Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Механізм діяльності інститутів спільного інвестування : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

2.2. Механізм діяльності інститутів спільного інвестування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Найпоширеніший вид інституціональних інвесторів (за учас-тю в статутному фонді акціонерних товариств) — інвестиційні фонди і компанії. Особливістю їх взаємодії з акціонерними това-риствами є жорстке лобіювання у вищому органі управління ди-відендної політики, спрямованої на пріоритетне формування фо-нду дивідендів, що обумовлене організаційно-правовою формою їхньої діяльності.

Інвестиційний фонд — це юридична особа, заснована у формі акціонерного товариства, що здійснює виняткову діяльність у га-лузі спільного інвестування.

 

Інвестиційною компанією визначається торговець цінними паперами, який, окрім впровадження інших видів діяльності, мо-же залучати кошти для спільного інвестування шляхом емісії цінних паперів та їх розміщення.

Інвестиційна компанія створюється у формі акціонерного то-вариства або товариства з обмеженою відповідальністю в поряд-ку, встановленому для цих товариств, та здійснює діяльність що-до спільного інвестування.

Для здійснення спільного інвестування, залучення коштів юридичних та фізичних осіб інвестиційні фонди, а також інвес-тиційні компанії випускають інвестиційні сертифікати, які про-понуються для вільного розміщення.

Кошти, отримані від розміщення, відкриті фонди інвестують у Цінні папери інших емітентів. Як показує досвід, це акції більш інвестиційно привабливих акціонерних товариств. Закриті фонди мають право здійснення інвестування в цінні папери та придбан-ня нерухомого майна, часток і паїв, що належать державі в майні господарських товариств, у процесі приватизації.

Відкритий інвестиційний фонд — фонд, який випускає акції або інвестиційні сертифікати із зобов'язанням перед учасниками щодо їхнього викупу. Закритий інвестиційний фонд - фонд, який здійснює випуск інвестиційних сертифікатів без зобов'язань щодо їхнього викупу. Прийняття Закону «Про інститути спільно-го інвестування» сприяло пожвавленню фондового ринку і підне-сенню приватного інвестування. Інститути спільного інвестуван-ня є у всьому світі лідерами за обсягами залучених коштів.

Подамо коротку класифікацію цих нових фінансових струк-тур. За періодичністю виплат інститути спільного інвестування поділяють на відкриті, інтервальні та закриті. У відкритих інсти-тутах викуп емітованих цінних паперів здійснюється на першу вимогу інвестора. Інститути спільного інвестування інтервально-го типу викуповують свої цінні папери на вимогу інвестора ви-ключно в обумовлений термін, але не рідше одного разу на рік. Структури закритого типу мають право не розлучатися з кошта-ми вкладників до самого моменту реорганізації або ліквідації.

Створюватись інститути спільного інвестування закритого ти-пу будуть тільки на обумовлений термін. Інститутами спільного інвестування відкритого типу можуть бути тільки диверсифіко-вані структури, їм необхідно проходити обов'язкову аудиторську перевірку не рідше одного разу на рік. Інститут спільного інвес-тування вважається диверсифікованим, якщо відповідає таким вимогам: частка цінних паперів кожного емітента (виключно

 

державних) в активах інституту спільного інвестування не пови-нна перевищувати 10 % від загального обсягу емісії, загальна ва-ртість цінних паперів, які складають активи інституту спільного інвестування в кількості, що перевищує 5 % загального обсягу емісії, не повинна перевищувати 40 % вартості чистих активів ін-ституту спільного інвестування. He менше 90 % вартості всіх ак-тивів повинні складати грошові кошти, державні цінні папери, цінні папери інших емітентів, які пройшли лістинг на фондовій біржі або в торгово-інформаційній системі.

Корпоративні інвестиційні фонди будуть реєструватися тільки під виглядом акціонерних товариств відкритого типу, а інвесту-вання для них повинно бути винятковим видом діяльності.

Для корпоративних інвестиційних фондів законопроектом вста-новлений кількісний склад акціонерів: їх повинно бути не менше ста. Корпоративні фонди зможуть працювати тільки в тому випадку, як-що не менше 70 % середньорічної вартості належних їм активів роз-міщено в цінних паперах. Таким чином, попереджаються можливі наміри керівників одержувати прибуток від інших операцій.

Діяльність інституту спільного інвестування може припиняти-ся в таких випадках: якщо внаслідок викупу ним цінних паперів вартість чистих активів стала меншою, ніж початковий розмір статутного капіталу, якщо спостережна рада фонду в тримісяч-ний термін не уклала угоду з керуючим активами. У цілому кор-поративні інвестиційні фонди нової хвилі не дуже відрізняються від своїх попередників — трастів. Єдина різниця: розміри диві-дендів будуть визначатися не заздалегідь, а за результатами дія-льності фонду.

Пайовий інвестиційний фонд визначається як сукупність ак-тивів, які перебувають у спільній частковій власності не менше ніж 100 інвесторів. Ці активи повинні враховуватися керівником окремо від результатів господарської діяльності. Пайовий інвес-тиційний фонд згідно з проектом не є юридичною особою.

Проспектом емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвес-тиційного фонду буде відкрита пропозиція (ферта) з умовами угоди про приєднання до пайового інвестфонду.

Форма організації пайового інвестиційного фонду дозволяє відносити до коштів спільного інвестування: кошти, отримані від учасників інвестфонду, як плату за інвестиційні сертифікати, прибуток від комерційних операцій з активами фонду, дивіденди і проценти по цінних паперах, які знаходяться в активах фонду, прибуток активів фонду внаслідок підвищення курсової вартості цінних паперів, що йому належать.