Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Порівнюючи діючі класифікації факторів, слід зазначити, що в існуючій оцінці : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Порівнюючи діючі класифікації факторів, слід зазначити, що в існуючій оцінці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

інвестиційного клімату та інвестиційній привабливості регіонів відсутні складові соціального характе-ру, не враховані такі важливі умови, як далекість ринків збуту, наявність і розміщення продуктивних сил, система оподатко-вування, інноваційний потенціал регіону, екологічна ситуація і природоохоронні обмеження. Уявляється, що розмежування умов інвестиційного клімату за групами більш правильне з по-гляду комплексного аналізу, при розгляді питань впливу даних умов на інвестиційну активність, як у випадку другої класифі-кації факторів, що відносяться до найбільш істотних елементів

 

інвестиційного клімату регіону. При цьому необхідно відзнаЧИПоН-пеТрше,Єдощльно враховувати таку умову, що складає ш-вестиційний клімат, як інноваційний потенціал не тільки регіону,

аЙПо7рИугеЦ1Лу°М4пу «сощальні фактори» варто ввести таку складову, як «суспільна думка». Суспільна думка, як спосіб існу-вання масової свідомості, у якому виявляється відношення різних груп людей до подій і процесів дійсного життя, що стосується їх-ніх інтересів та потреб, визначає соціальний клімат і безпосеред-ньо впливає на стан інвестиційного клімату.

По-третє, такі фактори, як соціальні умови проживання насе-лення, соціальна стабільність, суспільна думка, рівень розвитку соціальної сфери і нестабільність через можливі насильницькі дії, розумно об'єднати в складову «соціально-психологічні фактори», оскільки відкрите вираження думки (виступу, демонстрації, проте-сту), дії, чинені в несвідомому страху (паніки, масовий психоз), утрата природного почуття права (пограбування, насильства), зда-тність надихати (масова ейфорія) є типово масовим явищем і роз-глядаються наукою про закономірності розвитку і функціонування психіки як особливої форми життєдіяльності, тобто психологією.

По-четверте, групу, що складає «законодавчі фактори», до-цільно розширити, включивши в неї групу нормативно-правових умов, що справляють найбільший вплив на переваги інвесторів (наприклад «законодавчі правові і нормативно-правові фактори», доповнивши її складовою «ступінь розвитку нормативно-правової бази»).

Таким чином, уточнимо визначення інвестиційного клімату і визначимо його складові.

Регіональний інвестиційний клімат являє собою систему від-носин, що формуються під впливом широкого кола взаємозалеж-них процесів і сукупності умов інвестиційної діяльності політич-ного, соціально-психологічного, фінансово-економічного, законо-давчого, нормативно-правового, екологічного, кримінального, ресурсно-сировинного, виробничого, інноваційного, трудового, інфраструктурного, споживчого й інституційного характеру, що підрозділяються на свої макро-, мікро- і власне регіональні рівні керування, що відбивають як об'єктивні можливості регіону до розвитку і розширення інвестиційної діяльності, що характери-зують його інвестиційний потенціал, так і умови діяльності інве-сторів (інвестиційний ризик), які справляють передумови для по-яви стійких інвестиційних мотивацій, що оказують істотний

 

вплив на прибутковість інвестицій і рівень інвестиційних ризиків і визначають доцільність і ефективність інвестицій.

В оцінці інвестиційної привабливості регіону закладені два суперечливих підходи, у синтезі яких складається найбільша вага для осіб, що приймають рішення щодо інвестування. Один підхід оцінює об'єктивну сторону процесу, тобто інвестиційний потен-ціал регіону, інший — неформальні фактори інвестиційного клі-мату і ризику.

Аналіз динаміки цих оцінок може виявитися корисним для виявлення слабких сторін і визначення пріоритетних напрям-ків регіональної державної інвестиційної політики в наступні роки.

Тобто, рейтинг з інвестиційного клімату регіонів (інституцій-на складова) стійко зростає, а рейтинги економічного потенціалу (виробничий потенціал) і якості життя регіонів (інвестиційні ри-зики) падають.

