Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3.3. Інвестування в іноземних корпоративних моделях : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

1.3.3. Інвестування в іноземних корпоративних моделях


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

При розгляді питань реструктуризації підприємств і форм іно-земного інвестування неможливо обійтися без аналізу існуючих у провідних країнах систем корпоративного управління, взаємовід-носин між акціонерами.

акціонерного фінансування, розміри ринку цінних паперів і роз-виток системи акціонерного (корпоративного) управління відпо-відним чином пов'язані між собою. У США сформовано великий ринок акцій, а також найбільш розвинуту систему голосування за дорученням, спостерігається небувала активність інституціона-льних інвесторів. Останні відіграють важливу роль на ринку ка-піталу і в корпоративному управлінні у Великобританії.

Збільшення числа інституціональних інвесторів призвело до зростання їхнього впливу і внесення до законодавства змін, які викликали активізацію учасників корпоративних відносин.

У США акціонерні товариства реєструються і засновуються в якомусь відповідному штаті, і закони цього штату складають ос-нову законодавчої бази щодо прав і обов'язків корпорації. У по-рівнянні з іншими країнами у США існують жорсткі правила що-до розьфиття інформації, діє чітко відрегульована система відносин між акціонерами. Це не дивно, враховуючи розміри і значення фондового ринку в економіці країни і на міжнародній арені.

Метою розкриття інформації і надання адекватного і рівного доступу до інформації акціонерного товариства усім акціонерам та громадськості.

Інформація про діяльність акціонерного товариства розкрива-ється шляхом:

—        періодичного подання річних звітів на загальних зборах ак-ціонерів;

—        періодичного подання квартальних звітів за півріччя, якщо це передбачено статутом;

—        надання інформації шляхом реєстрації та публікації проек-ту емісії;

—        надання інформації на позачергових зборах акціонерів, які скликаються на вимогу меншості акціонерів та органів управління.

Розглянемо моделі корпоративного управління (рис. 1.4).

 

МОДЕЛІ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

Англо-американська

Крупніший ринок акцій

|

Жорсткі правила розкриття інформації

|

Значна частка інституційних інвесторів

|

Розсіювання акцій

|

Залучення інвестицій через акції

|

Захист прав меншості

|

Значні відміни законодавства по штатах

 

Японська

Корпоративні зв'язки

Інвестування через банк

Афілійований склад акціонерів

Система людських можливостей

Стимулювання на основі стажу

Безгрошові форми заохочення

Роль держави в корпоративній діяльності

 

Інвестування через банк

I

Незначна кількість дрібних акціонерів

I

Відносно слаборозвинутий ринок ЦП

Консерватизм інвестиційної політики

I

Обмеження прав акціонерів

I                     

Дворівневе правління

I

Розвинута соціальна система

I                     

Вплив держави і профспілок

 

Рис. 1.4. Основні моделі корпоративного управління

 

Японська модель Характеризується великим відсотком афі-лійованих банків у складі акціонерів; банки і підприємства мають добрі відносини; законодавство, громадська думка і промислові структури підтримують кейрецу (групи компаній, об'єднаних спільним володінням і управлінням), процент неафілійованих ак-ціонерів порівняно низький, що пов'язане з існуючими для них труднощами при голосуванні.

В Японії при безумовній важливості акціонерного фінансу-вання корпорацій характерний склад власників перешкоджає впливу акціонерів на дії корпорації.

Проте для японської системи характерні принципово нові форми управління. Деякі аспекти корпоративного управління, переваги володіння акціями підміняються специфічними влас-тивостями трудових і соціально-психологічних відносин в японських корпораціях. Психологія власника акції як господа-ря, власника малої частини підприємства нетипова для японсь-кого робітника — рядового акціонера (інвестора). Иого моти-вація до якісної праці спрямована на усвідомлення себе в групі, членом сім’ї, одним з працівників корпорації. Вивчення японського досвіду управління є першочерговим завданням для розуміння цієї проблеми, тому що високі показники ефек-тивності праці японських робітників, в основному, пов'язані із створенням на фірмах постійних, творчих колективів. Орієнта-ція на групу, колектив здавна є традиційною цінністю в япон-ському суспільстві.

Автори концепцій «японського типу управління» розглядали корпорацію як логічне продовження ідеальної конфуціанської сім'ї, яка слідує п'яти принципам (шанування батьків, вірність, покірність, доброта, вірність своєму господарю), або бачили в корпорації розвиток відносин сільської общини з елементами сільської праці: працювати довгий робочий день за невелику пла-ту. Серед важливих засобів управління в японській корпоратив-ній системі першочергове значення надається використанню «людських можливостей».