Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Таблиця1.1 : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Таблиця1.1


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

 

Класифікаційна ознака         Зміст

1. Форма власності   Приватні. Державні Змішані

2. Форма участі інвес-тора  Часткова участь або створення, придбання під-приємств, що цілком належать інвестору. Придбання рухомого або нерухомого майна. Придбання концесій

3. Форма відтворення          Нове будівництво.

Розширення діючого підприємства.

Реконструкція діючого підприємства.

Технічне переозброєння підрозділів підприємства

 

Продовження табл. 1.1

 

Класифікаційна ознака Зміст

4. Форма фінансування        Приватні за рахунок власних і залучених коштів

підприємств (фізичних осіб).

Інституційне інвестування. Державні фінансуються за рахунок коштів держбюджету.

Іноземні фінансуються закордонними власниками

5. Період інвестування         Короткострокові (терміном до 1 року). Середньострокові 1—3 років. Довгострокові 3—5 років

6. Форма участі в інвес-туванні      Прямі, що припускають участь інвестора. Непрямі, здійснювані через посередників

7. Форма вкладення ко-штів           Реальні (вкладення в основний капітал). Фінансові (вкладення в нематеріальні активи)

8. За формою реального інвестування       Корпоративні. Інфраструктурні

He менш важливою класифікаційною ознакою виступає вид інвестиції, а саме:

—        кошти, цільові банківські вклади, паї, акції й інші цінні папери;

—        рухоме і нерухоме майно;

—        майнові права, зв’язані з авторським правом, досвідом й іншими видами інтелектуальних цінностей;

—        сукупність технічних, технологічних, комерційних та ін-ших знань, оформлених у виді технічної документації, навичок і виробничого досвіду, необхідного для організації того чи іншого виду виробництва, але не запатентованого (ноу-хау);

—        права користування землею, водою, ресурсами, будинками, спорудженнями, устаткуванням, а також інші майнові права.

У регіональному аспекті необхідно визначити такі види інвес-тицій:

—        внутрішні, чи вкладення суб’єктів господарської діяльності даної держави;

—        іноземні — вкладення іноземних юридичних, фізичних осіб, іноземних держав, міжнародних урядових і неурядових ор-ганізацій;

—        закордонні — вкладення засобів в об’єкти інвестування за межами території даної країни;

—        міжнародні інвестиції.

Наведену класифікацію інвестицій можна подати у вигляді схеми (рис. 1.1).

 

Реконструкція діючого

підприємства

 

Технічне переозброєння підрозділів

підприємства

 

Приват-не

 

Інсти-туційне

 

Державне

 

Інозем-не

 

Короткостроковий — 1 рік

 

Середньостроковий —

1—3 роки

 

Довгостроковий 3—

5 років

 

Розширення

діючого підприємства

Прямі

Нове будів-ництво

Непрямі

Концесії

Реальні

Майно

Фінансові

Підпри-ємства

Змішані

Корпора-тивні

Державні

Інфрастру-ктурні

Приватні

Кошти, цінні папери, паї

Майнові права, — «know — how»

Рухоме та не-рухоме майно

Інтелектуаль-на власність

Права ко-ристування

Внут-рішні

Міжна-родні

 

Рис. 1.1. Класифікація інвестицій за формами та видами, суттєвими для транспортного машинобудування

 

Інвестиційні ресурси є частиною фінансових ресурсів дер-жави, що опосередковують процеси розподілу і перерозподі-лу створеного валового внутрішнього продукту, весь відтво-рювальний процес. Формування фінансових інвестиційних ресурсів знаходиться в постійній тісній взаємодії не тільки з фінансово-кредитною, а й з усією господарською системою і визначається суспільно-економічними умовами і факторами, під впливам яких функціонує держава, підприємства, об'єднання, регіони.

