Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Фінансовий план включає такі відносно самостійні розділи (модулі): : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Фінансовий план включає такі відносно самостійні розділи (модулі):


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

—        план прибутку;

—        податковий план;

—        баланс грошових потоків;

—        прогноз бухгалтерського балансу;

—        розрахунок показників ліквідності й рентабельності;

^S^^^^S^H^^SSS^ метою розра-хунку суми податку на прибуток підприємств. Необхідний для розрахунку валового, оподатковуваного та чистого прибутку — показників, які згодом використовуються для розрахунків рента-бельності проекту.

План прибутку розраховується у чіткій відповідності до чин-ного законодав»тва, зокрема Закону «Про оподаткування прибутКУПпХ^ковий.план. Податковий план розробляється з метою розрахунку всіх видів податків і зборів, які фірма повинна спла-тити у ході реалізації проекту.

Повний перелік податків і зборів (обов’язкових платежів) мо-жна знайти в Законі України «Про систему оподаткування». Вони можуть змінюватися залежно від податкової політики держави.

1.         Загальнодержавні податки і збори, які сплачуються при купівлі-продажу товару.

Податок на додану вартість. Метод розрахунку і базу оподатку-вання визначено Законом «Про податок на додану вартість». Пода-ток може як включатися у ціну продажу, так і розраховуватися до ціни продажу, включаючи акцизний збір, ввізне мито та інші збори.

Акцизний збір — ставки у процентах до вартості у відпускних цінах, а за імпортними товарами — митної (закупівельної) варто-сті з урахуванням мита і зборів.

Мито і збори — ставка визначається у процентному співвід-ношенні до митної (закупівельної) вартості товар’ .

2.         Загальнодержавні податки і збори, які повязані з заробітною платою і відн’сяться до валових витрат:

—        збір на обовязкове соціальне страхування;

—        збір на обов’язкове державне пенсійне страхування;

—        збір до Фонду для здійснення заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.

 

3.         Загальнодержавні податки і збори, які не пов'язані із заробітною платою і відносяться до валових витрат:

—        рентні платежі — диференційовані ставки;

—        збір до Державного інноваційного фонду — ставка від чис-того обсягу продаж;

—        збір за забруднення навколишнього природного середови-ща — диференційовані ставки;

—        збір за спеціальне використання природних ресурсів — ди-ференційовані ставки;

—        збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, — диференційовані ставки;

—        податок на промисел — диференційовані ставки.

4.         Податок на прибуток підприємств — базова ставка 30 % до оподатковуваного прибутку.

5.         Інші загальнодержавні податки за рахунок прибутку під-приємств:

 

—        податок на нерухоме майно;

—        плата (податок) на землю — диференційовані ставки (Закон України «Про плату за землю»);

—        плата за торговий патент — диференційовані ставки.

6.         Податок на доходи фізичних осіб — розраховується за спеціальною шкалою.

LtTJZr^r Розраховуеться з метою узагаль-нення всіх попередніх розрахунків обсягу продажів, витрат, по-датків, залучення капіталу. Иого завдання:

—        передбачити можливі «вузькі місця» в погашенні заборго-ваності;

—        забезпечити необхідну суму коштів в обороті на певні дати;

—        уточнити структуру капіталу проекту;

—        підготувати показники для розрахунків ефективності проекту.

Баланс грошових потоків складається з трьох основних видів

діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової.

Виручка від реалізації є основною вигодою від операційної діяльності — надходження грошей у касу та на рахунки під-приємств.

Від інвестиційної діяльності виділяються дві вигоди: «одер-жані інвестиції» і «продаж активів». Інвестиційна діяльність тра-ктується тут як діяльність щодо залучення коштів інвесторів для здійснення реальних інвестицій.

Одержані інвестиції є грошовими надходженнями від продажу підприємством цінних паперів і корпоративних прав.

 

Продаж активів є грошовими надходженнями від реалізації основних фондів, нематеріальних та інших активів.

Витратами за операційною діяльністю є поточні грошові ви-трати виробництва і збуту та податки, а за інвестиційною — капі-тальні грошові витрати.

Фінансова діяльність за проектом більш різноманітна. Грошо-ві надходження від фінансової діяльності пов'язані з кредитуван-ням, фінансовими вкладеннями, виплатами дивідендів і процен-тів, лізингом і т. ін.

Грошові кошти на початок періоду передбачаються лише для проектів розвитку діючих підприємств.

У балансі грошових потоків рекомендується окремо виділяти показник «Фінансовий резерв».

У балансі грошових потоків здійснюються розрахунки кількох показників грошових потоків, які є різницею між надходженням та витратою коштів.

Прогноз бухгалтерського балансу. Бухгалтерський баланс прогнозується на кінець кожного року проекту, щоб можна було визначити «вузькі місця», розрахувати показники рентабельності й ліквідності.

Методика прогнозування заснована на оцінці руху коштів та інших активів і зміни пасивів. Прогнозування здійснюється на

°CX^^r^SK^Su^SSS.