Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
101 ФедороваВ. А. Стр^тгя підприємства для виробництва конку-рентоспроможної продукції в умовах ринкової економіки: 36. наук. праць «Актуальні проблеми науки і освіти», Дніпропетровськ: Навча-льна книга, 2002. : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

101 ФедороваВ. А. Стр^тгя підприємства для виробництва конку-рентоспроможної продукції в умовах ринкової економіки: 36. наук. праць «Актуальні проблеми науки і освіти», Дніпропетровськ: Навча-льна книга, 2002.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

102. ФедороваВ.А., ПуригінаО.Г. Дослідження інвестиційної при-вабливості економіки України в умовах її трансформації: Фінанси Ук:аїни — Матеріали 10-ї Міжнародної на06ково-практичної конференЩ1103. .So^S. . — ДС^е2Тв0ТКБ20лоцерковсшй В. И. Организа-ция ВЗД на предприятии: Учеб. пособие. — Тула, 1997. — 492 с.

104.     Финансьі (теоретичні основи): Підручник / М. В. Грідчіна,

B.        Б. Захожай, Л. Л. Осіпчук та ін.; Під кер-вом і за наук. ред.

М. В. Грідчіної, В. Б. Захожая. — 2-ге вид., випр. і допов. — К.: МАУП,

2004. — 312 с.

105.     Финансьі. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов /

Л. А. Дробозина, Л. П. Окунева, Л. Д. Андросова и др. Под ред. проф.

Л. А6. робозиной. — М.: Финансьі, ЮНИТИ, 1999. — 479 с.

ШХарламоеаГ.О. Вплив швести.ш на економічне зростання //

Ф 107. Х01ТсИЗовн20шньо—кшомшнСий5кон62акт // Баланс. - 2000. -№ 4 (285). — С. 60—62; № 5 (286). — С. 60—62; №8 (289). C.       57—62.

108. , 19иганкова Т. М. Міжнародний маркетинг: Навч. посібник. — К.:

109.Цьіганков П. Л. Международньіе отношения: Учеб. пособие. — М: Новая школа, 1996. — 320 с.

110.     Черкасов В. Е. Международньіе инвестиции: Учебно-практическое пособие. — М.: Дело, 1999. — 160 с.

111.     Шарп У., Александер Г., БзйлиДж. Инвестиции: Пер. с англ. —

1 : ИНФРА-М, 1998. — 1028 с.

Ш.Шшкаренко— Международньш лизинг: о чем следует знать ре-зиденту // Бизнес. 2000. — № 34 (397). — С. 103—105; №36 (399). —С. 101—102.

113.     Злде01А. Как иг.ать и вьшгрьівать на бирже. 2-е изд. — М.: Диа114.  , 2нджелЛ.,БойдБ. Как покупать акции: Пер. с англ. — М.: Си-рин. Репринтное издание, изд. Паимс, 1992. — 314 с.

115.     Яновский А. Современньіе формьі международной торговли // Бизнес-Информ. — 1996. — № 20. — С. 23—29.

 

116. Яценко В. Д., МітчелВ.Г. Стратегія пенсійної реформи в

^Ж'ф^ІТГоірїїі™1^^' 7у^ова7ринкової дая-льності: 36. наук. праць «Механізм регулювання економіки». — Суми: СУМДУ, 2000, С. 129—134.

118.     http://www.k2kapital.com/

119.     http://www.interstock.ru/

120.     http://www.swissfin.com/

121.     http://www.internettrading.ru/

122.     http://www.euronews.net/

123.     http:// www.bigcharts.com/

124.     http://biz.yahoo.com/

125.     http://www.bullbear.ru/

126.     http://www.spglobal.com/

127.     http://www.moodys.com/

128.     http://www.dowjones.com/

129.     http://www.nasdaq.com/

130.     http://www.iqi.ru/

131.     http://www.raexpert.ru/

132.     http://www.ingrn.com.ua/

133.     http://www.fundmanager.bip.ru/

134.     http://www.ndc.ru/

135.     http://rokf.ru/investment/

136.     http://www.investgazeta.net/