Економічними джерелами інвестицій є доход суб'єктів госпо-дарювання, прямі доходи державних і місцевих бюджетів усіх рі-внів, амортизаційний фонд, позабюджетні фонди — резервні, страхові та інші, виторг від реалізації основних фондів і іншого майна, емісія кредитних грошей, іноземний капітал. Ці джерела підрозділяють на централізовані — бюджетні асигнування, піль-гові державні кредити; власні засоби інвесторів; позикові засо-би— кредити комерційних банків, фінансово-інвестиційних структур, засобу від розміщення емісії акцій; засобу іноземних інвесторів, окремих громадян.

В умовах централізованої планової економіки держава здійснювала фінансування витрат на розвиток і формуван-ня пропорцій виробництва, відтворення його потенціалу пе-реважно через державний бюджет, центральні бюджетні аси-гнування.

На теперішній час у країні відбулися зміни макроекономічних умов функціонування держави, до яких відносяться:

корінна зміна соціально-економічної системи, перехід від со-ціалістичної державної власності і планової системи керування до багатоукладної економіки, ринкових відносин;

повільне формування нової фінансової системи при розпаді старої;

загальноекономічна криза;

різкий спад обсягів виробництва, ВВП, бюджетних доходів і витрат;

відмова від державного керування відтворювальним процесом на користь принципу децентралізації.

Досвід іноземних країн показує, що неможливо забезпечи-ти потреби промислових підприємств бюджетними інвестиці-ями з метою підвищення конкурентоспроможності вітчизня-них товаровиробників. Проте державний бюджет залишається головним інструментом інвестиційного відновлення економі-ки при її структурній перебудові. He компенсувалися інвес

тиційні потреби і децентралізовані джерела — власними ре-сурсами підприємств, кредитами комерційних банків, приват-ними інвестиціями.

Серед власних джерел фінансування інвестицій важли-ве значення має прибуток, що залишається в розпорядженні підприємств після сплати податків і інших обов'язкових пла-тежів. Однак аналіз його використання показав, що в умовах високих податкових ставок роль прибутку як фінансового дже-рела недостатня. Прибуток і амортизація як джерела фінансу-вання інвестицій стають недостатньо перспективними. Внут-рішні інвестиційні ресурси підприємств, галузей проми-словості і регіонів унаслідок низької рентабельності виробниц-тва, недосконалої амортизаційної політики, жорстокого опода-тковування, повного чи часткового недовикористання потужно-стей багатьох підприємств недостатні для широкомасштабного відновлення промислового виробництва.

He має сьогодні практичного значення для збільшення інвес-тицій і таке специфічне джерело, як доходи від приватизації дер-жавного майна, а вкладення приватного капіталу ще не набули масштабних розмірів. Таким чином, можна подати систему інве-стування, що дозволяє об'єднати умови, інтереси учасників і ме-ханізм реалізації процесу інвестиційної взаємодії промислових підприємств і кредитних установ (рис. 1.2).

Іноземні інвестиції, як свідчить досвід України й оцінка фахі-вців, стосовно потреб країни незначні, їхнє надання обумовлю-ється твердими вимогами і виходять з цілей комерційної вигоди. Залучення іноземних інвестицій повинне здійснюватися для все-бічно обґрунтованих конкретних інвестиційних проектів. Цим обумовлена порівняно висока частка іноземних інвестицій у Дніпропетровський області, де органами державного і місцевого управління розроблені інвестиційні проекти й програми перспек-тивного розвитку регіону.

Нерозв'язаність проблеми інвестування ставить питання про необхідність мобілізації джерел фінансових інвестицій-них ресурсів для відновлення і розвитку виробництва, забез-печення економічного зростання. Практика розвинутих країн з ринковою економікою СВІДЧИТЬ, ЩО ОДНИМ 3 основних дже-рел інвестицій є кредит. Однак у сучасних умовах в Україні інвестиційні вкладення комерційних банків ще недостатні, і однією з найважливіших проблем є активізація інвестиційної діяльності банківської системи і переорієнтація її на довго-строкове кредитування виробництва.