Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.2. Розробка бізнес-планів інвестиційних проектів : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

3.2. Розробка бізнес-планів інвестиційних проектів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Бізнес-план є стандартним для більшості країн із ринковою економікою документ, в якому детально обґрунтовується конце-пція підготовленого для реалізації реального інвестиційного про1) загальна характеристика підприємства: активи і основний капітал, форма власності, ступінь самостійності, наявність збуто-вих підприємств, дочірніх підприємств та філій, рівень сертифі-кації продукції;

2)         науково-технічний потенціал підприємства, характеристика основного технологічного обладнання та технологій;

3)         характеристика допоміжних виробництв (складське, транс-портне);

4)         організація управління, праці, професіонально-кваліфікацій-ний склад;

5)         фінансове забезпечення, основні результати фінансової дія-льності попереднього року, оцінка сучасного стану, проектна мо-дель фінансового забезпечення;

6)         досвід зовнішньоекономічної діяльності, включаючи експо-ртні поставки;

7)         у висновках до проекту робляться основні висновки, вказу-ються його недоліки, оцінюється ймовірність здійснення та оці-нюється ефективність проекту, що оцінюється.

Підходи до розробки та викладення бізнес-плану диференці-юються залежно від характеру інвестиційного проекту.

Для великих інвестиційних проектів, які вимагають значних капітальних затрат, а також для проектів, пов’язаних із виробни-цтвом та впровадженням на ринок нової продукції, товарів чи по-слуг, які не мають аналогів, розробляють повний варіант бізнес-плану (40—50 сторінок).

Для невеликих інвестиційних проектів можлива розробка короткого бізнес-плану, який у подальшому на вимогу інвес-тора чи кредитора може уточнюватися чи доповнюватися (10— 15 сторінок).

 

Структура бізнес-плану

І.Резюме (коротка характеристика інвестиційного проекту). Із цього розділу інвестор повинен зробити висновок про відпові-дність проекту:

—        його інвестиційній діяльності та інвестиційній стратегії;

—        потенціалу наявних інвестиційних ресурсів;

—        чи влаштовує його проект за періодом реалізації та терміТТЯЛ/ГТТ ТТОІЧРПТТРТТТТЯ КТСТТЯ TTPTTOrT) ТСЯТТІТЯПЛ/^

І.Резюме повинно включати:

—        викладення концепції інвестиційного проекту, до якої

включається обґрунтування мети підприємницької ідеї на основі

вивчення ринку та можливостей розширення діяльності;

-          ступінь розробки інвестиційного проекту — наявність про-екту намірів із основними фінансово-економічними показниками, типової документації і кошторису за проектом, наявність індиві-дуальної проектної документації та кошторису затрат з експерт-ною оцінкою незалежного аудитора;

-          необхідну сума інвестиційних ресурсів у національній валюті на момент розробки бізнес-плану (при залученні інозе-много інвестора, а також при високих темпах інфляції — в до-ларах США); період здійснення інвестицій до початку ефекти-вної експлуатації об'єкта; період окупності об’єкта, що проектується;

—        для іноземних інвесторів повинні викладатися основні положення державного та правового регулювання даного бізнесу в

Україні.

2. Характеристика галузі, в якій реалізується інвестицій-ний проект:

—        відповідність галузевої спрямованості інвестиційного проекту завданням структурної перебудови економіки України;

—        тенденції розвитку попиту на продукцію галузі;

-          рівень розвитку ринкових відносин у галузі;

^^^s?SLSS^^oIs^ny в галузі;

-          особливості та привабливість для споживачів (клієнтів);

—        достоїнства та переваги порівняно з іншими продуктами

(послугами);

-          оцінка конкурентоспроможності за основними якісними ознаками, рівнем цін, гарантіями та послугами після продажу;

—        прогнозований загальний період життєвого циклу продукту

та можливість його подальшого удосконалення;

 

—        за окремими, принципово новими продуктами необхідно

обумовити необхідну форму правового захисту (патент, авторсьКЄ ЖЕЇоб'єкта:

—        дозволить оцінити інвестиційну привабливість регіону;

—        дасть можливість розглянути потенційні переваги його конкретного місцезнаходження з позицій наближення до фак-торів виробництва або ринків збуту;

—        дозволить зрости ринкову оцінку земельного наділу, на

бізнес-плану). Охоплює не тільки поточний, а й прогнозований стан даного ринку:

—        характеристика потенційних покупців (клієнтів) даного продукту (послуги), їх особливості та можлива чисельність у ра-мках даного регіону.

