Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5.4. Створення корпоративних альянсів та холдингоеих компаній : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

4.5.4. Створення корпоративних альянсів та холдингоеих компаній


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Корпоративні альянси. Злиття не є єдиним способом спіль-ного використання ресурсів двох компаній. На практиці багато компаній укладають спільні угоди по співробітництву, які близь

кі до злиття Такі угоди корпорацій (компаній) мають назву кор-пораційних альянсів. Ці угоди існують у різному вигляді — від маркетингових угод до спільного володіння власністю при здійс-ненні операцій світового масштабу. Наприклад, компанія IBM матиме доступ до засобів програмування компанії Apple, а ком-панія Apple матиме доступ до мікротехнологій IBM. Іншою фор-мою корпораційних альянсів є спільне підприємство, яке об'єднує діяльність двох або більше компаній для досягнення специфічних, певних цілей. Спільні підприємства управляються об’єднаним керівництвом двох (або більше) материнських ком-паній. Спільні підприємства часто використовуються США, Япо-нією та європейськими фірмами для участі в технологічних роз-робках та для маркетингової експертизи. Наприклад, компанія Whirpool оголосила про утворення спільного підприємства з гол-ландським електронним гігантом — компанією Philips, яка буде виготовляти обладнання з фабричною маркою Philips в п'яти єв-ропейських країнах. Об’єднавшись із зарубіжними контрагента-ми, Whirpool намагається зайняти сильний плацдарм в Європі до

Холдингові компанії. Будь-яка компанія. що володіє часткою акціонерного капіталу іншої компанії, могла б мати назву холди-нгової. Однак, цей термін зазвичай використовується, якщо хол-дингова компанія володіє великими частками акціонерного капі-талу інших компаній і здійснює контроль над цими компаніями. Холдингові компанії часто називаються материнськими компані-ями, а компанії, що ними контролюються, знані під назвою під-леглих (дочірніх) компаній (філій) або діючих компаній. Мате-ринська компанія може володіти 100 % акціонерного капіталу дочірньої компанії, але контроль над нею може здійснюватись і при володінні значно меншою часткою акціонерного капіталу. Багато переваг та недоліків холдингових компаній ідентичні тим, які притаманні великомасштабним підприємствам, і які ми вже обговорювали у зв'язку зі злиттям та об'єднаннями. Проте, як ми покажемо далі, холдингова форма організації великомасштабних підприємств має деякі явно виражені переваги (також як і кілька недоліків) над цілком інтегрованими підприємствами, що мають у своєму складі філії.

Переваги холдингових компаній

Холдингові компанії мають три важливих переваги: 1) конт-роль над частковою власністю; 2) уникнення ризику; 3) окремі законодавчі правила та звітність, коли заходи регулювання роб-лять таке відокремлення бажаним.

 

1.         Контроль часткової власності. Діючи як холдингова ком-панія, будь-яка фірма може придбати 5, 10, 50 % або іншу вели-чину акціонерного капіталу іншої компанії. Таке часткове воло-діння власністю може бути достатньо значним, щоб надати компанії, що придбаває, можливість ефективного фактичного ко-нтролю над діяльністю фірми, у якої вона придбала власність у вигляді акціонерного капіталу. Часто вважають, що фактичний контроль потребує володіння понад 25 % звичайних акцій, але він може здійснюватися і на такому низькому рівні володіння, як володіння 10 % акціонерного капіталу, якщо цей капітал широко дистриб'ютизований (розміщений в різних підприємствах). Один фінансист нещодавно зробив таку заяву: «Рівень компетентного керівництва є більш важливим фактором, ніж кількість акцій, якими Ви володієте. Якщо вважають, що Ви можете керувати компанією, то в такому випадку керуйте нею»,

2.         Уникнення ризиків. Через те, що різні діючі компанії, що входять до холдингової системи, є законними самостійними оди-ницями, зобов'язання, взяті на себе якоюсь однією компанією, не стосуються інших компаній. Отже, катастрофічні збитки, яких за-знало одне підприємство, не можуть бути перенесеними на раху-нок активів інших підприємств холдингу. Однак це загальне тве-рдження не завжди відповідає дійсному стану справ.

