Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Таблиця 3.10 : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Таблиця 3.10


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

РУХ ФІНАНСОВИХ КОШТІВ HA ПРОТЯЗІІСНУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ПРОЕКТУ

 

Рядок затрат та надходжень            01.10.03—      01.10.04—      01.04.05—      01.10.05—      01.04.06—            01.10.06—      01.04.07—      Усього

 

            01.10.04          01.04.05          01.10.05          01.04.06          01.10.06          01.04.07          01.10.07         

Обсяг реалізації (тис. шт.)    1800,00           1800,00           1800,00           1800,00           1800,00           1800,00            1800,00           12600,00

Ціна продуцкції (грн/тис. пгг.)        2423,18           2423,18           2423,18           2423,18           2423,18            2423,18           2423,18          

Надходженя від реалізації (грн)       4361724,00     4361724,00     4361724,00     4361724,00     4361724,00            4361724,00     4361724,00     30532068,00

Собівартість продукції (грн)            3028986,00     3028986,00     3028986,00     3028986,00     3028986,00            3028986,00     3028986,00     21202902,00

Прибуток (грн)          605790,00       605790,00       605790,00       605790,00       605790,00       605790,00            605790,00       4240530,00

Податок на прибуток 30 % (грн)     181737,00       181737,00       181737,00       181737,00       181737,00            181737,00       181737,00       1272159,00

Прибуток після сплати пода-тку на прибуток (грн)         424053,00       424053,00       424053,00       424053,00            424053,00       424053,00       424053,00       2968371,00

Адміністративні витрати і ватрати на збут (грн)  107208,00       107208,00       107208,00       107208,00            107208,00       107208,00       107208,00       750456,00

Роялті (грн)    277200,00       277200,00       277200,00       277200,00       277200,00       277200,00       277200,00            1940400,00

Прибуток до виплати креди-ту (грн)         316845,00       316845,00       316845,00       316845,00       316845,00            316845,00       316845,00       2217915,00

Накопичення попередніх пе-ріодів (грн)               172845,00       151023,33       141201,67       143380,00            157558,33       183736,67      

Відсотки за користування кредитом (грн) 144000,00       72000,00         60000,00         48000,00         36000,00            24000,00         12000,00         396000,00

Відрахування на погашення кредиту (грн)            0,00     266666,67       266666,67       266666,67       266666,67            266666,67       266666,67       1600000,00

Чистий прибуток наростаю-чим підсумком (грн)            172845,00       151023,33       141201,67       143380,00            157558,33       183736,67       221915,00       221915,00

 

6.5 Інтегральні показники ефективності проекту:

NPV    255 572,09

IRR      17,80 %

РІ        1,17

DPB (РР)        3 роки

ARR    33,34 %

MIRR  6,04 %

7. Ризики проекту

7.1.      Ризик залежності від матеріалів.

У виробництві будівельних матеріалів не використовуються рідкісні або важкодоступні матеріали. Необхідні для виробництв матеріали маються в достатній кількості на вітчизняному ринку, крім того, постачальники цих матеріалів не є монополістами, що зводить ризики, пов'язані з постачанням матеріалів, до мінімуму.

7.2.      Ризики збуту продукції.

На даний час в Україні немає аналогів по основних характери-стикам будівельних матеріалів, що робить основними конкурен-тами продукту прийняті на сьогодні класичні засоби ізоляції ра-діаційного випромінювання: свинець, рідкоземельні елементи, бетонні конструкцій. Закордонні фірми, які виготовляють захисні матеріли та вироби захисного характеру, також використовують матеріали на основі свинцю. Запропоновані цим проектом буді-вельні матеріали, в порівнянні з прийнятими класичними захис-ними матеріалами, мають технічні та цінові переваги. Крім того, сегменти ринку, де можуть бути використані будівельні матеріа-ли, мають попит, який нині недостатньо задовольняється існую-чими матеріалами та технологіями.

7.3.      Технологічні ризики.

Технологія виробництва будівельних матеріалів, яка впрова-джуватиметься по цьому проекту, має вхідний контроль матеріа-лів та вихідний контроль готового продукту, що значно знижує повернення від браку. Крім того, технологічним процесом перед-бачена можливість використання браку як сирцю для виробницт-ва. Технологічний процес виробництва не є високоточним і склад-ним для впровадження, що мінімізує можливість появи браку від технології виробництва.

7.4.      Екологічні фактори.

Виробництво будівельних матеріалів здійснюватиметься на виробничих площах, які розташовані в спокійній геологічній зо

ні. Виробництво будівельних матеріалів матиме вентиляцію, по-вітряні фільтри, підвід питної та технологічної води. Будівельні матеріали та їхнє виробництво не є екологічно шкідливими.

7.5. Фінансові ризики.

Запропонований проект має залежність від кредитного капіта-лу, але прибуток, який генерується на протязі проекту дозволяє повністю, на умовах проекту, повернути кредитні кошти та від-сотки за користування кредитом.

