Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Таблиця 5.1 : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Таблиця 5.1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

ПРЯМІІНОЗЕМНІІНВЕСТИЦІЇ В РЕГІОНИ УКРАЇНИ НА ПОЧАТОК 2004 року

 

Області           Тис. дол. США          У % до загального підсумку Місце серед регіонів

Всього            6730171,21     100,0   X

Автономна Республіка Крим          224161,49       3,3       9

Вінницька      60440,79         0,9       20

Волинська      86341,44         1,3       16

Дніпропетровська     578979,48       8,6       2

Донецька       433649,60       6,4       5

Житомирська            77449,89         1,2       17

Закарпатська  181636,87       2,7       10

Запорізька      445479,01       6,6       4

Івано-Франківська    96004,46         1,4       15

Київська         485809,23       7,2       3

Кіровоградська          58538,09         0,9       21

Луганська       57450,76         0,9       22

Львівська       304887,60       4,5       7

Миколаївська 174795,13       2,6       11

Одеська          362170,52       5,4       6

Полтавська    173415,36       2,6       12

Рівненська     54082,28         0,8       23

Сумська          141000,20       2,1       13

 

Продовження табл. 5.1

 

Області           Тис. дол. США          У % до загального підсумку Місце серед регіонів

Тернопільська           28678,91         0,4       25

Харківська      267816,60       4,0       8

Херсонська    63647,82         0,9       19

Хмельницька 46496,22         0,7       24

Черкаська       97759,76         1,5       14

Чернівецька   20147,67         0,3       27

Чернігівська   76022,00         1,1       18

м. Київ           2109462,83     3,3       1

м. Севастополь         23848,20         0,4       26

Необхідний обсяг іноземних інвестицій у нашу економіку ста-новить понад 40 мільярдів доларів США. Проте інвестиційний процес в Україні гальмується низкою суб'єктивних і об'єктивних факторів, серед яких політична й економічна нестабільність, час-ті зміни законодавства, повільні темпи приватизації, нерозв'яза-ність питань земельної власності тощо. Усе це потребує від Уря-ду України проведення вивіреної, науково обґрунтованої і у той же час активної інвестиційної політики, основою якої повинно бути в першу чергу створення чіткої і стабільної нормативно-правової бази господарської діяльності як вітчизняних, так і іно-земних інвесторів.

Економічний розвиток країн з перехідною економікою і країн, що розвиваються, обмежений несформованістю ринко-вого механізму і вузькістю капітальної бази. Країни зі зрілою ринковою економікою можуть продовжувати розвиток за ра-хунок накопиченого капіталу при всіляких нормах внутріш-нього нагромадження, але країни, що розвиваються, не можуть дозволити собі такої «розкоші» — висока внутрішня норма за-ощаджень і нагромаджень є необхідною умовою економічного зростання.

Західні економісти доводять, що планування економічного зростання в країнах, що розвиваються, немислиме у сучасних умовах без можливості допущення іноземного капіталу в еконо-міку країни. Вони також припускають, що сприятливий вплив інокапіталу на господарство, що розвивається, буде позитивно позначатися у всіх випадках незалежно від того, у якій формі він втручається в національну економіку: у формі приватних прямих інвестицій і кредитів, у вигляді державних інвестицій і кредитів чи у будь-якій іншій формі.

 

У кожному випадку знаходяться аргументи, що виправдовують і рекомендують іноземний капітал як найбільш ефективний засіб для досягнення національного процвітання. Прямі частки капіталовкла-дення в промисловість не тільки приносять ьфаїнам, що розвива-ються, чистий приріст національного багатства, але і спричиняють приплив іноземних фахівців, що сприяють підйому технічного і культурного рівня країни, полегшують можливість підготовки ква-ліфікованих кадрів, сприяють поширенню найсучасніших техноло-гічних методів. Державні капіталовкладення в транспорт, зв'язок, комунальне господарство розглядаються як один з найсильніших стимулів, що заохочують національну діяльність.

Дійсно, з одного боку, інокапітал, залучений в національну економіку і ефективно використовуваний, впливає на економічне зростання, допомагає перебороти відсталість, інтегруватися у світову економіку. 3 іншого боку, залучення інокапіталу накладає певні зобов'язання, створює різноманітні форми залежності краї-ни-позичальника від кредитора, викликає різке зростання зовні-шнього боргу. Таким чином, для національної економіки інокапі-тал може мати неоднозначні наслідки.

У 2004 р. в Україні приріст прямих іноземних інвестицій (ПІІ) склав 1559,5 млн дол., що на 31,5 % перевищує аналогічний по-казник 2003 р. За підрахунками Державного комітету статистики, у 2004 р. прямі іноземні інвестиції в Україну збільшилися на 23 % і досягли 8353,9 млн дол. за станом на 1 січня 2005 р. Ліде-ром за рівнем інвестицій в українську економіку є США, яки вклали в українську економіку 1,15 млрд дол [129].

Обсяг прямих іноземних інвестицій із України в економіки інших країн, станом на 1 січня 2005 p., склав 175,9 млн дол. У цьому списку Російська Федерація займає перше місце. Украї-на проінвестувала економіку Росії в 2004 р. в сумі 94 млн дол., або 53,8 % загального обсягу інвестицій.

Залучення іноземних інвестицій в українську економіку є най-важливішим завданням, яке має бути в найближчі роки вирішене економічним керівництвом нашої країни. Зростання фінансуван-ня в Україні у майбутньому буде залежати від стану внутрішніх заощаджень і прямих іноземних інвестицій.

Головне у проблемі інвестицій — їх ефективність, створення умов для інтенсифікації вкладень у найбільш ефективні, конку-рентоспроможні виробництва, які дають швидку віддачу, що до-зволяє максимально збільшити доходи підприємств, населення і бюджету; запобігати тим капітальним та іншим витратам, що ве-дуть лише до розтринькування ресурсів і посилення інфляції.