По-перше, материнська компанія може відчувати себе зо-бов’язаною урегулювати становище з боргами дочірньої ком-панії, навіть якщо за законом вона не повинна цього робити, щоб зберегти своє добре ім'я, а отже, і своїх клієнтів. Прикла-дом такої ситуації міг би бути випадок з компанією American Express, яка виплатила понад $100 мільйонів у зв'язку з шах-райством, за яке відповідало одне з її дочірніх підприємств, і випадок з банком United California Bank, який покрив багато-місячні збитки, зроблені через шахрайство його інвестиційного дочірнього підприємства. По-друге, материнська компанія мо-же відчувати необхідність підтримати капітал дочірнього під-приємства, щоб захистити свої первісні інвестиції. Тривала підтримка материнською компанією General Public Utilites своїх дочірніх фірм Three Mile Island, що є атомними електро-станціями, — приклад подібної ситуації. По-третє, коли пози-чаються гроші однією з дочірніх фірм, що входять в холдинго-ву систему, то посадова особа, яка надає позику, може вимагати гарантій від материнської компанії. I, нарешті, неща-сний випадок, подібний до випадку на підприємстві Union Carbide в Бхопалі в Індії, може розглядатися як відповідаль

ність материнської компанії, анулюючи правила обмеженої від-повідальності, які в іншому випадку застосовувалися б. Холди-нгові компанії ще можуть інколи бути використані для усунення збитків в одному дочірньому підприємстві, щоб уникнути па3. Окремі законодавчі правила. Деякі компанії, що регу-люються законодавством, такі як підприємства громадського використання та фінансові інститути, вважають зручнішим функціонувати як холдингові компанії, а не як відділення кор-порацій. Наприклад, електроенергетична компанія The Southen Company, яка функціонує на території чотирьох штатів, і дії якої регулюються законодавством цих чотирьох штатів, вияви-ла, що найбільш практичним рішенням для неї є утворення хо-лдингової компанії («Sou-then»), яка, в свою чергу, володіє ме-режею дочірніх компаній: Georgia Power, Alabama Power, Mis¬sissippi Power, Golf Power, Savannah Electric. Також всі компа-нії Bell Telephone входять до холдингової системи, і навіть підприємство громадського користування, яке функціонує у межах одного штату, часто віддає перевагу входженню в якесь холдингове об’єднання, щоб відділити свої активи, користу-вання якими регулюється правилами роботи підприємств гро-мадського користування, від тих активів, які підлягають регу-люванню за цими правилами. Таким чином компанія Plorida Power & Light реорганізувалася в холдингову компанію під на-звою FPL Group, яка володіє підприємством громадського ко-ристування (Plorida Power &Light), плюс рядом дочірніх фірм, які спеціалізуються в сфері страхування, нерухомості, вирощу-вання апельсинів і т. ін.

Банки, страхові компанії та інші фінансові корпорації також знаходять для себе зручним бути організованими у формі холди-нгових компаній. Таким чином, Citi Corporation є холдинговою компанією, яка володіє Citi Bank of New York, лізинговою ком-панією, компанією, що займається фінансовими операціями, іпо-теками і т. ін. Тгашатегіса є холдинговою компанією, яка володіє страховими компаніями, що спеціалізуються на наданні малих позик, володіє компаніями, що спеціалізуються в майнових пра-вах, компаніями, що займаються здаванням автомобілів в оренду,

Та "недТікиТолдингових компаній

Холдингові компанії мають два недоліки:

1)         частково збільшене оподаткування;

2)         легкість вимушеного розчленування.

 

Частково збільшене оподаткування. Володіння холдинго-вою компанією принаймні 80 % акцій дочірніх компаній, що на-дають їх власникам право голосу, згідно з Податковим законо-давством США дозволяє заповнювати загальні податкові декларації про доходи і при цьому дивіденди, отримані материн-ською компанією, не оподатковуються. Проте, якщо холдингова компанія володіє менше як 80 % акціонерного капіталу дочірніх компаній, податкові декларації не об'єднуються і оподатковуєть-ся 30 % суми дивідендів, отриманих холдинговою компанією. Ставка податку в 35 % означає, що фактична ставка оподатку-вання на міжкорпораційні дивіденди складає: 0,30 • 35 % = 10,5 %. Таке частково подвійне оподаткування іноді зменшує до-хід холдингових компаній, що керуються з обмеженою (майно-вою) відповідальністю, але питання, чи значна величина подат-кових санкцій в 10,5 % на отримані дивіденди, щоб компенсувати інші можливі переваги холдингової системи, повинно вирішува™ Ле^її вї^н^^е^їїІ. Для Мшістерства юс-тиції США не коштуватиме великих зусиль вимагати розчлену-вання шляхом продажу акціонерної власності (капіталу) холдин-гової компанії, якщо воно знайде якусь діяльність неприпус-тимою. Таким чином від компанії Ви Ропі вимагали продати (ре-алізувати) свою частку в 23 % акціонерного капіталу компанії General Motor Corporation, яка була викуплена ще на початку 20-х pp. Через те, що не було тісного злиття між цими двома корпорація-ми, не потрібно було великих зусиль з існуючої точки зору вима-гати їх розділу (розподілу акціонерного капіталу). Проте, якщо б мало місце повне об'єднання, то було б значно складніше розфо-рмувати (розділити) компанію, коли вже минуло так багато років з часу її об'єднання, та ймовірність вимушеного продажу була б значно нижчою. Однак вимушений розділ AT & Т показує, що навіть повністю інтегровані (об'єднані) компанії можуть бути розділені (розформовані).