Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Ці стадії об'єднані в дві фази: : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Ці стадії об'єднані в дві фази:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

—        фаза проектування — перші три стадії;

—        фаза впровадження — останні три стадії.

Перша стадія проекту — ідентифікація — стосується вибо-ру або генерування таких ґрунтовних ідей, які можуть забезпе-чити виконання важливих завдань розвитку. На цій стадії слід скласти перелік усіх можливих ідей, придатних для досягнен-ня цілей економічного розвитку. Перша стадія циклу проекту виходить із чіткого формулювання цілей, порівняння альтер-нативних засобів його виконання та вибору найвигідніших ва-ріантів.

На стадії розробки відбувається послідовне уточнення проекту за всіма його параметрами, а саме:

—        технічні характеристики;

-          врахування впливу на навколишнє середовище;

-          ефективність та можливість фінансового здійснення;

-          прийнятність із соціальних та культурних міркувань;

—        масштабність організаційних заходів.

Розробка проекту включає звуження кола ідей шляхом їх де-тальнішого вивчення. Можливе проведення кількох типів дослі-джень, у тому числі:

—        попереднє інженерне проектування;

—        аналіз можливості економічного та фінансового здійс-нення;

-          розгляд систем адміністративного управління;

—        оцінка альтернативних варіантів з погляду захисту навколишнього середовища;

-          оцінка впливу проекту на місцеве населення.

Чим більше відомо про різні підходи до управління проектом, тим більше можна забракувати невдалих варіантів і перейти до детального вивчення обраного проекту.

 

Експертиза забезпечує остаточну оцінку всіх аспектів проекту перед запитом чи рішенням про його фінансування.

На стадії експертизи увага зосереджується на оптимальному варіанті. Проводиться докладне вивчення:

—        фінансово-економічної ефективності;

—        факторів невизначеності й ризиків;

—        окремих змін у керівництві або політиці, які можуть впли-нути на успіх здійснення проекту.

На стадії переговорів інвестор і замовник, який хоче одержати фінансування під проект, докладають зусиль, щоб дійти згоди щодо заходів, необхідних для здійснення проекту. Досягнуті до-мовленості оформляються як документально підтверджені юри-дичні зобов'язання. Після проведення переговорів складається протокол намірів, меморандум або інші документи, що відобра-жають досягнуті домовленості.

Під реалізацією проекту розуміють виконання необхідних робіт для досягнення його цілей. На стадії реалізації проводить-ся контроль і нагляд за всіма видами робіт. Порядок проведення контролю та інспекції повинен погоджуватися на стадії перего-ворів.

На стадії завершальної оцінки визначається ступінь досягнення цілей проекту, із набутого досвіду робляться висновки для його використання в подальших проектах. Під час цієї стадії необхідно порівнювати фактичні результати проекту із запланованими.

Ідея проекту може обумовлюватися:

—        незадоволеними потребами і пошуком можливих шляхів їх задоволення;

—        ініціативою приватних чи державних фірм, які прагнуть одержати переваги у використанні нових можливостей;

 

—        наявністю невикористаних або недовикористаних матеріа-льних чи людських ресурсів та можливістю їх застосування у більш продуктивних галузях;

—        необхідністю зробити додаткові капітальні вкладення;

—        прагненням створити сприятливі умови для формування відповідної інфраструктури виробництва й управління;

—        пропозиціями іноземних громадян або фірм щодо інвестицій;

—        інвестиційними стратегіями, розробленими іншими країнами, а також можливостями, що виникають у зв'язку з міжнародними договорами;

—        діяльністю організацій щодо надання двосторонньої допомоги і поточними проектами цих організацій у даній країні.

 

Щоб виявити кращий варіант проекту, треба розглянути широке коло його можливих варіантів. Дуже часто вибір пев-ного способу чи варіанта проекту робиться передчасно. Ба-жано внести всі можливі варіанти до початкового переліку ідей, що обговорюються, а потім шляхом використання логі-чної схеми відбору відкинути гірші. Початковий список аль-тернативних підходів може звузитися до кількох або одного варіанту. У міру відкидання альтернативних варіантів деталі й розрахунок кожного аспекту уточнюються. Тим самим вда-ється уникнути надмірної детальної підготовчої роботи над варіантами, які врешті-решт відкидаються. Відмінність між стадіями ідентифікації та розробки частіше буває кількісною, ніж якісною.

Відхилення варіантів проекту відбувається на основі вибору ідей, які згодом буде прийнято і піддано детальному аналізу на

'^^^ТвШх^^^^^проеюпу можушь бупги:

—        недостатній попит на запропонований продукт проекту або

відсутність переваг перед наявними продуктами;

—        надмірні витрати проекту порівняно з очікуваними виго-дами;

—        відсутність політичної підтримки влади;

 

—        непридатна для здійснення цілей проекту технологія;

—        завеликий масштаб проекту, що не відповідає наявним ор-ганізаційним та управлінським можливостям;

—        надмірний ризик;

—        зависокі витрати на експлуатацію проекту порівняно з

наявними фінансовими ресурсами або альтернативними рішеннями.

Однією з економічних основ реформування економіки Украї-ни є вдосконалення механізмів її фінансування. Держава за до-помогою прямих і непрямих фінансових важелів повинна забез-печувати раціональну структуру інвестицій у промисловість, сільське господарство, науку тощо.

Для визначення доцільності залучених інвестицій користу-ються методами оцінки, порівняння та відбору проектів.