Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Таблиця 3.5 : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Таблиця 3.5


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

ТЕПЕРІШНЯ ВАРТІСТЬ МАЙБУТНІХ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

 

Рік       Грошовий потік (дол.)          Процентний фактор теперішньої вартості за 12 %           Теперішня вартість грошового потоку (дол.)

1          13 500 0,893   12 056

2          17 000 0,797   13 549

3          20 500 0,712   14 596

Всього теперішня вартість   40 201

 

Проте на стадії попер,днього техніко-економічного обґрунту-вання зазвичай не відомо, як буде фінансуватися проект, не відо-мі джерела фінансування, не визначена більшість суб’єктів інвес-тиційної діяльності. Техніко-економічне обґрунтування для того і складається, щоб залучити акціонерів і кредиторів до фінансу-вання проекту. Саме з такою метою на стадії попереднього техні-ко-економічного обґрунтування проводиться оцінка фінансової здійсненності проекту і оцінка ймовірності його здійснення. От-же, головний інструментарій для оцінки проектів такий: фінансо-ві показники здійсненності проекту; показники економічної ефе-ктивності; аналіз чутливості; аналіз беззбитковості; оцінка ймовірності; економічна оцінка проекту. Найхарактернішими по-казниками фінансової здійсненності проектів є коефіцієнт спів-відношення довгострокових запозичених коштів і акціонерного капіталу, коефіцієнти покриття, абсолютної ліквідності, покриття довгострокових зобов’язань, співвідношення між дебіторською і кредиторською заборгованостями.

Коефіцієнт співвідношення довгострокових запозичених ко-штів (Кск) і акціонерного капіталу характеризує фінансовий ри-зик проекту як для запозиченого (залученого), так і для акціоне-рного (власного) капіталу. Розраховується цей коефіцієнт за формулою:

Кск = ЗК / АК,           (4)

де ЗК — запозичений капітал;

АК — акціонерний капітал.

Розрахований показник характеризує фінансовий леверидж (важіль). Оскільки, чим менший у цьому співвідношенні акціоне-рний капітал, тим вищий дохід на одну акцію, тоді чим вища ве-личина Кск, тим вигідніше для інвестора.

Коефіцієнт покриття (Кп) характеризує співвідношення пото-чних активів і короткострокових зобов’язань та розраховується за формулою:

Кп = ПА / КЗ,            (5)

де ПА — поточні активи;

КЗ — короткострокові зобов’язання.

Кп — дуже неточний показник, оскільки в складі поточних акти-вів може бути значна частка неліквідів (не придатних до викорис-тання сировини, матеріалів, напівфабрикатів, інструментів тощо). Воднораз для більшості кредиторів прийнятним є коефіцієнт по-криття більший за 1,0. Звичайно він коливається в межах 1,2—2,0.

 

Більш точним показником є коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кл), який розраховують шляхом ділення суми швидколіквідних активів (готівки, ліквідних цінних паперів) на короткострокові зобов'язання та визначають за формулою:

Кл = ПА / КЗ,            (6)

де ПА — високоліквідні поточні активи;

КЗ — короткострокові зобов'язання.

Имовірність реалізації проекту залежить від багатьох чинни-ків, що впливають на майбутню політико-економічну обстановку. Вивчення досвіду чинних аналогів зарубіжних і вітчизняних про-ектів дає змогу виявити лише попередню тенденцію. Екстрапо-ляція цієї тенденції на перспективу без врахування можливих дій конкурентів може дати тільки приблизні результати. Оцінка ж імовірних шляхів конкурентів у майбутньому практично немож-лива через комерційні таємниці.

Для України наслідки реформування суспільства, які торкнули-ся інвестиційної сфери, поки що більш негативні, ніж позитивні. Скоротилися витрати держави на розвиток науки і техніки. Підби-ваючи підсумок, слід зазначити, що світовий досвід проведення інвестиційної політики виробив низку інструментів підвищення ефективності інвестиційної політики, серед яких найвідомішими є:

■S законодавче забезпечення гарантії повноти збереження вкладів;

■S легалізація тіньового капіталу;

S створення особливого режиму оподаткування засобів, спрямованих на фондовий ринок;

S побудова відповідної ринкової інфраструктури, яка б забез-печила швидке переоформлення прав власності, захист прав ак-ціонерів.

Склад техніко-економічного обґрунтуеання інеестицій

Технічні аспекти інвестиційного проекту на перший погляд видаються особистою справою підприємця і не обходять інвесто-ра. Але насправді будь-який серйозний інвестор не може ігнору-вати цей аспект інвестиційного проекту, оскільки він демонструє можливість технічного здійснення проекту з прийнятним рівнем витрат.