—        оцінка нинішнього обсягу попиту (продажу) на продукт чи послугу на цьому ринку. Така оцінка, якщо можливо, повинна проводитися за останні три роки та включати як вітчизняні, так і імпортні товари;

—        з урахуванням чисельності оптових і роздрібних покупців та характеристики сучасного стану попиту прогнозується можливий обсяг продаж у межах інвестиційного проекту, що розглядається;

—        оцінка рівня та динаміки цін на продукцію. Проводиться за внутрішнім ринком України у співвідношенні до світових цін на аналогічну продукцію. Згідно з результатами оцінки та виявле-ними тенденціями складається прогноз динаміки рівня цін на продукт на інвестиційний період;

—        оцінка сучасного та прогнозного рівня конкуренції на вну-трішньому ринку. Розглядається кількість підприємств, які виро-бляють аналогічну продукцію (послугу), питома вага основних підприємств в обсязі продаж у регіоні, поява на ринку підпри-ємств-конкурентів.

6. Запланований обсяг та структура виробництва продукту (здійснення послуг):

—        обґрунтовується загальний обсяг випуску продукції (надання послуг) у середньому за рік при виході об'єкта інвестування на проекту потужність;

— проводяться розрахунки за окремими асортиментними гру-пами продукту (послуги);

—        запланований обсяг та структура виробництва продукції

(послуг) розраховується: у кількості одиниць (або інших одини

цях виміру); у національній валюті, скоригованій з урахуванням індексу цін без фактора інфляції; у доларах США.

7. Забезпечення випуску продукції (послуг) основними фа-кторами виробництва:

—        забезпечення випуску продукції (послуг) основними видами сировини, матеріалів, енергетичних ресурсів;

—        забезпечення випуску продукції (послуг) сучасною техно-логією (наявність у ініціатора інвестиційного проекту технології, що відповідає сучасним стандартам, необхідність придбання віт-чизняних чи зарубіжних патентів, ліцензій, ноу-хау);

—        забезпечення випуску продукції (послуг) сучасним облад-нанням. Вказується, чи є у наявності в ініціатора інвестиційного проекту необхідне обладнання, де його потрібно придбати — в Україні чи за кордоном;

—        забезпечення випуску продукції (послуг) відповідними ви-робничими приміщеннями та об'єктами виробничої інфраструк-тури. Необхідні виробничі приміщення або їх відповідне розши-рення, придбання чи нове будівництво;

—        аналіз забезпечення випуску продукції (послуг) кадрами

—        при виході на ринок з принципово новим видом продукції (послуг);

—        при впровадженні на інших регіональних ринках;

—        при високому рівні конкуренції на відповідному товарному

ринку (ринку послуг) даного регіону.

При відсутності найближчим часом проблем із збутом та кон-куренцією маркетингова стратегія може не розроблятися.

Якщо подібна необхідність є, то в даному розділі бізнес-плану необхідно відобразити:

—        прогнозні цільові показники стратегії маркетингу (перш за все обсяг свого сегмента на товарному ринку або ринку послуг свого регіону, інших регіонів України);

—        визначається організаційно-правова форма реалізації прое-кту. Інвестиційний проект може реалізовуватися в рамках діючої організаційно-правової форми його ініціатора, організаційно-правової форми інвестора, шляхом створення нового акціонерно-го товариства відкритого чи закритого типу, товариства з обме-женою відповідальністю та ін.);

 

—        бажано представити схему організаційної структури управ-ління об’єктом на стадії його експлуатації (у випадку, якщо про-ект пов’язаний із створенням нової компанії). При цьому може вказуватися кандидатура керівника та відповідні дані про його вік, освіту, базову спеціальність, загальний трудовий стаж і стаж роботи на підприємстві даної галузі;

—        можливість реалізації інвестиційного проекту самостійно (без відповідної організаційної та фінансової підтримки інвесто-ра) чи необхідність залучення підрядника або субпідрядника;

—        у випадку залучення підрядника чи субпідрядника в бізнес-плані відображаються його характеристики: наявність досвіду роботи в даній галузі та з аналогічними інвестиційними проекта-ми, рівень технологічного і кадрового забезпечення, ділова та фі-нансова репутація.