Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Основ-ними серед них є такі: : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Основ-ними серед них є такі:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

>          метод середньої ставки доходу;

>          метод визначення періоду окупності;

>          метод чистої теперішньої вартості;

>          метод індексу прибутковості;

>          метод внутрішньої ставки доходу.

 

Визначення середньої ставки доходу (ССД) — це простий бухгалтерський засіб, який показує прибутковість проекту. Цей метод оцінки доцільності інвестицій найдавніший у бізнесі. Ос-новна його ідея полягає в тому, щоб порівняти чисті доходи з початковою вартістю проекту шляхом додавання всіх майбутніх чистих доходів і ділення загальної суми на суму середніх інвес-тицій.

Метод ССД легкий для розуміння, але його не рекомендують для фінансового аналізу, тому що він має такі недоліки: зовсім не враховує вартості грошей, пов'язаної з часом; більше використо-вує балансові доходи, а не грошові потоки; цілком ігнорує амор-тизаційні відрахування як джерело грошового потоку; ССД не враховує зміни теперішньої вартості обладнання.

Врахування ліквідаційної вартості обладнання може зменши-ти початкові інвестиції або підвищити грошовий потік у майбут-ньому. Отож теперішня ставка доходу буде занижена, якщо в

""^"m^^^^^^^S^cm. Кількість ро-ків, за які відшкодовують початкові інвестиції, становить період окупності. Інвестиційний проект буде схвалено у разі, коли пері-од окупності для компанії буде прийнятним.

Припустимо, що максимально прийнятний для компанії період окупності інвестиційного проекту — три роки, протя-гом наступних трьох років проект даватиме щорічний грошо-вий потік 29 000 доларів, а його початкові інвестиції становлять 75 000 доларів. Простий підрахунок свідчить, що за три роки проект дасть 87 000 доларів грошового потоку (3 роки • 29 000 = = 87 000 доларів). Отже, проект треба схвалити, бо початкові ін-вестиції у проект окупляться менш як за три роки.

Під час порівняння двох проектів перевагу надають тому, який має коротший період окупності. Для визначення періоду окупності слід застосовувати грошовий потік (чистий дохід + амортизація), а не лише чистий дохід. Проте ухвалені проекти не повинні перевищувати встановлений період окупності, який слід визначити заздалегідь.

Наступним методом є визначення чистої теперішньої варто-сті проекту (ЧТВ). ЧТВ може бути вирахувана за формулою:

ЧТВ = ТВ-Ш, (1)

де ТВ — теперішня вартість грошових потоків; Ш — початкові інвестиції.

 

Якщо теперішня вартість грошових потоків вища за початкову вартість інвестицій, проект варто реалізувати. I навпаки, якщо те-перішня вартість грошових потоків нижча за початкові інвестиції, проект слід відхилити, бо від реалізації такого проекту компанія втратить гроші. Отже, чиста теперішня вартість схваленого проек-ту дорівнює нулю або має позитивне значення, а значення чистої теперішньої вартості відхиленого проекту є негативним.

ЧТВ обов'язково враховує дисконтну ставку. Дисконтні став-ки тяжіють до зростання, коли підвищуються проценти за позики і темпи інфляції. Із зростанням процентів за позики зростають витрати на фінансування проектів, а тому грошові потоки від проектів мають бути дисконтовані за вищою ставкою, ніж тоді, коли проценти за позики падають. Таким чином, із двох проектів ризикованим є той, який має вищу дисконтну ставку.

Розглянемо на прикладі застосування ЧТВ для оцінки проектів.

Компанія А розглядає можливість інвестування в проект, що за три роки принесе грошові доходи відповідно 9000, 6500 та 4300 доларів. Дисконтна ставка становить 10 %, а початкові інве-стиції 12 000 доларів.

Значення фактору дисконтування в майбутньому періоді (PVIF) розраховуємо за формулою:

PVIF = 1 / (R + 1)",    (2)

де PVIF — процентний фактор дисконтування;

R — ставка дисконту;

п — кількість років або періодів.

Перемножимо щорічні грошові потоки на значення процент-ного фактора теперішньої вартості за 10 % дисконту, як це пока-зано в табл. 3.3. За даними таблиці теперішня вартість всього грошового потоку дорівнює 16 779 доларів (8181 + 5369 + 3229). Далі визначаємо чисту теперішню вартість проекту, яка дорівнює + 4779 доларів (16 779 - 12 000).