Більшість факторів, що обумовили таку динаміку рейтингів, склалася з незалежних від регіонів причин. Так, північні регіони не мають привабливих в інвестиційному плані сировинних ре-сурсів, покладів дорогоцінних металів, доступних ринків їхнього збуту і переробки. Крім того становище ускладнюється такими факторами: в економіці області переважають підприємства обро-бної промисловості з проміжними стадіями виробничого циклу. Більш ніж дві третини використовуваних основних виробничих фондів перевищують нормативний термін служби, а необхідна нова техніка для його відновлення припускає перехід на принци-пово нові технології і надзвичайно дорога. В економіці регіону переважають застарілі матеріало- і ресурсомісткі технології, що не дозволяють нагромадити достатньо власних засобів для фінан-сування розвитку виробництва, що робить продукцію підпри-ємств надзвичайно дорогою і неконкурентоспроможною, і, як на-слідок, виштовхують підприємства навіть з раніше завойованих сегментів ринку.

Розглянемо окремі джерела фінансових ресурсів регіонів.

Державний бюджет відіграє дуже незначну роль в економіці регіону. Абсолютна величина цих засобів украй мала, щоб роби-ти на це джерело серйозну ставку в інвестиційній політиці, при-чому частка держбюджету в загальній сумі інвестицій в економі-ку регіонів неухильно знижується. Обласні і місцеві бюджети: їхня наповнюваність є індикатором якості роботи місцевої влади, ефективності здійснюваної ними економічної політики. Остання характеризується системою стягнутих податків, економічним

 

становищем підприємств і станом інвестиційної активності в об-ласті. В умовах економічного спаду обласні й місцеві бюджети є дефіцитними, «не інвестиційними» і орієнтовані винятково на

Р1ТаснТзТа0сЧобИи їїдариємствТаіежать також від системи по-датків, економічного становища підприємств, умов для їхньої ділової активності, наявності ринків збуту продукції і стійкості партнерських зв'язків. Частка фінансування капітальних вкла-день із власних засобів підприємств зросла. При цьому потенці-ал власних інвестиційних ресурсів на окремому підприємстві містить: амортизаційні відрахування; частина прибутку, що за-лишилася після сплати податків, виплат дивідендів, на соціальні потреби, покриття збитків; ресурси, які можна діставати за до-помогою участі на ринку цінних паперів (це джерело в підпри-ємств областей практично відсутнє) і боргових зобов'язань. Крім того, деякі підприємства як інвестиційні ресурси викорис-товують також такі ірраціональні джерела, як власні борги по виплаті заробітної плати, податки, соціальні збори, постачаль-никам за електроенергію, воду й опалення, тобто великим виро-бничим і комунальним системам, що значною мірою фінансуЄТоГабадУяГнНдДержавні) фонди (пенсійний) здебільшого негнучкі і важкодоступні фінансові структури (фактично — це той самий бюджет, тільки перерозподілений по інших каналах). Мають строго цільове призначення і поки що не дозволяють здійснити концентрацію засобів.

Засоби приватних фінансових компаній, банків, фондів і т. ін. — найбільш перспективний тип інвесторів, у яких зосередже-на велика частина інвестиційних ресурсів. Однак необхідно відзна-чити, що регіональний банківський сектор стає усе більш розпиле-ною, і участь в інвестиційній діяльності окремих банків стає менш реальним, тому що жоден з них не володіє достатніми інвестицій-ними ресурсами для участі в регіональній інвестиційній програмі.

Кошти населення перспективний тип інвестора, у якого зосереджена половина засобів, необхідних для інвестування екоІноземні інвестори. Це джерело фінансових ресурсів у силу превалювання політичних пріоритетів над економічними, незлі-ченних спроб під видом фінансової допомоги одержати доступ до сировинних джерел і проштовхнути на південно-казахстанський ринок застарілі техніку, технології і неякісні товари, вимагає особливої методології роботи.

 

Процес скорочення обсягу засобів, що направляються на фі-нансування капітальних вкладень, пов'язаний насамперед зі зру-шенням у розподілі обсягу ресурсів, що скоротився, на користь поточного споживання шляхом зменшення реальних (з урахуван-ням підвищення цін) витрат на нагромадження в більшості галу-зей економіки регіону. Відповідно до загального курсу лібералі-зації економіки держава зменшила свою участь в управлінні народним господарством і прагне скоротити зв'язані з цим ви-трати, перенести їх на самі підприємства. Такий перерозподіл у цілому забезпечувався державою через її бюджетну політику, на-цілену на скорочення дефіциту державного бюджету, у тому чис-лі і шляхом переключення фінансування капітального будівницт-ва головним чином на його ринкові джерела (засоби підприємств, територіальних органів державного управління). При цьому рин-ковий механізм в інвестиційній сфері намічалося сформувати шляхом роздержавлення власності (приватизації підприємств) і зменшення витрат державного бюджету на фінансування вироб-ничого сектора економіки й об'єктів соціально-культурного при-значення, що у дореформений період були основними при інвес-туванні капіталовкладень.

