Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.5.1. Доцільність процедури злиття : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

4.5.1. Доцільність процедури злиття


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Одним з головних аспектів інвестиційної діяльності корпора-цій є проведення процедури злиття, яка віддзеркалює інвестицій-ні можливості компанії, напрями стратегічного розвитку та ефек-тивність фінансового менеджменту. Розглянемо інвестиційні аспекти реструктуризації: злиття, розділення, форму організації холдингової компанії.

 

Багато мотивів запропоновано інвестиційними менеджерами для теоретичного пояснення високого рівня активності по злиттю у Сполучених Штатах Америки. Ось деякі з мотивів корпоративН0СиГртизм. Головною мотиващєю для більшості випадків злиття є збільшення вартості підприємств, що об'єднуються. Якщо компанії А і В зіллються у компанію С, а вартість С перевищує ва-ртості А і В, узяті окремо, то кажуть про існування синергізму. Та-ке злиття буде корисним для акціонерів обох компаній (A і В).

Ефект синергізму може виникнути з чотирьох джерел: еконо-мія витрат, пов'язана з поточною діяльністю, яка одержується за рахунок зростання масштабів виробництва (ефект масштабу) у менеджменті, маркетингу, виробництві або розподілі; економія фінансів, що включає більш низькі трансакціонні витрати на про-ведення операції та більш детальне вивчення фінансової діяльно-сті компанії; різна результативність управління, яка має на увазі, що управління однією з фірм неефективно і що кошти (фонди) фірми будуть використовуватися більш продуктивно після злит-тя; збільшена влада на ринку за рахунок зниженої конкуренції. Економія витрат, що пов'язана з поточною діяльністю, і економія фінансів соціально бажані також, як і злиття, які збільшують ефек-тивність управління, але злиття, які знижують конкуренцію, не-бажані та незаконні.

Критерій компенсації оподаткування. Компенсація податку стимулює злиття. Наприклад, фірма, яка має високі доходи і, от-же, належить до найвищої категорії оподаткування, може злитися з фірмою з великою кількістю накопичених несплачених подат-ків. Ці несплати податків потім можуть бути негайно обернені в суму, що заощаджена за рахунок зменшення податкових виплат швидше, ніж вони будуть перенесені в інший рядок бухгалтерсь-кої відомості та напевно використані в майбутньому. Злиття мо-же забезпечити також ринок збуту для готівки. Якщо у фірми об-межені можливості зовнішньої інвестиції у порівнянні 3 її потоком готівки, то вона матиме надлишок готівки та її дії по розміщенню цього надлишку будуть такими: оплата додаткових дивідендів, інвестування в ринкові цінні папери, викуп власних акцій або придбання акцій іншої фірми. Якщо фірма одержує до-даткові дивіденди, то її акціонери мають сплатити прямі податки з обігу. Ринкові цінні папери, такі як «требондз», завжди забез-печують добре тимчасове розміщення грошей, але норма прибу-тку від таких паперів менша, ніж прибутки, яких вимагають ак-ціонери.

 

Придбання фондів. Іноді фірма може бути запропонована як можливий кандидат для придбання тому, що встановлена вар-тість значно вища, ніж її ринкова вартість.

Вкладання капіталу в різні підприємства. Менеджери часто заявляють, що вкладання капіталу в інші напрямки бізнесу має сенс при злитті. Вони стверджують, що вкладання капіталу сприяє стабілізації потоку грошей, які заробила фірма, і тому це вигідно її власнику. Стабілізація зароблених грошей є, без-перечно, корисною для працівників фірми, її постачальників і замовників, проте значення цього для акціонерів і кредиторів явно менше. Якщо акціонер турбується відносно нестабільнос-ті зароблених грошей, він може вкладати гроші більш легко за рахунок придбання і продажу акцій, ніж за рахунок отримання прибутку за акції від фірми. Чому фірма А і В об’єднуються для стабілізації зароблених грошей, коли акціонер фірми А му-сить продати половину своїх акцій в А та використати отрима-ну суму для купівлі акцій фірми В, особливо, коли акціонер може отримати цю акцію за значно нижчу ціну, ніж у випадку злиття фірм?

Звичайно, якщо б Ви були власником-керівником фірми за-критого типу, було б практично неможливо для Вас продати час-тину своїх акцій, щоб диверсифікуватися, тому що це розрідить Ваше володіння та, можливо, утворить значні зобов'язання спла-тити податки на капітальні доходи. У цьому випадку для досяг-нення особистої диверсифікації було б краще диверсифікуватися через злиття. Однак для фірми відкритого типу диверсифікація, що направлена на зменшення ризику акціонерів, звичайно, не є справжнім мотивом для злиття.

Особисті стимули менеджерів. Інвестиційним менеджерам подобається розглядати ділові рішення як такі, в основі яких знаходяться тільки економічні причини. Однак не викликає сумніву питання, що деякі ділові рішення базуються більше на особистих мотивах менеджерів, ніж на економічному аналізі. Більшості людей, включаючи лідерів бізнесу, подобається вла-да, а більше влади пов'язано з керівництвом великою корпора-цією, ніж малою. Очевидно, що ні один керівник не погодить-ся, що його чи її егоїзм був головною причиною серії злить, але досвідчені спостерігачі впевнені, що це дійсно відіграє ве-лику роль у більшості злить. Також спостерігалося, що заробі-тні плати керівників мають високий кореляційний зв'язок з розміром компанії: чим більша компанія, тим вища заробітна плата вищого керівного складу. Це також може відіграти роль

 

у деяких корпораціях, що проводять агресивні програми при-дбання.

Типи захоплень. Інвестиційні менеджери класифікують захо-плення за чотирма групами: 1) горизонтальні, 2) вертикальні, 3) конгенеретичні, 4) конгломеративні. Горизонтальне злиття має місце, коли одна фірма поєднується з іншою, що має таке ж саме виробництво, наприклад, злиття AT&T та McCaw Cellular Comunication Co було горизонтальним злиттям, тому що обидві фірми надавали телекомунікаційні послуги. Приклад вертикаль-ного злиття — це придбання виробником сталі одного з свої по-стачальників, такого як фірму, що добуває залізо чи вугілля, або придбання виробником нафти компанії, що використовує його продукцію. Нещодавнє злиття Medco Contaiment Services Inc., що продає медпрепарати за зниженими цінами, з Merch&Co., прові-дним виробником ліків — приклад вертикального злиття. Конге-неретичне означає — близький за природою та за діями — і звід-си цей тип злиття включає близькі підприємства, але не виробників однієї продукції (горизонтальне), чи фірм, що знахо-дяться у зв'язку виробник постачальник (вертикальне). Прикла-дами конгенеретичних злить є захоплення Uniliver компанії Chesebrough-Ponds та коли Philip Morris придбав General Foods і Kraft. Конгломеративне злиття має місце, коли поєднуються не близькі підприємства, наприклад, коли Mobil Oil придбала Montgomery Ward.