Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Щодо регулювання інвестиційної діяльності, функціонування акціонерних товариств комісія має: : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Щодо регулювання інвестиційної діяльності, функціонування акціонерних товариств комісія має:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

—        слідкувати за тим, щоб учасники ринку одержували інфор-мацію про умови випуску та обігу цінних паперів, результати фі-нансово-господарської діяльності емітентів, обсяги і характер угод з цінними паперами та іншу інформацію, що впливає на фо-рмування цін на ринку цінних паперів;

—        забезпечувати рівні можливості для доступу емітентів, ін-весторів та посередників на ринок цінних паперів;

—        захищати право власності на цінні папери;

—        забезпечувати дотримання учасниками ринку цінних папе-рів вимог законодавчих та інших нормативних актів;

 

—        здійснювати контроль за прозорістю та відкритістю ринку цінних паперів;

—        установлювати правила та стандарти здійснення операцій на ринку цінних паперів;

—        здійснювати контроль за діяльністю осіб, які обслуговують випуск та обіг цінних паперів.

Одна з головних функцій акціонерного товариства — здійс-нення емісії цінних паперів (акцій, облігацій). При здійсненні емісії цінних паперів реєструючим та контролюючим органом є ДКЦПФР. Процедура емісії передбачає два головних етапи: ре-єстрацію інформації про майбутній випуск акцій та реєстрацію емісії цінних паперів. Під час підготовки цих актів акціонерне товариство дуже тісно співпрацює з Державною комісією (її те-риторіальним відділенням), комплектуючи великий перелік на-даних документів відповідно до законодавчих та нормативних вимог.

Акціонерне товариство щорічно, не пізніше першого квітня, подає звіт про виробничо-господарську діяльність у ДКЦПФР, яка відстежує ліквідність його активів, основні тенденції фінан-сового стану з метою запобігання кризовим ситуаціям та захисту прав дрібних інвесторів. Крім цього, комісія може установлювати легітимність процедури проведення загальних зборів акціонерів, зокрема за такими показниками: своєчасність та повнота друко-ваної (переданої іншим доступним способом) інформації про майбутні збори, своєчасність та повноту інформації, яка надаєть-ся персонально власникам іменних акцій, повноваження предста-вників акціонерів, у тому числі довірчих товариств, інших фінан-сових посередників, наявність кворуму на загальних зборах, процедуру їх ведення.

Державна комісія має і непрямий вплив на положення акціо-нерного товариства на інвестиційному ринку, зокрема, через ре-гламентацію взаємодії між акціонерним товариством та реєст-раторами, акціонерним товариством та ліцензованими торгов-цями цінними паперами. Комісія, перевіряючи умови ліцензу-вання фінансових посередників, реєстраторів, наглядає за за-конністю проведення операцій з цінними паперами емітентів, створюючи для підприємств правове середовище обігу цінних

"Тодатковаадміністрація має відчутний вплив на корпора-тивне управління підприємством. Якщо раніше оподаткування вимагало ведення обліку та складання звітів з виробничої та господарської діяльності, то зараз ведеться додатковий облік з

 

податку на прибуток та з податку на додану вартість. Крім цього, сучасне виробниче підприємство являє собою корпора-цію західного типу, до складу якого увійшли споріднені під-приємства та підприємства-сателіти, які працювали в свій час як підрозділи, цехи заводу, потім перейшли на госпрозрахунок, оренду та остаточно відокремились. Але вони функціонують спільно з головним заводом. Усі технологічні та економічні процеси, які здійснюються ними, взаємопов'язані і, відповідно, документація, яка подається ними у податкові органи, пови-нна бути узгоджена, уточнені цифри взаємонаданих послуг орендної плати (якщо вона є), кількості тарифів відпуску елек-троенергії, тепла, палива, сировини, напівфабрикатів. Ця про-цедура також робить процес взаємодії з податковими служба-ми більш складним та відповідальним, ніж раніше, особливо з урахуванням існуючої системи санкцій за порушення у цій

Фонд державного майна України впливає на діяльність під-приємств і після приватизації. Цей вплив визначається такими факторами:

—        періодичні перевірки з боку контрольних органів потре-бують постійного звернення до первинних документів, на під-ставі яких була проведена приватизація. Такими документами є перш за все: акт оцінки майна, на підставі якого формувався статутний фонд, списки учасників пільгової передплати, форму-вання яких велось згідно з даними відділу кадрів, акти інвента-ризації, опис майна, інвентарна справа, документація щодо зе-мельних ділянок;

—        відповідними законодавчими та нормативними актами, що закріплюють за регіональними відділеннями фонду держмайна та його представництвами функції контролю діяльності приватизо-ваних підприємств, дотриманням умов, поданих підприємствами на конкурс у процесі приватизації, конкурсами інвестиційних проектів бізнес-планів, дотриманням умов договорів купівлі-продажу об'єктів;

—        як правило, акціонерне товариство або його основні акціо-нери зацікавлені у придбанні акцій свого підприємства, які з'являються на фондовому ринку. Одним з головних розпорядни-ків таких пакетів акцій є Фонд державного майна України, який від імені держави укладає угоди з фондовими біржами про про-даж пакетів. Цей фактор також примушує акціонерні товариства бути у постійному контакті з відповідними службами та підроз-ділами органу приватизації.

 

Усі підприємства, у статутних фондах яких є частка державної власності, у тому числі з іноземними інвестиціями, відповідно до «Положення про порядок здійснення підготовки до приватизації та продаж часток (паїв, акцій), які належать державі у майні під-приємств з іноземними інвестиціями та господарських об’єктів» будуть перетворені на акціонерні товариства;

— управління державними пакетами акцій. Цей процес ще бі-льше підсилить взаємозв'язок підприємств з органами привати-зації, яким делеговано право управляти державним майном. Най-ближчим часом планується передача цієї функції у спільно

регулювання, з яким акціонерне товариство повинне узгоджувати відповідальні кроки, які робляться у галузі злиття, концентрації, купівлі-продажу великих пакетів цінних паперів. Прямо пов'язані з діяльністю акціонерного товариства такі види дій Антимонопо-льного комітету України: отримання згоди Антимонопольного комітету у випадку придбання безпосередньо або прямо, однора-зово або за кілька разів пакетів акцій, які забезпечують власнику досягнення або перевищення 10, 25, 33, 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного господарського суб'єкта, якщо сумарна вартість придбання перевищує суму грошового ек-вівалента, що дорівнює 100 тис. доларів СІІІА згідно з офіційним валютним курсом. Також у випадку придбання покупцем акцій господарського суб'єкта або монопольного утворення на аукціо-ні, фондовій біржі на указаних вище умовах покупець зо-бов'язаний у місячний термін з моменту придбання подати по-відомлення у комітет.

Антимонопольний комітет України дає попередню згоду і в таких випадках: при створенні акціонерного товариства, якщо частка засновників на певному товарному ринку перевищує 35 %; якщо частка створюваного акціонерного товариства на певному товарному ринку буде перевищувати 35 %, при злитті, виділенні, реорганізації акціонерних товариств, якщо хоча б одна із сторін є монополістом, а також у ряді інших випадків.

Крім поданих вище функцій корпоративного управління по здійсненню узгоджених взаємозв’язків з управлінськими ланками державного рівня, акціонерні товариства є підвідомчі органам управління за регіональними, територіальними, відомчими озна-ками. Взаємодію з такими органами також здійснюють корпора-тивні органи управління: правління, голова правління, виконавча дирекція.