Усе це, з одного боку, свідчить про перенесення центра ваги в питаннях територіального розвитку на регіони, а з іншого — ви-значає використання методів залучення інвестицій, орієнтованих на зовнішніх стосовно регіону інвесторів.

Слід зазначити, що такий процес відбувається і стихійно, у некерованому або слабо регульованому режимі, як наслідок реа-кції агентів ринку на зниження ділової активності, платоспромо-жності підприємств і посилення інших кризових явищ. Ситуація загострюється до того ж наростанням бюджетного дефіциту й інфляції, що підриває фінансову стійкість економіки.

Другою причиною є неповна відповідність галузевої структу-ри економіки структурі пріоритетів інвестора. Так, наприклад, іноземні інвестиції надходять лише в окремі галузі, і хоча вони, як і раніше, незначні в порівнянні з загальнодержавним показни-ком, загальна сума інвестицій в економіку окремих регіонів, що свідчить про те, що йде поступовий розвиток інвестиційного процесу за участю іноземного капіталу (переважно в південних регіонах). Іноземні інвестиції були розподілені в основному в підприємства паливно-енергетичної, хімічної і нафтохімічної промисловості.

Аналіз економічного потенціалу й інвестиційних джерел, їхня повнота і приступність показали середню готовність регіону до

 

прийому інвестицій: стартові умови південних регіонів для залу-чення інвестицій можна вважати відносно сприятливими, а умови для роботи інвесторів достатніми, хоча і немає підстав очікувати різкого інвестиційного підйому в економіці окремих регіонів. При загальному ж оздоровленні економіки і політики є можли-вість швидко досягти економічного пожвавлення.

При цьому основна робота доцільна в напрямку використання місцевих фінансових ресурсів регіону і залучення засобів прива-тного капіталу. Крім того, на основі аналізу товарної і географіч-ної структури експорту, економічної структури і фінансової структури підприємств і загальної макроекономічної ситуації в країні можна зробити висновок, що найбільш характерним мето-дом інвестування в найближчій перспективі будуть кредити за-кордонних інвесторів, що вже підтверджується фактичною стати-стикою. У кожного напрямку свої методи, механізми, інструмен-ти і форми реалізації.

Але таке положення не тільки не виключає, а навпаки, повин-не підштовхувати до необхідності формування і реалізації внут-рішньої регіональної інвестиційної політики, що забезпечує на-громадження внутрішнього економічного потенціалу і підвищен-ня інвестиційного потенціалу підприємств. Формування держав-ної інвестиційної політики в південних регіонах повинне ґрунту-ватися на системі об'єктивних передумов, що включають оцінку економічного й інвестиційного потенціалу регіону, його готовно-сті до прийому інвестицій, достатності інфраструктури для інвес-тиційної і ділової активності.

Дослідження і практика показують, що існує залежність між об'єктами інвестування, джерелами і методами інвестування, ме-тодами залучення інвестицій. Врахування цих залежностей до-зволяє виробити більш ефективну інвестиційну політику. При цьому інвестор звертає увагу не тільки на самі ці характеристики, а й спосіб їх використання і наявні у регіоні ресурси, що відбива-ється в інтегральній характеристиці рейтингу інвестиційної при-вабливості регіону.

Початок наполегливої роботи з вироблення механізму держа-вного регулювання інвестиційної діяльності підприємств регіону вже покладено. Треба більш чітко визначати її спрямованість. Вона повинна бути спрямована на глибокі структурні зміни в ре-гіональній економіці, на підвищення обґрунтованості інвестицій-них пріоритетів місцевої влади, на активне перетворення форм власності, бюджетної і фінансової системи регіону, на підвищен-ня готовності керівників підприємств до відновлення виробницт

ва і широкого економічного співробітництва, на створення рин-кових інститутів і інвестиційної інфраструктури.

Одним з найважливіших факторів інвестиційної привабливості регіонів виступає їхня ефективна інвестиційна програма, при обґру-нтуванні якої інвестор може одержати відповіді на головні для ньо-го питання про віддачу вкладених коштів й гарантії. I якщо струк-тура економіки, природно-кліматичні, географічні фактори скла-лися незалежно від політики місцевої влади, то всі інші перерахова-ні вище фактори — багато в чому прямий результат роботи облас-них адміністрацій і сфера їхньої компетенції. Відповідно до цього повинна формуватися і її цілеспрямована інвестиційна політика по залученню інвестицій на підприємства регіону.