Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.1.Економічнасутність діяльності інституційних інвесторів : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

2.1.Економічнасутність діяльності інституційних інвесторів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Діяльність акціонерних товариств нерозривно пов'язана з діяхові компанії, пенсійні фонди — тісна взаємодія інституцій-них інвесторів і акціонерних товариств обумовлена такими причинами:

—        внаслідок процесу приватизації практично у кожного акціо-нерного товариства — інвестиційно привабливого підприємства — у статутному фонді формується частка, яка знаходиться у власності інституціонального інвестора. Як правило, це інвестиційні фонди й компанії, меншою мірою — банки та страхові компанії;

—        економічна природа інвестиційних фондів і компаній, а та-кож банків і страхових компаній змушує їх постійно поповнюва-ти (оптимізувати) інвестиційний портфель, що призводить до но-вого придбання акцій і, відповідно, виконання всіх обов'язків власника щодо управління акціонерним товариством;

—        економічна реальність, що склалася, змушує підприємст-ва шукати інвестора. Ці пошуки можуть здійснюватися двома напрямками. Перший напрямок — адресний по відношенню до конкретного інвестиційного проекту, ініціатором якого висту-пає акціонерне товариство, другий - спільне оздоровлення матеріально-технічної, виробничої, фінансової бази за рахунок збільшення статутного фонду шляхом проведення додаткової емісії акцій. Цей шлях обумовлений необхідністю модернізації основних фондів, реконструкцією обладнання, тому що без

 

цього неможливо підвищити якість і конкурентоспроможність продукції;

— вітчизняним підприємствам і, в першу чергу, їхнім вико-навчим органам простіше вести справи з інституціональними ін-весторами, ніж з багатотисячною армією малих акціонерів-фізичних та юридичних осіб, хоча конкретних процедур, управ-лінських заходів, методів регулювання таких взаємовідносин практика українського інвестиційного ринку має недостатньо.

Банківські організації і страхові компанії, крім інституційних функцій, виконують ряд послуг для акціонерних товариств, що робить їхній зв'язок на цьому ринку ще тіснішим. Однак голо-вними учасниками статутних фондів в акціонерних товариствах є інвестиційні фонди і компанії.

Розглядаючи взаємодію акціонерних товариств з інституцій-ними інвесторами на інвестиційному (фондовому) ринку, необ-хідно підкреслити специфічну роль професійних реєстраторів. Основними функціями реєстраторів при взаємодії з акціонерни-ми товариствами є: перереєстрація прав власності, відкриття і закриття рахунків, видача виписок з реєстру на відповідну дату, реєстрація уповноважених осіб тощо. Постійна взаємодія служб акціонерних товариств з реєстраторами іменних цінних паперів обумовлена законодавчими вимогами до передачі функцій ве-дення реєстрів у випадку, якщо кількість акціонерів перевищує 500. Існування незалежних реєстраторів обумовлене організа-ційно-економічними факторами їх взаємодії з акціонерними то-вариствами (емітентами). Витяги з реєстру, які містять поточну інформацію про кількість акціонерів, склад акціонерів (у т. ч. з обсягу пакетів акцій), адреса, юридичні адреси, необхідні при підготовці загальних зборів акціонерів, при розрахунку фонду дивідендів за різними категоріями акцій. Крім цього, на вимогу емітента реєстратор може формувати витяги з реєстрів за відпо-відно заданими критеріями. Акціонерне товариство як емітент і власник періодично звертається до послуг реєстратора щодо на-дання інформації з метою визначення складу акціонерів і мож-ливості прийняття тих чи інших рішень на загальних зборах ак-ціонерів. Інститут реєстраторів є обов’язковим елементом у механізмі функціонування акціонерного товариства, і його участь обов'язкова в інвестиційних програмах, що впроваджу-ються через фондовий ринок.

Позитивним, у розвитку вітчизняного інвестиційного ринку слід зазначити і той факт, що активізувалося залучення інвести-ційних ресурсів українськими банками. На фінансовий ринок

 

України почали приходити іноземні банки. Розповсюдженим шляхом цього процесу є купівля активів вітчизняних банків. У зв'язку з цим українські банки, намагаючись справити вражен-ня на іноземних інвесторів, стали показувати великі прибутки у своїх офіційних звітах без огляду на Державну податкову служ-бу. У 2005 р. частка іноземних банків на українському фондово-му ринку склала вже 12 %. Для порівняння відзначимо, що в Словаччині частка іноземних банків склала — 97 %, Хорватії -91 %, Туреччини — 3,8 %, Росії — 5,5 %.

Державні інвестиції в останні роки мають тенденцію до ско-рочення, що свідчить про те, що воно не планує істотно вплива-ти на економіку за допомогою бюджетних грошей. На жаль, підтримка наукомісткого виробництва у бюджеті 2006 р. визна-чена в розмірі 4 млн грн, або 0,2 % від потреб. У бюджеті 2006 р. передбачене фінансування розвитку інфраструктури за прикладом східноєвропейських країн. Державні закупівлі й ін-вестування сільського господарства будуть здійснюватися через Аграрний фонд, якому передані функції Держкомрезерву. Сіль-госпвиробники одержать у 2006 р. понад 8 млрд грн. Істотно буде збільшене фінансування іпотечних програм, а також ремо-нту і будівництва доріг.

У цілому для учасників фінансового ринку України в найбли-жчі роки буде актуальним збільшення капіталізації їх активів. Що стосується інститутів спільного інвестування — інвестицій-них фондів (венчурних, у тому числі), недержавних пенсійних фондів — то їхня присутність буде збільшуватися, що буде спри-яти розвитку фінансового ринку України.