зони й іноземні інвестиції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Вільні економічні зони є організаційно оформленою і достат-ньо апробованою в світовій практиці передумовою активізації міжнародної інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва, поглиблення інтеграційних економічних процесів.

 

Нині найбільшого поширення за кордоном має трактуван-ня ВЕЗ:

—        як територій, на яких, дякуючи введенню безмитного ре-жиму, а також за допомогою інших економічних та організацій-них регуляторів, стимулюється зовнішньоекономічна діяльність із залученням іноземних інвестицій;

—        як частини національної території, економічний потенціал якої зорієнтований на вирішення специфічного завдання або комплексу завдань.

За визначенням ООН, ВЕЗ - це обмежені регіони, які характеризуються такими основними рисами: в них відсу-тнє мито (або воно фіксується на мінімальному рівні), на ввіз та вивіз устаткування, вихідних та проміжних матеріУ VIII доповненні до Кіотської конвенції, прийнятої в 1973 р. під зоною «порто-франко» визначалася частина території, на якій товари розглядалися як об’єкти, що знаходяться поза м’жами на-ціональної митної системи і тому не підлягають обовязковому митному контролю та оподаткуванню.

Серед українських науковців аналізували підходи до визна-чення поняття «ВЕЗ» такі науковці, як В. В. Кущенко, Т. П. Данько, 3. М. Окрут, О. Р. Зельдіна та ін. Під ВЕЗ розумі-ють суверенну територію держави (держав), що є складовою час-тиною господарського комплексу країни (групи країн), де забез-печується виробництво та розподіл суспільного продукту для досягнення певної конкретної загальнонаціональної інтеграцій-ної, регіональної або корпоративної мети з використанням право-вих, організаційних та спеціальних економічних механізмів регу-лювання суспільно-економічних відносин в зоні, котрі спроможні до дифузного розширення та поширення її кордонів. При цьому позитивна дифузна дія ВЕЗ проявляється в перетворенні терито-рії ВЕЗ та галузей, що на ній розвиваються, у вирівнюванні їх до світового рівня не тільки в технічному плані, а й в інших відно-шеннях, тим самим сприяючи інтернаціоналізації відтворюваль-них процесів у інших сферах господарства, економічних регіонах і навіть інших країнах.

 

В Україні ж законодавство використовує два основних понят-тя для операціоналізації ВЕЗ:

• вільна (спеціальна) економічна зона;

та екологічні умови, незадовільний стан зайнятості насе-лення і на якій запроваджується спеціальний режим інвес-тиційної діяльності для створення нових робочих місць.

Спеціальний режим інвестиційної діяльн’сті означає встанов-лення податкових і митних пільг для субєктів підприємниць-кої діяльності, які у встановленому законодавством порядку зареєстровані на територіях пріоритетного розвитку, у межах їх господарської діяльності, пов’язаною з реалізацією на цих територіях інвестиційних проектів у пріоритетних видах еко-номічної діяльності.

Основною відмінністю СЕЗ від ТПР є те, що СЕЗ створюється з конкретною чіткою метою та на відносно невеликій, штучно обмеженій території, а ТПР створюється на територіях в адмініс-тративних межах районів, міст або областей.

Законодавчі основи створення ВЕЗ були закладені у 1992 р. Законом України «Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон» (За-гальний закон від 13.10.92 р. № 2673-ХП) та іншими норма-тивно-правовими актами, але дію їх було зупинено у березні 2005 р.

Цілі створення ВЕЗ залежать від рівня соціально-економіч-ного розвитку країни, що їх організує. В промислово розвинутих країнах та країнах, що розвиваються, ВЕЗ часто створювались для активізації зовнішньоекономічних зв’язків реалізації регіона-льної політики, що спрямована на оживлення малого та серед-нього бізнесу в районах економічної депресії, на вирівнювання міжрегіональних відмінностей. При створенні ВЕЗ у країнах, що розвиваються, акцент робився на залучення іноземного капіталу, технологій, модернізацію промисловості, підвищення кваліфіка-ції робочої сили. Створення ВЕЗ пов’язано із стимулюванням промислового експорту та отримання на цій основі валютних коштів; зростанням зайнятості; перетворенням зон в полігони по

 

опробуванню нових методів господарювання, полюс зростання національного господарства.

В Україні згідно з Загальним законом цілі створення ВЕЗ по-лягають у:

1)         залученні іноземних інвестицій та сприянні їм;

2)         активізації спільно з іноземними інвесторами підприєм-ницької діяльності для нарощування експорту товарів та по-слуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг;

3)         залученні і впровадженні нових технологій, ринкових мето-дів господарювання;

4)         розвитку інфраструктури ринку;

5)         покращанні використання природних і трудових ресурсів;

ВЕЗ слід виділити такі:

—        як невід’ємна частина території країни ВЕЗ залишається під повною юрисдикцією держави, діє згідно з її Конституцією та законодавством;

—        встановлення особливого економічного режиму функціо-нування ВЕЗ не звільняє її від участі у формуванні фінансових і бюджетних ресурсів держави, регіону та місцевих органів влади;

—        ВЕЗ має всіляко сприяти не лише інтересам свого регіону, a й держави в цілому;

—        передбачені законодавством пільгові умови податкової, митної, фінансово-кредитної, інвестиційної і цінової політики в межах ВЕЗ мають здійснюватися за рахунок внутрішніх джерел доходів і нагромаджень від додаткового стимулювання розвитку товаровиробників і товарообігу, підвищення ефективності зовні-шньоекономічної діяльності;

— ефективне функціонування ВЕЗ неможливе без високороз-виненої банківської системи, функціонування на її території змі-шаних та іноземних банків, які б стимулювали в зону залучення іноземних капіталів та інвесторів.

У цілому створення ВЕЗ, зокрема в Україні, має здійснюва-тись при узгодженні загальнодержавних економічних програм і залежить від ефективної взаємодії органів державного управлін-ня, місцевих структур та підприємств, а також від розширення самостійності територій у питаннях управління їх соціально-економічним розвитком. Досягнення поставлених цілей шляхом створення і функціонування ВЕЗ можливе лише за умови, коли в країні є необхідна законодавча та нормативна база.

 

ВЕЗ класифікуються за рядом ознак. На території України, згідно з законодавством, могли створюватись ВЕЗ різних фун-кціональних типів в залежності від господарської спрямовано-сті та економіко-правових умов діяльності. Перш за все зони поділяються на режимні та територіальні, які, в свою чергу, можуть бути зонами експортної або імпортної орієнтації та комплексними зонами. Комплексні зони поділяються на: зовніш-ньоторговельні, комплексні виробничі, науково-технічні, тури-стсько-рекреаційні, банківсько-страхові (офшорні), зони при-кордонної торгівлі. Дехто додає до цього переліку точкові зони індустріального типу. Оскільки всі наведені типи зон було роз-глянуто вище, то зупинимося лише на двох. Зона прикордонної торгівлі являє собою частину території держави на кордонах із сусідніми країнами, де діє спрощений порядок перетину кор-дону і торгівлі. Точкова зона індустріального типу — це режи-мна зона у територіальних межах окремих підприємств, орга-нізацій або їх сукупності, які одержують від держави преференційні права. Більше того, законом зазначається, що крім визначених в Україні могли створюватися ВЕЗ інших ти-пів, а також комплексні ВЕЗ, які поєднують в собі риси та еле-менти зон різних типів.