Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3.2. Інвестиційна діяльність в умовах міжнародного кон-<span style='color:black'>курентного середовища : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

1.3.2. Інвестиційна діяльність в умовах міжнародного кон-курентного середовища


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Хто ж безпосередньо приводить у дію механізм функціону-вання акціонерного товариства? Розгалужена структура вищих органів управління, яка представлена різними ланками, регламе-нтує функції кожної з цих ланок. Вищий орган управління — за-гальні збори акціонерів — має право вирішувати практично усі питання діяльності акціонерного товариства, які включені до по-рядку денного. Але у зв’язку з обмеженою мобільністю цього ор-гану він не в змозі вирішувати питання оперативного управління виробництвом, планування, фінансування, обліку та контролю. Головні його 12 функцій чітко визначені у Законі «Про господар-ські товариства».

Загальні збори акціонерів приймають остаточне рішення з та-ких питань як:

—        визначення основних напрямів діяльності акціонерного то-вариства та затвердження його планів і звітів;

—        внесення змін у статут товариства;

—        обрання та відкликання членів ради акціонерного товарис-тва (спостережна рада);

—        обрання та відкликання членів виконавчого органу і реві-зійної комісії;

—        затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства, у тому числі дочірніх підприємств, затвердження зві-тів та висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку. термін та порядок сплати частини прибутку, визначення порядку покриття збитків;

—        організація, реорганізація і ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

—        винесення рішень про притягнення до майнової відповіда-льності посадових осіб товариства;

—        затвердження правил, процедур та інших внутрішніх доку-ментів товариства;

—        вирішення питань про придбання акціонерним товариством акцій власної емісії;

—        визначення умов оплати праці посадових осіб акціонерного товариства;

—        затвердження угод, укладених на суму, вказану у статуті;

—        прийняття рішень про припинення діяльності AT, призна-чення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

 

Загальні збори акціонерів повинні скликатися не рідше одного разу на рік. Вони вважаються дійсними, якщо в них беруть участь акціонери, які у сукупності володіють понад 60 % голосів.

В акціонерних товариствах може створюватись спостережна ра-да, яка здійснює загальний контроль за діяльністю правління акціо-нерного товариства. Статутом акціонерного товариства або за рі-шенням його загальних зборів раді акціонерного товариства можуть бути доручені оьфемі функції, виконання яких відноситься до ком-петенції загальних зборів. Доцільно доручити раді акціонерного то-вариства такі функції, як: затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів товариства, визначення організаційної стру-ктури товариства та умов оплати праці посадових осіб акціонерного товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, за-твердження договорів (угод) на суму, яка перевищує вказану у ста-туті товариства. Спостережна рада не може проводити оперативну роботу щодо управління підприємством, але в той же час вона не взаємодіє з органами державного управління.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю в акціонер-ному товаристві здійснює ревізійна комісія. Порядок діяльності ревізійної комісії, її кількісний склад затверджується загальними зборами акціонерів відповідно до статуту товариства. Ревізійна комісія за дорученням загальних зборів, спостережної ради за вимогою акціонерів, які володіють не менше як 10 % акцій, та з власної ініціативи здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності правління, доповідає про результати перевірок загаль-ним зборам акціонерів або раді акціонерів. Отже, ревізійна комі-сія — це орган, який здійснює функції внутрішнього контролю фінансової та бухгалтерської звітності, але не вирішує питань оперативного управління виробництвом та взаємодії з органами державного управління (регулювання).

Органом, який керує механізмом виробництва в акціонерному товаристві, є правління. Правління вирішує усі питання господар-ської діяльності товариства окрім тих, які відносяться до винятко-вої компетенції загальних зборів акціонерів та спостережної ради.

Крім цього, правління керує роботою усіх служб управління акціонерного товариства та органів державного регулювання, у тому числі зазначених вище. Виконуючи ці нетрадиційні для на-ших управлінських підрозділів функції, правління вирішує пи-тання взаємодії з акціонерами — новими власниками підприємс-тва. Один з головних моментів такої роботи — це підготовка та проведення щорічних зборів акціонерів. Процедура підготовки таких зборів дуже важка та потребує концентрації сил, досвіду,

 

кваліфікованих виконавців. Вона містить такі етапи: визначення дати, місця та часу проведення зборів:

—        підготовка плану, форми, основного змісту та проекту річ-ного звіту;

—        підготовка головних пропозицій в галузі виробничої та фі-нансової діяльності. Ці пропозиції повинні бути узгодженими 3 усіма управлінськими, економічними та виробничими підрозді-лами підприємства;

 

—        узгодження основних етапів проведення зібрання, таких як: коло виступаючих на загальних зборах, регламент для зауважень, розгляд особистих питань акціонерів, присутніх та ін.;

—        призначення уповноважених осіб керівництва з повним правом заміни у випадку відведення або самовідведення;

—        розпорядження про підготовку та розповсюдження серед акціонерів повідомлення про збори, порядку денного, річного фінансового звіту та інших відповідних або необхідних матері-алів;

—        розробку пропозицій щодо виділення кандидатур до прав-ління, спостережної ради, ревізійної комісії;

—        порядок розгляду пропозицій акціонерів про доповнення та зміни у порядку денному;

—        розподілення серед співробітників зобов'язань щодо орга-нізації проведення зборів.

Якщо збори проводяться поза територією підприємства, то необхідно додатково:

—        скласти угоду на використання приміщення, застрахувати приміщення на термін підготовки та проведення зборів, організу-вати стоянку для автотранспорту;

—        повідомити реєстраторів, банки, брокерів, депозитаріїв про наступні збори;

—        підготувати вхідні квитки, бюлетені для голосування, порядок денний, сценарій зборів, реєстраційні картки, відомості та

звіти інспекторів з реєстрації присутніх;

—        провести роботу з питань безпеки проведення зборів, дотримання юридичної процедури щодо узгодження інформації,

якає в усіх поданих доповідях.

Це неповний перелік організаційних та процедурних питань, які необхідно вирішувати при підготовці загальних зборів акціо-нерів. Окрім процедури підготовки проведення зборів правління вирішує такі питання взаємодії з акціонерами: придбання пакета акцій самим товариством, подальша його реалізація, укладання договорів з реєстратором, депозитарієм, робота з інституціональ

ними інвесторами, розгляд та вирішення суперечок, які виника-ють між різними групами акціонерів.