Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1. Сутність міжнародних корпорацій : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

4.1. Сутність міжнародних корпорацій


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Міжнародні корпорації являють собою великі об’єднання про-мислових, торгових, транспортних або банківських фірм і компа-ній, діяльність яких виходить далеко за межі країн базування і забезпечує їм сприятливі позиції у виробництві, збуті, закупівлі

ни світу.

Перші міжнародні об’єднання підприємств виникли в 60 80-ті pp. XIX ст. у сфері видобутку, закупівлі і збуту мінеральної сировини. По мірі розвитку капіталістичних відносин вони базу-ються у різних секторах світового господарства. У другій поло-вині XX ст. форми і характер діяльності міжнародних компаній змінюються. Розширення сфери функціонування великих корпо-рацій до масштабів світового господарства привело до того, що міжнародні об’єднання картельного типу, характерні для першої половини XX ст., поступилися місцем міжнародним концернам та іншим могутнім виробничим фірмам. Міжнародні об’єднання нового типу не задовольняються діяльністю на обмежених тери-торіях, як це найчастіше відбувалося у колоніальну епоху, а ке-руються концепцією глобальної експансії. Вони розглядають усе світове господарство як сферу додатка свого капіталу.

Виникнення міжнародних виробничих формувань є закономі-рним наслідком розвитку поділу праці і виробничої кооперації (виробничого підприємства). Очевидно, що участь підприємств у поділі праці веде до їх спеціалізації, що супроводжується зрос-танням концентрації виробництва і капіталу, тобто збільшенням масштабів самих підприємств. Ця тенденція притаманна усім без винятку господарюючим суб’єктам.

 

Головною ознакою міжнародної корпорації є здійснення нею прямих міжнародних інвестицій із країни свого базування у приПриймаюча країна - країна, у якій міжнародна корпора^^Sussr1 ™ компанії-ф1лВ'створен1 на осЦілеспрямоване дослідження міжнародних корпорацій поча-лося з кінця 50-х pp. Більшість з них відштовхувалися від теорії «економіки масштабу», що дозволяє міжнародним корпораціям заощаджувати на витратах виробництва при збільшенні випуску продукції і перенесенні його в інші країни. Трохи пізніше виник й сформувався технологічний напрямок теорії міжнародних кор-порацій. Суть його полягає в тому, що створення корпорацій обумовлюється технологічною перевагою компаній розвинутих країн, що створюють підприємства за кордоном для виконання допоміжних операцій, залишаючи контроль за передовою техно-логією у головній компанії. Трохи пізніше виникли теорії міжна-родної організації, до якої схиляються корпорації після досяг-нення визначеного розміру.

Існують два аспекти діяльності міжнародних корпорацій: те-риторіальний та інтернаціональний. Територіальний полягає у такому мотиві: кожна корпорація прагне одержати доступ до найбільш дешевих природних і трудових ресурсів, скоротити ви-трати на транспортування товарів і обійти митні та інші бар'єри. Інтернаціональний аспект припускає, що корпорація, яка має фі-лії у декількох країнах, може, використовуючи перевагу масшта-бу, економічно більш ефективно робити товар, ніж кілька неза-лежних корпорацій. Крім того, вона може маніпулювати звітністю з метою скорочення податків, забезпечувати контроль за приналежною їй технологією, що надається тільки цілком кон-трольованим філіям.

нія належить капіталу однієї країни, а філії розкидані по ба-гатьох країнах світу. Інакше, ТНК являють собою найбільші компанії переважно з однонаціональним акціонерним капіталом і характером контролю над діяльністю всієї корпорації. ТНК здій-снюють свою ділову активність в інших країнах за допомогою організації там філій і дочірніх компаній, що володіють само-стійними службами виробництва і збуту продукції, науково

дослідними центрами і т. ін. Типовими прикладами є фірми

нія належить капіталу двох і більш країн, а філії також зна-ходяться у різних країнах. Це трести, концерни й інші виробни-чі об'єднання, що є міжнародними фірмами не тільки за ареалом їхньої діяльності, а й за контролем над ними. БНК поєднують на-ціональні компанії двох чи більше країн на виробничій і науково-технічній основі, що належать власникам з цих країн. Наприклад,

^S^^^taSS^SSS'ciiLiKii, що найча-стіше виступають в організаційній формі консорціумів. Ці утво-рення базуються на виробничій, науково-технічній і комерційній основі і являють собою спеціальні об’єднання промислових, бан-ківських та інших концернів, які створюються для вирішення ве-ликих економічних завдань. Прикладом є консорціум «Airbus Industry».

