Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.3. Регулювання інвестиційної діяльності : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

1.3. Регулювання інвестиційної діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Створення сприятливого інвестиційного клімату в державі пов'язане з чітким правовим регулюванням інвестиційної діяль-ності. Інвестиційна діяльність — це сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб та держави щодо регулювання інвес-тицій.

Сьогодні правова система України складається з більш ніж 100 законів та інших нормативних актів, які регулюють інвести-ційну діяльність. Серед них, в першу чергу, слід відзначити За-кон «Про інвестиційну діяльність», Декрет Кабінету Міністрів

 

«Про режим іноземного інвестування», Закон «Про державну про-граму заохочення іноземних інвестицій в Україні», Закон «Про цінні папери та фондову біржу», які створюють засади правового регулювання інвестиційної діяльності.

Законодавча база визначає правовий статус інвесторів— суб'єктів інвестиційної діяльності, які приймають рішення про вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування.

Законодавство декларує, що усі суб'єкти інвестиційної діяль-ності, незалежно від форм власності та господарювання, мають рівні права у частині здійснення цієї діяльності; самостійно ви-значають цілі, напрями, види та обсяги інвестицій; залучають для їхньої реалізації на договірній основі будь-яких учасників інвес-тиційної діяльності, проводять організацію конкурсів та торгів.

Інвестор має право володіти, користуватися та розпоряджати-ся об'єктами і результатами інвестицій, включаючи реінвестиції

ТаТрТнГсЛтиійП- цТпереХЗя^апІталу з одних активів в інші, більш ефективні.

Які ж є форми регулювання інвестиційної діяльності? Перераправове регулювання. Прийняття законів та інших норма-тивних актів, регулюючих інвестиційну діяльність, є однією з найбільш важливих умов реалізації державної інвестиційної по-літики. Законодавчі основи цієї політики регулюють інвестицій

=SSESrS XSfflZSZXL.* .ід„ос„„.

Для успішного проведення інвестиційної діяльності акціонер-ними товариствами найбільш важливим є правове регулювання у суміжних галузях діяльності.

До таких галузей відносяться:

-банківськадіяльність;

-галузьтоваровиробництва.

 

ШВЕСТИЦІИНИИ РИНОК

 

Ринок об'єктів реального інвестування

 

Ринок інструментів фінансового інвестування

 

Ринок прямих капіта-ловкладень

 

Ринок приватизаційних

об'єктів

 

Ринок нерухомості

 

Ринок інших

об'єктів

реального

інвестування

 

Ринок об'єктів

господарських

взаємовідносин

 

Фондовий ринок

 

Акціонерні товариства

 

Споживчого призначення

 

Виробничого призначення

 

Господарські

договори

 

Договори лізингу

 

Договори концесії

 

Портфельні інвестиції

 

Стратегічні інвестиції

 

Рис. 1.3. Структура інвестиційного ринку

 

Безпосередньо з регулюванням інвестиційної діяльності пов'язане законодавче забезпечення та регулювання фінансово-го і фондового ринків України, які є складовою частиною інвес-тиційного ринку. Інвестиційний ринок — сукупність економіч-них та правових відносин, які складаються між продавцями та покупцями інвестиційних товарів та послуг, а також об’єктів ін-вестування.

Акціонерні товариства — це головні учасники інвестиційної діяльності як на фінансовому та фондовому ринку, так і на ри-нку об’єктів реального інвестування. На рис. 1.3 показано струк-туру інвестиційного ринку та місце в ньому акціонерних това-риств.

AT найбільш активно беруть участь у ринку прямих капіталь-них вкладень та в ринку об'єктів приватизації. На фондовому ри-нку вони можуть виступати як об'єкти портфельного інвестуван-ня та як об’єкти стратегічного інвестування, на фінансовому ринку, де інвестування здійснюється за допомогою кредитуван-ня, — як об’єкти стратегічного інвестування. Крім цього, акціо-нерні товариства самі можуть бути інвесторами.

Всі аспекти інвестиційної діяльності акціонерних товариств регулюються за допомогою державних органів управління. Най-більш повно віддзеркалюють специфіку нових підходів у діяльною комісією з цінних паперів і фондового ринку (далі ДКЦПФР) та її територіальними відділеннями.