Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.3. Умови та засади здійснення інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

4.3. Умови та засади здійснення інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Міжнародні корпорації стали формою економічного зв'язку між країнами базування і приймаючими країнами, які у багатьох випадках не залежать від рішення національних законодавчих і виконавчих органів, а підкоряються своїм внутрішньо корпора-ційним інтересам. їх космополітизм, що придушує державність країн, у яких вони оперують, став причиною протиріч між ТНК, з одного боку, і країнами їх базування і приймаючими країнами — з іншого.

Поки що не розроблено універсальних правил міжнародного інвестування ТНК, хоча окремі сторони міжнародного інвесту-вання досить жорстко регулюються на регіональному рівні, на-приклад у Західній Європі. Країни базування зазвичай регулюють діяльність ТНК за допомогою національного законодавства про корпорації, не роблячи особливого розходження між ТНК і наці-ональними корпораціями. Приймаючі ж країни установлюють правила функціонування підрозділів іноземних ТНК на їх тери-торії на основі національних законів про іноземні інвестиції. Од-нак переговори, що проводилися протягом ряду років у рамках Комісії ООН по ТНК під егідою МВФ і Світового банку, хоча і не вилилися у прийняття деяких погоджених правил функціону-вання ТНК, але привели до визначення деяких загальних правил міжнародного інвестування, яких бажано дотримуватися як ТНК, так і приймаючим країнам.

Головна ідея цих правил — забезпечення максимальної сво-боди міжнародного переміщення капіталу, лібералізації націо-нальних ринків капіталу. Серед правил міжнародного інвесту-вання такі.

 

Право входження. Означає правила, при дотриманні яких ТНК дозволяється створювати філії на території суверенної дер-жави. В ідеалі вони припускають відсутність необхідності отри-мання будь-якого дозволу від влади приймаючої країни на здійс-нення інвестицій. Однак у більшості випадків право входження може обмежуватися урядом, якщо іноземні інвестиції або загро-жують національній безпеці, або їх мета суперечить чинному за-конодавству. Деякі країни встановлюють перелік галузей чи під-приємств, іноземні інвестиції в які заборонені. Однак у будь-якому випадку найкращим шляхом регулювання права входжен-ня вважається встановлення вичерпного списку винятків, при яких іноземні інвестиції забороняються, при розумінні того, що у всіх інших випадках вони дозволяються.

Справедливий і недискримінаційний режим. Передбачає надання іноземним інвесторам правового режиму, не менш спри-ятливого, ніж національним інвесторам. Означає свободу репат-ріації прибутку, переказу зарплатні та інших платежів. ТНК має право на компенсацію втрат внаслідок обставин, перерахованих у застосовуваному праві, яким є право приймаючої країни. Будь-які пільги і винятки, що можуть надаватися урядом приймаючої країни, повинні бути однаковими для національних і для закор-донних інвесторів.

Припинення контракту. Означає право приймаючої країни в однобічному порядку експропріювати (націоналізувати) філію ТНК за умов дотримання діючого законодавства і виплати нор-мальної компенсації інвестору. Компенсація вважається норма-льною, якщо вона є достатньою (виплачується справедлива рин-кова вартість підприємства), ефективною (виплачується в прийнятній для інвестора валюті за ринковим курсом на день пе-реказу), швидкою (виплати виключають необґрунтовані затрим-ки; у випадку їх виникнення інвестору сплачується ринковий від-соток із затриманих сум). Експропріація іноземних інвестицій без виплати нормальної компенсації вважається припустимою тільки за рішенням суду у випадку грубого порушення ТНК законів приймаючої країни і залучення у злочинну діяльність. У таких випадках за ТНК лишається право звернутися в міжнародний арбіТВрЖегУлювання спорів. Вважається, що кращим способом врегулювання спорів між ТНК і приймаючою країною є перего-вори. Якщо вони не дають результату, то суперечка у більшості випадків розв'язується судом приймаючої країни на основі засто-совного законодавства або незалежним арбітражем на основі

 

Міжнародної конвенції з врегулювання інвестиційних спорів, підписаної 115 країнами під егідою Світового банку.

Причини, що спонукують корпорацію почати здійснення інвестицій за кордоном:

—        великі транспортні витрати;

—        високий митний тариф;

—        обмеження на імпорт (квоти);

—        преференції для місцевих виробників. Фактори, що сприяють прийняттю такого рішення:

—        розмір і привабливість ринку;

—        сприятливий рівень виробничих витрат;

—        близькість до покупців;

—        пільги, надані владою. Варіанти здійснення інвестицій.

Складальний завод являє собою компроміс між прямим екс-портом і закордонним виробництвом. Цей шлях дозволяє уник-нути великих транспортних витрат і скористатися більш низьки-ми митними тарифами на незавершені вироби. Фірма використовує

М1ТонТак0тиУнаЛвиробництво з місцевим виробником дають можливість фірмі обійтися без інвестицій у виробництво і без ви-трат на транспорт й митницю. Однак виникає проблема контролю якості, ризик передати виробничі ноу-хау іноземній фірмі, що згодом може стати конкурентом. Цей ризик знижується, якщо го-ловними факторами конкурентоспроможності є імідж марки і

МаШцензТйн?у7одХиУЦей спосіб носить більш формальний і дов-гостроковий характер. Фірма (ліцензіар) передає місцевій фірмі патент, марку, найменування, ноу-хау і надає технічну допомогу. Фірма-покупець (ліцензіат) виплачує початкову суму і роялті. Достоїнства угоди для обох партнерів ті ж самі, що і для догово-ру франшизи. Проблема— це труднощі контролю і відсутність прямої участі фірми, що продала ліцензію. Ризик утрати ринку фірмою-ліцензіаром, якщо через кілька років ліцензіат вирішить діяти незалежно.

Спільні підприємства. Транснаціональна фірма вкладає час-тину капіталу і має право голосу в керуванні створюваною фір-мою. Таке положення забезпечує кращий контроль над операція-ми. Співробітництво з місцевою організацією — це фактор, що полегшує інтеграцію в незнайоме середовище.

Пряме інвестування. Фірма самостійно інвестує у виробниц-тво в іншій країні шляхом купівлі існуючого або створення ново

го підприємства. Це максимальна участь фірми у виробництві за кордоном.

Таким чином, форми входження на закордонний ринок різно-манітні і пов’язані з різними ризиками і масштабами інвестицій (рис. 4.1).

 

Виробництво в країні

 

Виробництво за кордоном

 

I

Непрямий експорт

           

н          Нерегулярний експорт

           

            Торгівельні компанії

           

—>      Експортно-імпортні компанії

           

u          Міжфірмова кооперація

 

Прямий експорт

Контракт на виробництво

Закордонні представники

Місцеві агенти

Міс’еві дистрибютори

Торговий філіал

 

Складальний завод

Ліцензійний договір

Спільне підприємство

Пряме інвестування