Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5.2. Процедура об’єднання компаній : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

4.5.2. Процедура об’єднання компаній


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Одна компанія (як правило, більша з двох) вирішує купити іншу компанію, проводить переговори про ціну з керівництвом компанії, яку планує придбати, а потім придбаває намічену до купівлі компанію.

Зрідка компанія, яку придбавають, буде ініціювати угоду, взагалі це більше відповідає компаніям, що прагнуть до при-дбання інших, ніж компаніям, які хочуть бути придбаними.6 Будемо іменувати компанію, що хоче придбати іншу компа-нію, компанією, шо хоче придбати, а компанію, котру вона хоче придбати, компанією, яку придбають. Якщо поглинаюча компанія, що хоче придбати, виявляє можливу ціль придбан-ня, то вона повинна встановити: 1) відповідну ціну або пере-лік цін; 2) орієнтовний до використання вид платежів — го

тівка, (і власні акції, облігації або їх комбіновані (змішані) пропозиції).

Далі керівництво компанії, що хоче придбати, повинно виріши-ти, як знайти підходи до керівницгва компанії, що поглинається (компанії, яку хочуть придбати). Якщо компанія, що придбаває, має підстави вважати, що керівництво компанії, яку придбавають, схва-лює злиття, тоді вона тільки пропонує це злиття та намагається ви-робити якісь припустимі умови угоди. Якщо угоди досягнуто, тоді дві команди менеджерів роблять заяву про злиття своїм утримува-чам акцій, зазначаючи, що вони схвалили злиття, а керівництво компанії, що поглинули (компанії, яку придбавають) рекомендува-тиме своїм утримувачам акцій погодитись зі злиттям. Як правило, утримувачів акцій прохають пропонувати (або підписати) свої акції в зазначений фінансовий інститут разом із нотаріально засвідченим дорученням, яке передає право власності на їх акції компанії, що придбаває. Тримачі акцій компанії, яка буде придбана, потім одер-жать спеціальні платежі у вигляді акцій компанії, що придбаває (у цьому разі утримувачі акцій компанії, яка була придбана, стануть акціонерами компанії, що придбала), готівку, облігації або комбіно-вано — готівку та цінні папери. Це буде дружнє злиття.

Поглинання (злиття) компанії RCA компанією General Electric (GE) є прикладом такого дружнього злиття. По-перше, ради ди-ректорів двох компаній заявили, що RCA погодилась бути при-дбаною GE за умови бути проданою повністю за готівку за ціною по 66 доларів і 50 центів за акцію. Злиття було схвалене акціоне-рами, Федеральною комісією з комунікацій та Міністерством юс-тиції, а потім злиття було завершено. Іншими прикладами друж-ніх злить є: придбання компанією Federal Express компанії Tiger International, злиття компанії Тіте з компанією Warner Comunica-tion та придбання компанією AT & Т компанії McCaw.

Однак часто керівництво компанії, яка поглинається, чинить опір злиттю (поглинанню). Можливо, менеджери відчувають, що ціна, запропонована за акції, дуже низька або, можливо, вони просто хочуть зберегти свої робочі місця. У тому чи іншому разі про пропозицію компанії, що придбаває, заявляється як про во-рожу, а не дружню, а компанія, що хоче придбати, повинна зро-бити пряме звернення до акціонерів компанії, яку придбавають. При ворожому поглинанні поглинаюча компанія буде звертатися до акціонерів компанії, яку придбавають, говорячи про те, що вона прагне до контролю, передачі або пропозиції до передачі їх акцій в обмін за запропонованою ціною (ціна, як правило, вста-новлюється в залежності від суми, що припадає на частку при

дбаного акціонерного капіталу, хоча вона може встановлюватись

П^^^^Хл^^сГГ^і керівництво компа-нії, яка поглинається, буде спонукати акціонерів не пропону-вати свої акції, як правило, стверджуючи, що запропонована ціна нижче ринкової. Через те, що пропозиція купівлі акцій є прямим зверненням до акціонерів, то вона не потребує згоди ке-рівництва компанії, що поглинається. Практика пропозицій купі-влі акцій не нова, але кількість таких пропозицій значно збільшуДержавне регулювання злиття (на прикладі США). До середини 1960-х pp. дружнє злиття, як правило, проходило шляхом простого злиття акцюнерного капіталу, що перейшов з іншої компанії, а боротьба за контроль була основним засобом, що ви-користовувався у вигляді знаряддя противника у битві за конт-роль над компаніями. Однак, в середині 1960-х pp. скупники ак-цій з метою придбання контролю над компаніями почали діяти по-іншому. По-перше, вони помітили, що дуже багато часу заби-рає організація боротьби за контроль, бо вони вимушені були спочатку вимагати список утримувачів акцій компанії при відмо-ві одержати рішення суду, яке вимагає передати їм список. Про-тягом цього часу керівництво компанії, яку хочуть придбати, мо-гло обмірковувати різні прийоми стратегії, що спрямовані на відбиття натиску покупців акцій. У результаті підбурювачі боро-тьби за контроль в основному терпіли поразку.

В основному Конгрес хотів поставити керівництво компаній, що поглинаються, в краще становище, щоб захистити їх від про-позицій ворожого поглинання. Крім того, Конгрес гадав, що вла-сники акцій потребували більш легкого доступу до інформації щодо пропозиції купівлі, зробленої особисто ними, включаючи інформацію про кожний цінний папір, що міг бути їм запропоно-ваний замість готівки, щоб прийняти раціональне рішення щодо того — приймати чи не приймати пропозицію.

Закон Вільямса вніс свої три основні обмеження в діяльність поглинаючих компаній: 1) Особи, що придбали, повинні відкрити свої сьогоднішні та майбутні наміри протягом 10 днів з моменту накопичення з граничної міри в 5 % акціонерного капіталу ком-панії, а також вказати джерело фондів, які використовувалися для придбання цієї компанії. 2) Акціонерам компанії, що поглинаєть-ся, повинна бути надана можливість мати в крайньому разі 20-денний термін для пропозиції продажу своїх акцій, отже, афера (пропозиція) повинна бути «відкрита», в крайньому разі, 20 днів.

 

3) Якщо поглинаюча компанія збільшить запропоновану ціну в 20-денний термін відкритого періоду, то всі акціонери, котрі пропонували свої акції на продаж до нової пропозиції ціни, по-винні одержати гроші, виходячи з нової ціни. Підсумовуючи ви-кладене, можна сказати, що всі ці обмеження були прийняті з ме-тою зменшити можливість стихійного прийняття пропозиції продажу акціонерами поглинаючої компанії.