Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.1. Обґрунтування інвестиційних програм та проектів : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

3.1. Обґрунтування інвестиційних програм та проектів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Формування ринкової економіки в Україні неможливе без розвитку підприємництва, що являє собою багатосторонню еко-номічну діяльність підприємств, фірм, окремих громадян та груп, спрямовану на отримання прибутку (доходу).

Шдприємництво передусім проявляється в реалізації окремих інвестиційних проектів та програм упродовж визначеного промі-жку часу.

Інвестиційний проект визначає мету, якої прагне фірма, стра-тегію підприємницької діяльності в поєднанні зі строками досяг-нення мети. Цей проект як реалістична оцінка фірми та її можли-востей має бути керівництвом у діяльності, інструментом оцінки ефективності управління фірмою, підприємством.

Для підприємства найбільш характерні плани та заходи реалі-зації окремих інвестиційних проектів та програм. Якщо реалізу-ється кілька проектів, пов'язаних або залежних один від одного, то, плануючи їх взаємодію, підприємці мають справу з проекту-ванням як безперервним процесом — функцією управління під-приємницькою діяльністю. Стосовно великих та довгочасних проектів невід'ємною умовою їх розробки є обґрунтування ідеї та надійності очікуваного результату. У світовій практиці плани ре-алізації інвестиційних проектів здобули назву бізнес-планів. Про-те не можна інвестиційний проект ототожнювати з бізнес-пла-ном. У нашій практиці інвестиційний проект являє собою ком-плексний план розвитку підприємства та слугує головним обґру-нтуванням інвестицій, тоді як бізнес-план розробляється голо-вним чином з метою отримання максимального прибутку.

Мета укладання інвестиційного проекту полягає, насамперед, у тому, щоб дати керівництву підприємства (фірми) якнайповні-шу картину становища підприємства та можливостей його розви

тку. Окрім того, ретельне обґрунтування проекту створює у май-бутніх інвесторів впевненість у надійності своїх інвестицій та, що не менш важливо, викликає довір’я до керівництва підприємства.

Відправним моментом опрацювання інвестиційних програм повинно бути вирішення проблеми забезпечення стійкої динамі-ки розвитку акціонерного товариства, збільшення реальної заро-бітної плати персоналу та дивідендних виплат.

Шеспищйіа npolJa- Ко1леКс і„.есТИЦій„„х „роек-гів і фінансових інвестицій, які реалізуютвся з метою еконооцінки бізнес-плану; це документ, який містить систему взатва. Розробка інвестиційних проектів повинна стати законом для всіх форм і видів підприємництва. Інвестиційний проект— це форма планування та реалізації інвестицій, він є складовою час-тиною інвестиційної діяльності.

У практиці індустріально розвинутих країн уся багатоманіт-ність проектів класифікується за різними типами та ознаками.

Залежно від масштабу та вартості проекти поділяються на великі, середні та дрібні. Великі проекти мають стратегічний характер, яв-ляють собою принципово нові об’єкти вартістю понад 2 млн доларів. Середні проекти мають вартість від 300 тис. доларів до 2 млн доларів До них можна віднести міжрегіональні, регіональні проекти, а також оьфемі проекти, розроблювані на рівні корпорацій, компаній. Дрібні проекти зазвичай мають вартість менше як 300 тис. доларів.

За тривалістю реалізації проекти поділяються на короткостро-кові, середньострокові та довгострокові. Строк реалізації корот-кострокових проектів не перевищує одного року, середньостро-кових — одного—двох ’оків. Довгострокові проекти реалізуЮТвХГи°пр^кт—по^яСьВся на:

1.         Проекти із затвердженими фондами (затвердженим фінан-суванням), що перебувають на тій або іншій стадії будівництва, але не закінчені.

2.         Проекти з не схваленим фінансуванням, які, у свою чергу, поділяються на:

а) ті, що залежать від самих корпорацій (рішення про інвесту-вання приймається керівництвом корпорації);

 

б) ті, що залежать від споживача (фінансування відкривається тільки в тому випадку, якщо корпорація на тендері виграє конт-ракт на поставку продукції).

Залежно від класу проекту виділяють мегапроекти, мульти-проекти та монопроекти.

Мегапроекти це цільові програми, що містять множину взаємопов'язаних проектів, об’єднаних загальною метою, виді-леними ресурсами та обмежених часом їх виконання. Такі про-грами можуть бути міжнародними, національними, міжгалузеви-ми, галузевими. Як правило, програми формуються, підтри-муються та координуються на верхніх рівнях управління: дер-жавному, республіканському (Крим), обласному, муніципаль^Мульїипроекти - це проекти, здійснювані в організащях та підприємствах (фірмах). Вони пов'язані з визначеною концепці-єю та напрямком стратегічного розвитку організацій і підпри-ємств (фірм) на перетворення їх у прибуткові, фінансово стійкі,

^Мш^^Т^цТрШ \кв™Ш, шноващйні та інші проекти, що мають визначену мету та обмеження у фінансах, ре-сурсах, часі, якості та потребують створення єдиної проектної команди. Залежно від змісту виділяють технічні, організаційні, економічні, соціальні, змішані проекти.

Вище розглянуто інвестиції, де головною метою інвестицій-ної діяльності компанії (фірми) є прибутковість від реалізації ін-вестиційного проекту або досягнення мінімального (порогового) значення рентабельності. Тому основна класифікація інвестицій-них проектів поєднує поділ капітальних вкладень на класи за ме-тою з принципом диференціювання норми прибутку в середині кожного класу (табл. 3.1).