тивів, стан платоспроможності та фінансової стійкості,

Методи оцінки інвестиційної привабливості акціонерного то-вариства, які застосовуються сьогодні, побудовані, в основному, на принципах закордонних методик, які складаються зі значного набору фінансових коефіцієнтів.

Проте ці методи не повною мірою враховують специфіку еко-номічної діяльності акціонерних товариств в умовах України.

При оцінці інвестиційної привабливості акціонерного товари-ства доцільно проаналізувати такі сфери його діяльності:

1. Економічні результати роботи підприємства. Ця сфе-ра діяльності підприємства характеризується такими показни-ками як:

—        обсяг виробництва і реалізація продукції, куди входять: ви-конання виробничої програми, доцільність випуску продукції, оцінка технічного рівня та якості продукції, виконання договір-них зобов’язань і реалізація продукції;

—        собівартість продукції. При визначенні конкурентоспро-можності підприємства необхідно знайти правильні підходи до оцінки собівартості продукції. Для цього доцільне проведення аналізу собівартості з таких напрямків: аналіз затрат на гривню товарної продукції, аналіз структури і динаміки собівартості про-дукції, аналіз прямих матеріальних та трудових витрат, аналіз непрямих затрат;

—        якість управління трудовим потенціалом в акціонерному товаристві. Цей комплексний показник визначається такими чин

никами як: забезпеченість підприємства кваліфікованим персона-лом, використання робочого часу, продуктивність праці та тру-домісткість продукції, формування фондів та їх розподіл на фонд споживання і накопичення;

—        стан основних фондів підприємства. Оцінка стану основних

фондів підприємства містить розрахунок фондовіддачі з окремих

груп обладнання (групи обладнання формуються, виходячи з мети інвестиційного проекту), рівень забезпечення підприємства

необхідним виробничим обладнанням, використання виробничих

площ тощо.

2. Показники перспективності інвестиційного проекту. До цієї групи показників належать:

—        висока питома вага випущеної (або запланованої до випус-ку) продукції в галузі. Чим вища питома вага випуску продукції, тим більша можливість її реалізації, слабкіше конкурентне сере-довище. Хоча при питомій вазі в 35 % підприємство визнається монополістом і виникає необхідність при здійсненні інвестицій-ного проекту вступати у взаємодію з Антимонопольним коміте-том України;

—        надійність збуту виготовленої продукції. Цей аналітичний показник визначається не тільки за рівнем конкуренції на товар-ному ринку, а й за результатами досліджень місткості ринку да-ного виду продукції, тому що, виходячи з кількості споживачів, загального обсягу споживання, визначається перспективність ви-користання даного продукту;

—        перспективність розвитку в Україні випуску певної проду-кції. Цей показник може визначатися як у взаємозв'язку з попе-реднім показником (перспективність споживання продукту), так і залежно від факторів й умов виробництва, серед них такі: рівень матеріальних, енергетичних та інших витрат на виробництво (ма-теріаломісткість, енергомісткість, споживання водних ресурсів), рівень забруднення навколишнього середовища тощо;

—        рівень державної зацікавленості до підтримки даного ви-робництва і виробництва певного виду продукції. Вважаємо, що чим вищий інтерес держави, тим більше шансів у інвесторів ре-алізувати інвестиційний проект і розпочати виробництво. Проте державний інтерес, який виражається у спільному володінні об'єктом, корпоративному контролі, адмініструванні на рівні регіонів можуть стати відштовхуючими факторами для потен-ційного інвестора. У даному випадку більш допустимий варі-ант — це надання державою відповідних гарантій і складання довгострокових контрактів на впровадження виробленої проду

кції, чи опрацювання системи держзамовлення на даному під-приємстві;

—        наявність в регіоні сприятливої інвестиційної інфраструк-тури. Крім традиційних понять, які вкладаються в термін «інвес-тиційна інфраструктура регіону» (наявність мережі залізничних та автомобільних шляхів, кваліфікованої робочої сили), сюди ж потрібно віднести і дії місцевих органів влади, які спрямовані чи не спрямовані на підтримку інвестиції. До таких дій відносяться: сприяння виділенню і освоєнню земельних ділянок, підключення до існуючих комунікацій, які необхідні для виробництва, викори-стання об'єктів комунальної власності в інвестиційному проекті тощо;

—        ступінь замкненості виробничого циклу на підприємстві. Цей нетрадиційний для економічної діяльності показник сьогодні є одним з основних при обґрунтуванні економічної привабливос-ті об’єкта, що пов'язано з економічними ризиками, частка яких значно збільшилась в сучасній нестабільній економічній ситуації. Чим менше сировини і матеріалів підприємство використовує «на вході» і чим більше напівфабрикатів, комплектуючих власного виробництва використовуються при виготовленні кінцевої про-дукції, тим менше підприємство залежить від мінливої кон'юнктури ринку, фінансового та економічного стану постача-льника, тим стабільніше власне виробництво.

3. Фінансовий аналіз перспективності інвестування.