Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5.3. Інвестиційний аналіз злиття : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

4.5.3. Інвестиційний аналіз злиття


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Теоретично аналіз поглинань не дуже складний. Фірма, яка поглинає, звичайно, аналізує стан кошторисів капіталовкла-день та їх окупність (економічний аналіз ефективності капіта-ловкладень) для визначення того, чи буде перевищувати очіку-ваний поточний прибуток у вигляді наявних грошових надходжень суму, яка повинна бути сплачена за компанію, що поглинається при злитті, і, якщо чиста величина прибутку має позитивне значення, то фірма, яка поглинає, може складати угоду про придбання.

3 точки зору фінансового аналізу є два основних типи опера^Fo^Zi^Z^Z™ двох компанШ, пр„ якому їх операції об'єднані з метою отримання можливого ефекту сине-ргізму. Угоди злиття компанії Спетісаі Banking з компанією Manufactures Hanover та компанії NCNB з компанією CLS/Sovran є добрими прикладами операційного злиття.

2. Фінансовим зли™ називається таке злиття, при якому компанії, що зливаються, не діють як ціла економічна одиниця і від якого не очікується поточного економічного ефекту.

Поглинання компанією Coca-Cola компанії Columbia Pictures є прикладом фінансового злиття. Звичайно, злиття може поєднува-ти ознаки кожного типу. Таким чином, якщо б компанія Mobile придбала компанію Marathon Oil, TO це злиття було б в основно-му операційним. Однак при злитті з компанією U.S. Steel, як пе-реможницею, таке злиття, по суті, носило більше фінансовий хаЛЯТСТРЛ ТТ1 ^ТС ОТТРПЯТТІТТТТТТТТ

Умови здійснення злиття включають відповіді на два важливих запитання:

1.         Хто буде контролювати об’єднане підприємство?

2.         Скільки заплатить компанія, яка поглинає, за компанію, що поглинається?

 

Контроль після злиття. Становище в сфері службового кон-тролю часто є життєво важливим. По-перше, уявимо ситуацію, в якій мала фірма, що є власністю менеджера, переходить у влас-ність великого концерну. Власник-менеджер може бути стурбо-ваний збереженням свого високого статусу і він може також роз-винути дружні стосунки з робітниками і, отже, потурбуватися про збереження управління справами після злиття. Якщо справи складаються таким чином, то ці питання, можливо, слід обгово-рити при переговорах про злиття. Коли фірма, що належить ор-ганам влади і не контролюється її менеджерами, зливається з ін-шою компанією, то керівництво фірми, яка поглинається, також стурбовано своїм станом після злиття. Якщо компанія, яка по-глинає, погоджується зберегти старе керівництво, то тоді керів-ництво може побажати підтримати злиття і рекомендувати при-йняти його власникам акцій. Якщо ж старе керівництво повинно

тТСплачеНнаХ^^о^^ХЗЇ^^'ціна, яку треба сплатити за компанію, що придбавається, а саме — готівка або цінні папери повинні бути дані власникам компанії, яка по-глинається. Аналіз цього питання аналогічний звичайному аналі-зу при складанні кошторисів капіталовкладень та їх окупності (економічному аналізу ефективності намічених капіталовкла-день): оцінюється додатковий прибуток (доход), облікова ставка (обліковий відсоток, ставка дисконту) використовується для ви-значення поточної вартості (дисконтованої вартості — суми очі-куваного в майбутньому доходу) цього прибутку і, якщо поточна вартість (дисконтована вартість) майбутнього додаткового дохо-ду перевищує ціну, яку треба заплатити за компанію, що погли-нається, то злиття схвалюється. Таким чином, тільки коли компа-нія, яка поглинається, коштує більше для компанії, що поглинає, від її ринкової ціни як окремої економічної ОДИНИЦІ, TO злиття буде неможливим. Очевидно, що компанія, яка придбаває, нама-гається купити за можливо нижчою ціною, в той час, як компа-нія, яку намагаються придбати, хотіла б бути проданою за мож-ливо вищою ціною. Остаточна ціна визначається шляхом переговорів з тим, хто надає найпривабливіші умови, пропоную-чи ціну. Чим більший прибуток від ефекту синергізму, тим біль-ший простір існує для проведення переговорів і тим більша мож-ливість того, що злиття дійсно відбудеться.

