Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Таблиця З.1 : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Таблиця З.1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

КЛАСИФІКАЦІЯІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ ЗА НОРМОЮ ПРИБУТКУ

 

№ з/п  Тип капітальних вкладень   Мінімальна (порогова) норма прибутку, %

1          Вимушені капітальні вкладення, здійснювані з метою підвищення надійності виробництва та техніки безпеки, спрямовані на виконання ви-мог щодо збереження навколишнього середо-вища згідно з новими законодавчими актами у цій сфері та враховуючи інші елементи держа-вного регулювання           Вимоги до норми прибутку відсутні

 

Продовження табл. 3.1

 

№ з/п  Тип капітальних вкладень   Мінімальна (порогова) норма прибутку, %

2          Вкладення з метою збереження позицій ринку (підтримання сталого рівня виробництва)  6

3          Вкладення в оновлення основних виробничих фондів (підтримання безперервної діяльності)       12

4          Вкладення з метою економії поточних витрат (скорочення витрат)     15

5          Вкладення з метою збільшення доходів (роз-ширення діяльності, збільшення виробничої потужності)            20

6          Ризикові капітальні вкладення (нове будівниц-тво, впровадження нових технологій)          25—30

Ця класифікація є складовим елементом управління інвести-ційним процесом корпорацій. Важливу роль в інвестиційній по-літиці відіграє і часовий розподіл прибутку, коли залежно від фі-нансового становища корпорації у різні періоди керівництво задає різні норми прибутку. У цих цілях розробляють довгостро-кові плани капітальних вкладень для використання прибутку, на-громадженого у сприятливі періоди, в менш сприятливих умовах (для компенсації капітальних вкладень з низьким прибутком).

Норма прибутку від інвестицій різних класів проектів може коливатись залежно від можливості доступу корпорацій до вигі-дних об'єктів протягом різних періодів. Тому встановлюють межі коливання норми прибутку. Нижня межа — це той мінімальний рівень, нижче якого норма прибутку не повинна падати, незале-жно від того, який очікуваний обсяг прибутку від проекту та які фінансові ресурси корпорації. Окрім мінімальної норми прибутку зазвичай встановлюється на досить тривалий період (5—10 років) також стандартна (нормальна) норма прибутку, прийнятна для ко-рпорації.

Мінімальна норма прибутку, вказана у табл. 3.1, розрахову-ється виходячи з рівня прибутковості цінних паперів, ставок по довгостроковому кредиту і т. ін., оскільки вкладення інвестицій у цінні папери, банківські операції є альтернативою інвестиційних проектів виробничого характеру.

Необхідно зазначити, що мінімальна норма прибутку зростає зі збільшенням ступеня інвестиційного ризику та може сягати дуже високого рівня для венчурних (ризикових) проектів (25 % і більше).

 

Також прийнято поділяти проекти на тактичні та стратегічні.

Тактичні — проекти, пов’язані із збільшенням обсягів виго-товлення продукції, модернізацією обладнання тощо.

Стратегічні — проекти, що передбачають зміну форми влас-ності або кардинальну зміну характеру виробництва.

Типовими у світовій практиці прийнято вважати такі види проектів:

1)         заміна застарілого обладнання як природний процес у рам-ках діючого бізнесу. Зазвичай такі проекти не потребують докла-дного обґрунтування і тривалого прийняття рішень. Альтернати-вність можлива лише в тому випадку, коли існують декілька типів подібного обладнання і необхідно обґрунтувати переваги одного з них;

2)         заміна обладнання з метою зниження виробничих витрат. Мета подібних проектів — заміна морально застарілого облад-нання. Цей тип проектів передбачає аналіз вигідності кожного окремого проекту, бо більш досконале обладнання не завжди ви-гідне з фінансової точки зору;

3)         збільшення випуску продукції та розширення ринку послуг. У даному випадку необхідно детально аналізувати реальність комерційного здійснення проекту з обґрунтуванням розширення ринкового простору, а також його фінансову ефективність;

4)         розширення підприємства з метою випуску нових продук-тів. У цих проектах усі стадії аналізу важливі, бо це є стратегіч-ним рішенням і помилка при розробці проектів даного типу може призвести до суттєвих наслідків;

5)         проекти, що мають екологічну спрямованість. Ці проекти за своїм змістом завжди пов’язані із забрудненням навколишнього середовища, тому саме екологічному аналізу приділяється голов-на увага.

У процесі аналізу проектів, що фінансуються міжнародни-ми організаціями, необхідно враховувати їх економічні, тех-нологічні, організаційні, соціальні, екологічні та фінансові асаспекти. Аналіз економічних аспектів поклика-ний визначити, чи сприяє даний проект досягненню цілей розви-тку національної економіки України, а також чи існують альтер-нативні шляхи досягнення тих самих економічних вигод з меншими витратами. Насамперед встановлюється, наскільки ра-ціональним є використання в межах проекту наявних ресурсів країни, враховуючи при цьому завдання та обмеження націона-льної економіки. Далі перевіряється можливість підвищення при

бутковості проекту за рахунок змінення таких параметрів, як ма-сштаб проекту, технологія, що використовується, графік вироб-ництва, географічне розташування, складові елементи та методи реалізації. Однією з важливих вимог, що пред'являються практи-чно всіма міжнародними фінансовими організаціями, є адекватне стимулювання різних учасників.

Конкретний метод аналізу проекту вибирається стосовно рів-ня розвитку галузі, що розглядається.

У сільському господарстві та промисловості, де продуктив-ність може бути виражена в цінах світового ринку, вимагається вичерпне кількісне визначення витрат та вигод.

