Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Таблиця З.6 : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Таблиця З.6


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

ОБСЯГ ПРОДАЖУ (виручка від реалізації)

 

Найменування продукції      Фізичний

обсяг

реалізації, од. Ціна продажу (грн або USD)           Виручка від реалізаціїз ПДВ, акцизним збором    Обсяг ПДВ,

акцизного збору        Чистий обсяг

продажу

1          2          3          4 = 2-3            5          6 = 4 - 5

Кожна цифра таблиці повинна бути обґрунтована, виходячи з того, що товар справді буде вироблено і продано за вказаною ці-ною. Виручка від реалізації означає загальний дохід від реалізації товарів (робіт, послуг) у грошовій формі.

Під час прогнозування обсягів реалізації враховується:

—        час на збут — середній час між закінченням виробництва продукту і відвантаженням у днях;

—        затримка платежів — середній час між відвантаженням та оплатою товару в днях.

Облік часу на збут і затримки платежів потрібні для більш то-чного планування грошових потоків і бухгалтерського балансу в часі, зокрема, для прогнозування нормальної дебіторської забор-гованості;

—        процент продажів за фактом - - показує, який процент від суми реалізації продається з оплатою за фактом відванта-ження;

—        процент продажу у кредит — показує, який процент від су-ми реалізації продається з оплатою в кредит. При цьому плану-ється строк кредиту в днях, надбавка до ціни при продажу в кре-дит у процентах, відстрочка першої виплати в днях, періодич-ність виплат;

—        процент продажів з авансом — показує, який процент від суми реалізації продається з передоплатою. При цьому плануєть-ся строк поставки після передоплати (за скільки днів до поставки товару виплачується аванс), знижка з ціни при продажу з авансом у процентах, частка авансу в ціні (який процент ціни виплачуєть-ся за аванс).

Витримується співвідношення:

RS = RF + RK + RA,

де RS — сума реалізації;

RF — реалізація за фактом; RK реалізація в кредит; RA — реалізація авансом.

 

Відстрочка платежів і строки поставок після передоплати та-кож необхідні для більш точного прогнозування грошових пото-ків і бухгалтерського балансу в часі. Для стимулювання продажу може використовуватися система знижок.

Ключовим питанням розрахунку потреб у фінансуванні є роз-рахунок капітальних витрат.

Під капітальними витратами розуміють усі витрати, які забез-печують підготовку і реалізацію проекту, включаючи формуван-ня або збільшення основних та оборотних коштів. Вони не мають на меті дати прибуток принаймні протягом року і є довгостроко-вими вкладеннями.

Залежно від виду і форм капітальних витрат значення їх пока-зників матиме різний економічний сенс. Якщо йдеться про ство-рення нового підприємства, капітальні витрати розглядаються як вклад засновників у статутний фонд, якщо про проект у рамках діючого — як збільшення статутного фонду за рахунок залучених коштів акціонерів або як витрати, що погашаються за рахунок кредитів чи державних субсидій. Капітальні витрати не відно-сяться до валових витрат підприємства.

Розрахунок потреби в оборотних коштах проекту. Щоб пере-йти до розрахунку залучення капіталу, необхідно розрахувати потребу в оборотних коштах проекту (ПСК) і мінімально необ-хідну суму коштів в обороті (МСД). Розрахунок ПСК потрібний для визначення мінімально необхідних оборотних коштів у гро-шовій та матеріальній формі, а розрахунок МСД — для забезпе-чення постійної платоспроможності для закупівлі всіх видів по-точних активів, насамперед, товарно-матеріальних цінностей.

МСД розраховується за формулою:

МСД = Поточні грошові витрати • Цикл обороту коштів

(кількість днів між датою закупівлі сировини,

матеріалів комплектуючих та датою надходження виручки

від продажу готової продукції) / 360

Цикл обороту коштів визначається експертним шляхом при планування виробництва та збуту. ПСК розраховується за формулою:

ПСК = МСД + Норматив запасів товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) + Нормальна дебіторська заборгованість (НДЗ).

ТМЦ = Прямі матеріальні витрати • Цикл виробництва

(кількість днів між датою закупівлі сировини, матеріалів,

комплектуючих та датою відвантаження готової продукції) / 360.

 

НДЗ = Чистий обсяг продажів • Строк погашення дебіторської заборгованості / 360.