Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.3. Іноземні інвестиції в Україні : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

5.3. Іноземні інвестиції в Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Іноземні інвестиції- це всі види цінностей, які вносяться іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності на території даної держави.

Іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції на те-риторії України у формі таких активів:

—        конвертованої валюти; валюти України при реінвестиціях в

об’єкт первинного інвестування, а також за умови сплати податку

на прибутки від інвестицій у будь-які інші об'єкти реінвестування відповідно до чинного законодавства України (реінвестування — переміщення капіталу з одних активів в інші, більш ефективні);

— будь-якого рухомого та нерухомого майна і пов'язаних з ним майнових прав;

—        акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також інших кор-поративних прав, які виражені в конвертованій валюті за ринко-вою вартістю;

—        грошових вимог і права вимог про виконання договірних зобов'язань, гарантованих першокласними банками, які мають вартість у конвертованій валюті;

—        будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких підтверджується відповідно до законів держави інвестора або міжнародними торговельними звичаями;

—        прав на здійснення господарської діяльності, а саме: на розробку, видобуток або експлуатацію природних ресурсів.

Українським законодавством передбачено такі корпоративні форми іноземного інвестування:

—        часткова участь у підприємствах, створюваних спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки в діючому підприємстві;

—        створення підприємств, які повністю належать іноземним інвесторам, відділів та інших окремих підрозділів іноземних юри-дичних осіб або придбання у власність підприємства повністю;

—        придбання прямо не забороненого законами України неру-хомого або рухомого майна, включаючи земельні ділянки, буди-нки, квартири, приміщення, обладнання, транспортні засоби та

 

інші об’єкти власності шляхом прямого придбання майна або майнових комплексів, а також у формі акцій, облігацій та інших цінних паперів;

—        придбання самостійно або за участю українських юридичних чи фізичних осіб прав користування землею і концесій на використання природних ресурсів на території України;

—        придбання інших майнових прав;

—        в інших формах здійснення інвестицій, частково на підставі

погодження із суб’єктами господарської діяльності в Україні, які

ПР ПріоритеТими1 сферТми дляТоземного інвестування в Україні визначено: агропромисловий комплекс, легку промис-ловість, лісопромисловий комплекс, машинобудування, медичну промисловість, металургійний комплекс та виробництво матеріа-лів, паливно-енергетичний комплекс, транспортну інфраструкту-ру, зв’язок, хімічну і нафтохімічну промисловість, соціальну ін-фраструктуру.

Шдприємства з іноземними інвестиціями, діяльність яких пов’язана з пріоритетними сферами інвестування і критеріями, визначеними Державною програмою заохочення іноземних інве-стицій в Україну, можуть самостійно приймати рішення про за-стосування норм прискореної амортизації (але не більше двокра-тного збільшення діючих норм).

У цих та інших сферах економіки підприємства з іноземними інвестиціями створюються і діють у формах, передбачених дію-чим законодавством України, і можуть здійснювати будь-які, не заборонені законодавством, види діяльності, відповідаючи цілям, викладеним у статуті. Припинити дію цих підприємств можливо в таких випадках:

—        за рішенням власників, прийнятим відповідно до статутних документів підприємства;

—        після закінчення терміну дії договору про заснування під-приємства;

можуть переслідувати такі цілі:

1.         Одержання високої норми прибутку при створенні вироб-ництв з випуску продукції, дефіцитної в Україні, ціни на яку в Україні значно вищі світових.

2.         Використання факторів виробництва, ціна яких в Україні нижче світових: порівняно дешева (але кваліфікована) робоча си-ла, низька ціна деяких видів сировини.

 

3.         Використання родовищ корисних копалин та інших приро-дних ресурсів, розробка яких в Україні дешевша, ніж в інших країнах, чи доступ до яких в інших країнах утруднений.

4.         Купівля потенційно ефективних українських підприємств (зазвичай експортнооріентованих) за низькою ціною з метою отримання високого прибутку після обмежених інвестицій у створення системи збуту, проведення маркетингу і реструктури-зації номенклатури виробленої продукції.

5.         Просування на український ринок своєї продукції:

створення торгівельно-збутової мережі, складальних виробництв, сервісних підприємств, упровадження своїх стандартів на українському ринку. До інвестицій такого типу підштовхують і високі митні збори.

6.         Використання морально застарілого чи екологічно шкідли-вого устаткування, яке неможливо ефективно використовувати у розвинутих країнах. Випуск застарілої продукції, технологія ви-робництва якої добре відпрацьована.

7.         Інвестування коштів українського походження під виглядом іноземних, щоб мати більше можливостей для захисту капіталу від дій влади.

На думку деяких вітчизняних учених, диференціація приваб-ливості для іноземних інвесторів полягає у бажанні отримати прибуток за найкоротший період. Але це відноситься тільки до незначної частини економіки.

Дійсно, частина значних інвесторів, що володіють реальними фінансовими ресурсами і мають мотивацію, обумовлену станом світового ринку, жадає від країни-реципієнта інвестицій мініма-льного циклу обороту капіталу. В Україні така ситуація склалася в деяких підгалузях транспорту, в оптово-торгівельних ланках хімічної, металургійної і харчової промисловості. У цих підгалу-зях велика частина обороту практично монополізована підприєм-ствами з іноземними інвестиціями. У той же час у використанні та модернізації базових фондів галузей частка іноземних інвесто-рів мізерна.