У проектах комунальних споруд ціни встановлюються уря-дом, тому за основу оцінки економічної ефективності проекту нерідко приймається передбачуваний прибуток і в ході аналізу визначається реалістичність попиту, що прогнозується, та тариФі\1хШШІшектиТпши технічних аспектів містить ряд фак-торів, у тому числі: передбачуваний масштаб проекту; типи про-цесів, матеріалів та обладнання, що використовуються; місце розташування проекту; наявність планів, креслень та іншої прое-ктної документації; стан виробничих фондів; наявність необхід-ної інфраструктури; методи реалізації, експлуатації та обслугову-вання проекту, що пропонується; порядок укладання контрактів та оформлення поставок товарів і послуг; реальність здійснення

розглядається компетентність адміністративного персоналу, ефе-ктивність та відповідність організаційної структури підприємства вирішуваним у проекті завданням. При незадовільній оцінці пер-соналу або структури управління робляться рекомендації щодо коригування схеми управління проектом. Рекомендовані заходи можуть включати:

>          залучення до роботи організацій або осіб, спроможних на-дати допомогу в управлінні підприємством;

>          зміни в адміністративному складі;

>          реорганізацію;

^ створення нового самостійного відомства для управління

Соціальні аспекти. При вирішенні питання про виділення ін-вестицій міжнародні фінансові організації вимагають обов'язко-вого врахування соціальних факторів, традицій та цінностей як важливих факторів, які впливають на здійснення, практичну реа

лізащю та експлуатащю проектів, спрямованих на сприяння конКРЄ13^нГГс«ХГНЕкМологічна оцшка пересшдує мету: ви-значити можливий вплив реалізовуваного проекту на навколиш-нє середовище та врахувати екологічні аспекти в ході розробки проекту, визначити шляхи екологічної оптимізації проекту або

ООМЄ^КЄІТЇТЯ ТЯ. ТТТХГЯХТТ VCVTTGl-ПТЯ TTGFIiTTTRlTTTX RTTJTTTR1R

Фінансоеі аспекти. Докладний аналіз фінансових ресурсів підприємства здійснюється шляхом вивчення підготовленого балансового звіту, звіту про прибутки та збитки й звіту про лік-відність.

Кінцевою метою фінансового аналізу, що проводиться міжна-родними фінансовими інститутами, є оцінка рентабельності інве-стиційного проекту (як правило, у термінах дисконтової норми прибутку на вкладений капітал), комерційного та фінансового ризику, пов'язаного з інвестуванням у проект, оцінка ймовірності реалізації проекту у встановлений строк. Тому при підготовці пе-редінвестиційної документації для подання у міжнародні фінан-сові інститути слід звернути увагу на фінансову ефективність проекту з тим, щоб довести здатність підприємства виконати всі фінансові зобов'язання та отримати в достатньому обсязі фінан-сові ресурси для забезпечення прийнятного коефіцієнта окупнос-ті наявних активів, а також достатнього обсягу відрахувань у ра-хунок майбутніх капітальних потреб.

Інвестиційний проект є ефективним засобом донесення но-вої ідеї до осіб, здатних фінансувати проект. Одночасно — це основа для оцінки перспективи розвитку та для управління но-вим бізнесом. Ретельно розроблений інвестиційний проект по-винен містити також відповіді на цілий ряд інших різноманіт-них питань:

—        чи піддається підприємницька ідея (проект) практичній ре-алізації;

—        яку організаційну підготовку слід провести для створення цього бізнесу;

—        яким чином залучити інвестиції;

—        що в даному бізнесі є привабливим для потенційних інвес-торів;

—        чи має даний бізнес перевагу над конкурентами;

—        якими є ці переваги для підприємця, а якими — для інвес-торів;

—        чи буде ефективним виробництво та реалізація продукції (послуг);

 

—        чи достатній ринок збуту для цієї продукції;

—        як буде організовано ресурсне забезпечення бізнесу;

—        чи відповідає кваліфікація працівників та керівників фірми завданням задуманого бізнесу.

Таким чином, інвестиційний проект допомагає ретельно оці-нити ідею, внести її в документацію, усвідомити її, визначити її ефективність та «вузькі» місця і нарешті керувати процесом реа-лізації інвестиційного проекту.

В умовах ринкової економіки вирішальною умовою розвитку та стійкої життєдіяльності підприємства будь-якої галузі народ-ного господарства є ефективність вкладення капіталу в той або інший інвестиційний проект. Прийняття підприємством рішення про інвестування проекту зумовлюється цілями, які воно ставить перед собою. Ієрархія інвестиційних цілей (у порядку зменшен-ня) має такий вигляд:

1.Прибутковість інвестиційного заходу, визначена як норма прибутку на інвестиції. Капітальні вкладення здійснюються тіль-ки в тому випадку, якщо прибуток від них сягає визначеного, заЗД2.рк^ХприЄТтМвУаМУ(фірми) шляхом щорічного збіль-шення обороту реалізації продукції та частки контрольовано-го 3инку.

З.Шдтримання високої репутації підприємства (фірми) сере4 споживачів та збереження контрольованої частки ринку.

ня таким чином:

•          Ідея — без конкретного підприємства і керівництва.

•          Нове підприємство (підприємство, що готове почати ро-боту так, як орієнтує група менеджменту і вивчений ринок збуту).

•          Функціонуюче підприємство з відпрацьованою ідеєю, яка ще не забезпечує прибуток.

•          Розширення функціонуючого прибуткового підприємства.

•          Реорганізація підприємства без заміни менеджерів.

•          Реорганізація підприємства з повною або частковою замі-ною менеджерів.

•          Інвестиції у підприємство з метою перетворення його із зби-ткового на прибуткове.

Склад, структуру та зміст інвестиційного проекту можна по-казати у вигляді таблиці (табл. 3.2).