Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2.2. Інвестиційна діяльність в умоеах міжнародного конкурентного середовища : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

1.2.2. Інвестиційна діяльність в умоеах міжнародного конкурентного середовища


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Процес набуття конкурентних переваг підприємством тісно пов’язане з механізмом залучення інвестицій. Джерелами інвес-тицій виступають, з одного боку, фонд нагромадження, чи та час-тина національного доходу, що направляється на збільшення і розвиток факторів виробництва, і фонд відшкодування, викорис-товуваний у виді амортизаційних відрахувань.

При цьому всі інвестиційні складові формують структуру за-собів, що безпосередньо впливає на ефективність інвестиційних процесів і темпи розширеного відтворення.

Шдприємство може використовувати свої фінансові ресурси як для поточних витрат, так і для інвестицій. Ві1п8.ві9.н1991 . аконих цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької й інших видів діяльності, у результаті якої створюється прибу-ток (доход) чи досягається соціальний ефект.

Інвестиції- це сукупність засобів, реалізованих у формі до^'ffiSS^         як

фізичні, так і юридичні особи, у тому числі іноземні, а також держави і міжнародні організації, інвестори, замовники, користу-вачі робіт і об’єктів інвестиційної діяльності, постачальники, ба

ної діяльності є: новостворювані основні й оборотні кошти, що оновлюються у всіх галузях і сферах економіки, цінні папери, ці-льові грошові вклади, науково-технічна продукція, інші об'єкти власності, а також майнові права і права на інтелектуальну влас-ність, тобто усі види діяльності, не заборонені законом.

Забороняється інвестування в об'єкти, створення і викорис-тання яких не відповідає вимогам екологічних, санітарно-гігієнічних та інших норм, установлених законодавством, чи за-вдає шкоди охоронюваним законом правам і інтересам громадян, юридичних осіб і держави.

Доцільно розглянути окремі форми інвестування, реалізація яких впливає на підвищення рівня конкурентоспроможності під-приємств. Однією з нових для сучасної економічної дійсності форм залучення інвестицій є венчурний капітал. Це капітал, що інвестується в не зв'язані між собою проекти в розрахунку на швидку окупність вкладених коштів. Капіталовкладення при цьому здійснюються шляхом придбання частини акцій підприєм-ства чи клієнта, надання йому позичок, у тому числі з правом конверсії останніх в акції.

3 метою активного залучення венчурного капіталу на підпри-ємства країни і підвищення їх конкурентоспроможності необхід-но, щоб практика венчурного фінансування містила в собі такі основні компоненти:

наявність високотехнологічних підприємств, що можуть стати базою інвестування;

законодавче забезпечення господарської діяльності суб'єктів, зайнятих у венчурному бізнесі;

розвинутий ринок венчурного капіталу;

дарюючим суб’єктом.

Серед типів реального інвестування слід відзначити корпоратив-ні інвестиційні проекти та інфраструктурні інвестиційні проекти. Корпоративні інвестиційні проекти є традиційними для практики інвестиційної діяльності, у той час як інфраструктурні проекти з'явились у світовій економічній системі відносно недавно і їх поява обумовлена процесами глобалізації економіки, переходом суспільс-тва в інформаційну стадію розвитку та необхідністю перерозподілу енергоносіїв у світовій економіці. Тому до таких проектів відносять

 

перш за все великі транспортні проекти, енергетичні консорщуми, що реально знаходять своє втілення у нових шляхах транспорту-вання газу, нафти, електроенергії, та світові інформаційні системи.

Одним з типів інвестицій, що також є нетрадиційними інстру-ментами залучення інвесторів, є портфельне інвестування. Порт-фельні інвестиції полягають у придбанні цінних паперів та інших активів. Портфель являє собою сукупність зібраних воєдино різ-них інвестиційних цінностей, що служать інструментом для до-сягнення конкретної інвестиційної мети вкладника. У портфель можуть входити як цінні папери одного типу (акції), так і різні інвестиційні цінності (акції, облігації, сертифікати, заставні сві-доцтва й ін.). Формуючи портфель, інвестор виходить зі своїх «портфельних розумінь», що полягають у бажанні власника засо-бів мати їх у такій формі й у такім місці, щоб вони були безпеч-ними, ліквідними і високоприбутковими.

Методом зниження ризику служить диверсифікованість порт-феля, тобто придбання визначеної кількості різних цінних папе-рів. Диверсифікованість зменшує ризик за рахунок того, що мож-ливі невисокі доходи по одних цінних паперах будуть компен-суватися високими доходами по інших паперах. Мінімізувати ри-зик можна також за рахунок включення в портфель цінних папе-рів різних галузей, не зв’язаних тісно між собою, у запобіганні синхронності циклічних коливань ділової активності.

В цілому інвестиції як засіб підвищення конкурентоспромож-ності підприємств можна класифікувати відповідно до різних ознак (табл. 1.1).