Технічний аналіз покликаний показати техніко-технологічну обґрунтованість проектних рішень. Розробка техніко-економіч-ного обґрунтування (ТЕО) проекту здійснюється, як правило, проектними установами, потім узгоджується із замовником та іншими зацікавленими особами.

 

Величезна різноманітність технологій, що застосовуються, видів сировини та обладнання значно ускладнюють типізацію технічного аналізу інвестиційних проектів, але найчастіше техні-ко-економічне обґрунтування складається з таких розділів:

1)         початкові дані — посилання на постанови, рішення та інші документи, що є підґрунтям для розробки техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту, дані про технічний стан підприєм-ства, що підлягає реконструкції або розширенню, оцінка діяльно-сті, техніко-економічні показники його роботи за останні три роки;

2)         місце розташування об’єкта:

—        обґрунтування вибору району, пункту, місця реалізації

проекту;

—        основні будівельні рішення, організація будівництва;

—        основні параметри конструкторських рішень щодо будівель та споруд;

—        карта розташування підприємства із зазначенням на ній ос-новних автошляхів, залізниць та водних шляхів, місця розташу-вання будівель і споруд, енергетичного господарства, резервних пл— для можливого розширення виробництва;

 схеми земельних ділянок, питання власності на них, харак-теристика та обсяг стічних вод та шкідливих викидів, заходи з водокористування, охорони навколишнього середовища;

—        розташування ринків збуту та шляхи доступу до них;

—        вартість земельних ділянок та інвестиційні витрати;

—        одержання ліцензій або інших дозволів на земельні ділянки;

—        обсяги, особливості організації та строки будівельних ро-біт, потреба в будівельних матеріалах;

 

—        можливості використання потужностей підприємств буді-вельної індустрії, розташованих у районі будівництва;

—        розрахункова вартість будівництва;

3)         масштаб проекту (обсяг виробництва), номенклатура продукції, спеціалізація та коопераційні зв’язки підприємства, основні технічні дані та економічні показники продукції порівняно з

показниками аналогічних видів продукції передових вітчизняних

та іноземних підприємств:

—        обґрунтування конкурентоспроможності продукції на світовому ринку, її вплив на розширення експорту, зменшення імпорту та поповнення валютного запасу;

—        визначення спеціалізації та кооперації підприємства;

—        забезпечення підприємства сировиною, матеріалами, напів-фабрикатами, енергією, паливом, водою і трудовими ресурсами;

 

-          ринок збуту та його вплив на вибір обсягу виробництва;

-          екологічні, санітарні та інші обмеження на масштаби виро-бництва;

—        можливості розширення виробництва в майбутньому;

4)         технологія:

—        основні технологічні рішення, склад підприємства, органі-зація виробництва;

—        обґрунтування вибору технології виробництва та основного технологічного обладнання;

—        вимоги технології до інфраструктури;

—        екологічні аспекти технології;

—        можливості використання місцевих технологій та облад-нання;

—        можливості використання технологічного обладнання із за-хідних країн;

5)         обладнання:

—        конкретний перелік обладнання із зазначенням його поста-чальників, обґрунтування вибору останніх;

—        можливості ремонту обладнання та забезпечення запасни-ми частинами;

—        забезпечення належного режиму експлуатації обладнання, необхідного рівня кваліфікації робочої сили;

6)         перелік та характеристика об’єктів інфраструктури:

—        виробничі, адміністративні, складські, допоміжні, соціаль-но-побутові будинки і споруди;

—        торговельна мережа;

—        наявний транспорт;

—        електропостачання;

—        водопостачання й каналізація;

—        соціальна інфраструктура;

-          у разі відсутності необхідних об’єктів інфраструктури потрібно передбачити, хто, в які строки, за рахунок яких коштів їх

створюватиме;

7)         на завершення наводяться дані про загальні вимоги до розробки, складання та затвердження ТЕО, перелік конструкторських і дослідних робіт, графік виконання проекту.

Усі експертні оцінки проводяться з урахуванням аналізу всіх альтернативних варіантів рішень на кожному етапі аналізу. Від-бір варіантів відбувається на основі юридичних, фінансових, еко-логічних обмежень та соціальної доцільності.

Технічний аналіз дозволяє визначити величину інвестиційних витрат за проектом та поточні витрати на випуск продукції. Це

 

надає можливість при співставленні з прогнозним обсягом про-дажів зробити висновки щодо можливості реалізації проекту у даних умовах.