Розробка оборонної тактики. Компанії, що підлягають погли-ненню, і не бажають бути придбаними будь-ким, зазвичай зверта-ються за допомогою до інвестиційних банкірських будинків або

 

юридичної фірми, яка спеціалізується на блокуванні поглинань. Захист від поглинань включає такі тактичні прийоми, як:

1) Зміна статусу компанії таким чином, щоб тільки одна тре-тина директорів обиралася щорічно, і щоб 75 % голосів (кваліфі-кована більшість), а не проста більшість була потрібна для схва-лення злиття. 2) Прагнення переконати власників акцій компанії, яка поглинається, в тому, що запропонована потенційним покуп-цем ціна занадто низька. 3) Загострення проблеми щодо антитре-стівського законодавства в надії на втручання Міністерства юс-тиції. 4) Прагнення роздути ціну більшу від тієї, яка пропону-ється потенційним покупцем, за рахунок купівлі знову раніше проданого на відкритому ринку акціонерного капіталу. 5) Залу-чення «білого лицаря», який більше підходить керівництву фірситься до існуючого керівництва компанії, яка поглинається,

«Отруєна пілюля» — це спосіб, який призводить до фактичного економічного самогубства компанії через прагнення уникнути по-глинення і включає такі тактичні прийоми, як взяття кредиту (по-зики) на умовах, що потребують негайної виплати всіх боргів при поглиненні компанії, розпродажу за низькими цінами активів, які спочатку робили компанію бажаною і ціллю для поглинання, про-ведення випдних одноразових виплат під назвою «золотий пара-шут» керівництву компанії, яка поглинається, у такому розмірі, що їх вибуття робить неможливим злиття і планування оборотного злиття, що залишає компанію з наявними активами сумнівної вар-тості і великим боргом для обслуговування.

Нині найпоширенішим способом застосування «отруєної пілю-лі» є надання права на купівлю будь-якою компанією акцій компа-нії, що придбавається, за половину ціни, якщо злиття відбудеться.

Наприклад, компанія Ir Pepper, яка є третьою за величиною серед виробників безалкогольних напоїв, розробила спосіб «от-руєної пілюлі», що спрямований на зрив будь-яких планів її по-глинання з боку компанії Cadbury Schweppers, найбільшим пай-щиком (що володіє 25,9 % часткою акціонерного капіталу) компанії Ir Pepper. Спосіб «отруєної пілюлі» був би готовий до застосування, якщо б компанія Cadbury збільшила володіння сво-єї частки акцій до 26 % і більше. Застосування способу «отруєної пілюлі» надавало б право усім акціонерам, за винятком акціоне-рів Cadbury, придбати звичайні акції компанії ІгРеррег зі зниж

кою 59 %. Проте «отруєна пілюля» не пропонувалася до викори-стання, якщо б Рада директорів компанії ІгРеррег схвалила пряму пропозицію ціни власникам акцій або пропозицію розрахунку, яка відповідала б «корінним інтересам компанії». Явне викорис-тання «отруєних пілюль» стримується розумінням директорами того, що зайве використання цього засобу могло б ініціювати су-дові позови акціонерів особисто проти тих директорів, хто голо-сував за «отруєні пілюлі» і, можливо, тим, що в найближчому майбутньому будуть прийняті закони, які обмежать подальше використання керівництвом «отруєної пілюлі». Проте певні інве-стиційні банкірські будинки та адвокати, що спеціалізуються на злиттях, стурбовані обмірковуванням нових «формул отруєних пілюль», а інші якраз активно намагаються винайти антидоти.

Встановлення прийнятної вартості. При дружньому злитті, яке розробляється конфіденційно керівництвом двох компаній, важ-ливо змогти документально підтвердити, що узгоджена заздале-гідь ціна є справедливою, інакше власники акцій кожної компанії можуть порушити судову справу, щоб блокувати злиття. Таким чином при проведенні багатьох великих злить кожна сторона, що бере участь в угоді, найме інвестиційну банкірську фірму, щоб оцінити вартість компанії, яка поглинається, з одного боку, і до-помогти встановити справедливу (прийнятну) ціну— з іншого боку. Наприклад, компанія General Electric скористалася послу-гами компанії Morgan Stanley для визначення справедливої ціни компанії Utan International, те ж саме зробила компанія Royal Dutch, щоб їй допомогли встановити ціну, яку вона сплатила за Shell Oil. Однак, навіть у разі, коли злиття не є дружнім, може надійти прохання до інвестиційних банкірських будинків сприя-ти у визначенні ціни. Якщо робиться несподівана тендерна про-позиція (безпосередньо акціонерам компанії, що придбавається), то компанія, що придбає, бажатиме знати найменшу ціну, за яку вона була б спроможна придбати акціонерний капітал компанії, що поглинається, в той час як компанія, що поглинається, може намагатися довести, що запропонована за неї ціна занадто низька.