Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Ліішід-ність аналізується за допомогою таких показників: : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Ліішід-ність аналізується за допомогою таких показників:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

—        чисті оборотні активи;

—        ліквідні активи;

—        номінальна вартість власного капіталу (абсолютні);

—        поточний коефіцієнт покриття;

—        коефіцієнт кислотного тесту;

—        коефіцієнт забезпеченості власного капіталу чистою номі-нальною вартістю активів (відносні).

Рентабельність аналізується за допомогою системи показників «Каскад», а також показників рентабельності інвестицій, інвесто-ваного капіталу, коефіцієнта операційного прибутку.

Аналіз рентабельності здійснюється на основі розрахунку по-казника чистого прибутку та на основі використання методу Дю-пона.

1. Рентабельність власного капіталу (Return of Equity /ROE/) = Чистий прибуток / Власний капітал • 100 %.

Рентабельність власного капіталу показує, яка віддача (норма прибутку) на вкладений власний капітал. Максимізація цього по

казника— головне завдання управління підприємством. Якщо чистий прибуток і власний капітал мають адекватну оцінку, то нормальною вважається рентабельність не менше як 20 %.

Для оцінки рентабельності власних вкладень на здійснення проекту рекомендується використовувати дещо іншу формулу розрахунків:

Рентабельність власного капіталу = Чистий прибуток / Власні кошти, вкладені в проект • 100 %.

2.         Рентабельність активів (Return on Total Assets /ROA/) = Чистий прибуток / Активи • 100 %.

Рентабельність активів показує, наскільки ефективно викорис-товуються активи підприємства. Якщо чистий прибуток та акти-ви мають адекватну оцінку, то нормальною вважається рентабе-льність не менше ніж 14 %.

Для оцінки рентабельності проекту рекомендується викорис-товувати і таку формулу:

Рентабельність капітальних витрат = = Чистий прибуток / Капітальні витрати • 100 %.

3.         Коефіцієнт капіталізації (Capitalization Ratio/ CAP/) = Акти-ви / Власний капітал • 100 %.

4.         Рентабельність продажів (Return on Sales / ROS or MARGIN/) =Чистий прибуток / Виручка від реалізації -100 %

Рентабельність продажів показує, яку частку становить чистий прибуток у виручці реалізації. Нормальною вважається рентабе-льність не менше як 30 %, в умовах високого податкового тис-ку— 15 %.

5.         Оборотність активів (Total Assets Turnover / TAT / O/) = Ви-ручка від реалізації / Активи • 100 %.

6.         Рентабельність інвестованого капіталу (Return on Invested Capital /ROIC/) = Чистий прибуток / (Власний капітал + Довго-строкові пасиви) • 100 %.

Цей показник характеризує ефективність використання не тільки власного капіталу, а й довгострокових кредитів та позик. Якщо прийняти, що рентабельність власного капіталу не менше 20 %, а середня вартість довгострокових кредитів 8 %, співвід-ношення власного капіталу і довгострокових пасивів не менше 1, нормальною вважається рентабельність інвестованого капіталу не менше 14 %.

Для аналізу вищевикладеного пропонується бізнес-план інно-ваційного проекту: «Розробка та освоєння виробництва радіацій-но-захисних будівельних матеріалів».

 

РЕЗЮМЕ

Виконавець проекту— Державне підприємство «Виробниче об’єднання Швденний машинобудівний завод ім. О. М. Макаро-ва» на сьогоднішній день має необхідний досвід, трудові ресурси та виробничі площі й потужності, але недостатність фінансових ресурсів не дає можливості розпочати налагодження виробництва будівельних матеріалів самостійно. Загальна вартість проекту складає 2 104 831, 00 грн. Запропонований проект передбачає ви-користання власних обігових коштів в сумі 504 831 грн, крім того залучення кредитних коштів Державної інноваційної компанії. Загальна сума кредиту 1 600 000,00 грн. Загальний термін креди-тування 4 роки. Ставка кредитування — 9 % річних. Повернення кредиту здійснюється згідно з наведеним графіком (табл. 3.7).