у міжнародній економіці

Переважна більшість сучасних міжнародних корпорацій ма-ють форму ТНК. Розподіл міжнародних корпорацій на ТНК і БНК дуже умовний, оскільки у сучасних умовах найбільше зна-чення має не те, капіталу скількох країн належить головна ком-панія корпорації, а глобальний характер її діяльності, інвестуван-ня і отримання прибутку. У цьому сенсі міжнародними можна вважати всі корпорації, що мають хоча б одну закордонну філію, створену на основі прямих інвестицій. Проте очевидно, що у чи-сло ТНК можуть у такому випадку потрапити і дуже невеликі фі-рми, що мають один єдиний підрозділ по той бік кордону. На-справді під ТІЖ прийнято розуміти лише дійсно великі міжнародні корпорації, що мають істотний вплив на світовий ринок товарів і фактори виробництва.

У 1974 р. при Економічній і Соціальній раді ООН були ство-рені Комісія з транснаціональних корпорацій і Центр no ТНК як її робочий орган, що стало свідченням визнання світовим співто-вариством зростаючої ролі ТНК у міжнародній економіці. У ман-дат Комісії входили серед іншого вивчення нового на той час фе-номена ТНК і розробка кодексу діяльності ТНК. Пізніше комісія

 

була перетворена у підрозділ Конференції ООН з торгівлі і роз-витку (ЮНКТАД).

За оцінками Доповіді зі світових інвестицій, що періодично друкується ЮНКТАД, у середині 90-х pp. у світі:

нараховувалося приблизно 37 тис. ТНК, що мають понад 206 тисяч філій по усьому світі, а на близько 100 найбільших ТНК (крім транснаціональних фінансових компаній і банків) приходилося близько 1/3 усіх прямих інвестицій;

із 100 найбільших ТНК 38 базувалися у Західній Європі, 29 -у США, 16 — у Японії й інші — в Австралії, Канаді, Фінляндії, Новій Зеландії та інших індустріальних країнах;

ТНК, що базуються у великих індустріальних країнах, переве-ршували ТНК із менш великих індустріальних держав за абсолю-тним обсягом іноземних активів. У той же час у ТНК із малих ін-дустріальних країн іноземні активи займають відносно велику частку в загальному обсязі активів;

приблизно третину міжнародної торгівлі складали внутріш-ньокорпораційні постачання ТНК.

Якщо ранжувати 100 найбільших ТНК за розмірами іноземних активів, то найбільш істотний їх вплив у електронній промисло-вості (26 % від загальної суми іноземних активів), у гірничоруд-ній і нафтовидобувній промисловості (24 %), автомобілебуду-ванні (19 %), хімічній і фармацевтичній промисловості (15 %), харчовій промисловості (9 %), торгівлі (4 %) і металургійній промисловості (4 %).

За останні десятиліття в діловій активності транснаціональних компаній відбулися серйозні зміни. На початку своєї діяльності вони склалися як одногалузеві структури. Сьогодні транснаціо-нальні корпорації здійснюють свої операції у багатьох галузях промисловості. Перехід до багатогалузевої структури підсилює економічні позиції ТНК. Розпочавши багатогалузеву справу у своїй країні, вони потім використовують цей досвід для впрова-дження в кілька галузей закордонних країн, що дозволяє їм про-водити більш успішно конкурентну боротьбу з іншими фірмами

^ тт^^^^ш^ясамш ТНК «

-          створення системи міжнародного виробництва, розпиленого між багатьма країнами, але контрольованого з одного центра;

—        висока інтенсивність внутрішньокорпораційної торгівлі між

розташованими у різних країнах підрозділами;

— відносна незалежність у прийнятті рішень від країн базу-вання і приймаючих країн;

 

—        глобальна структура зайнятості і міждержавна мобільність

менеджерів; розробка, передача і використання передової технології в рамках замкнутої корпораційної структури.

Особливості сучасного етапу розвитку транснаціональних ко-рпорацій виявляються не тільки в загостренні конкуренції між ними, але, як свідчить практика, і у виникненні взаємних відно-син співробітництва, що отримали назву стратегічних альянсів. У рамках цих формувань транснаціональні корпорації можуть ви-рішувати найрізноманітніші проблеми, що постають перед ними на всіх трьох основних ринках світу.

Очевидно, що кінцевою метою транснаціональних корпорацій є отримання прибутку. Для досягнення цієї мети вони мають без-ліч переваг у порівнянні з іншими учасниками міжнародних еко-номічних відносин. Насамперед — збільшення території своєї дії.