Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
80.   Сазонець I. Л., Сазонець О. М. Розрахунок ефективності при-дбання пакету акцій // Академічний огляд. — 1999. — № 2. — С 91. : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

80.   Сазонець I. Л., Сазонець О. М. Розрахунок ефективності при-дбання пакету акцій // Академічний огляд. — 1999. — № 2. — С 91.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

81.       Самойловський А. Експортні ризики // Финансовьіе услуги. — 1999. — № 5—6. — С. 11—14.

82.       Семенов К. А. Международньіе зкономические отношения: Курс

"           Л /Г Т"1          1 ООО            'З 'З /С

83.       Смілянська О. Ю. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. —

Київ: Центр навчальної літератури, 2005. — 384 с.

и/Сорока О. Вих1Д України на ринки міжнародних облігацій: про™'спивак™йС. ПоТиции УкрааиньГна международном рьшке транспортно-зкспедиционньіх услуг // Зкономика Украиньі. — 1999. — № 5. — С. 74—76.

 

86.       Стрежнева М. Особенности институционального развития EC // Мировая зкономика и международньіе отношения. — 1999. — № 3. — С. 16—23.

87.       Сучкова О. Д. Структурно-функціональний аналіз інвестиційної політики в умовах фінансової нестабільності // Теорія і практика пере-будови економіки: Збірник наукових праць / За ред. В. I. Хомякова. — Четжаси: ЧТТТ 1999 —С 80—89

88.       Сучкова О. Д Інвестищї. як фактор економічного зростання // Збірник наукових праць Черкаського інженерно-технологічного інституту. Серія: Економічні науки. — Черкаси: ЧІТІ, 2000. — С. 129—132.

89.       Сучкова О. Д Моніторинг джерел економічного зростання в України: аналіз і перспективи // Збірник наукових праць Черкаського інженерно-технологічного інституту. Серія: Економічні науки. — ЧерКаС90 ^1СучковаО—Федорешо В. Інвестивдйна актившсть шдприємств: проблеми, пе—спективи //Вісник Те. —нопільської Академії народного гоСП°91.Сучкова^Тіяяаммка инвестиционн42. составляющей зконо-мического роста России, Беларуси, Украиньі и некоторьіх стран СНГ как фактора развития глобальной зкономики // Зкономические и инсти-туциональньіе исследования: Альманах научньіх трудов. Вьшуск 3 (11). — Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун-та, 2004. — С. 57—65.

92.       Сучкова Е. Д. Интеграционньіе риски формирующейся модели единого зкономического пространства: анализ и безопасность участия // Анализ Безопасности и Риска в Сложньіх Системах: Трудьі Междуна-родной Научной Школьі МА БР-2004 (Санкт-Петербург, 22—25 июня 2004 г.) / ГОУ ВПО «СПб ГУАП». СПб., 2004. — 295—299.

93.       Сучкова Е. Д. Особенности и перспективьі совершенствования национальньіх систем регулирования зкономического и природохозяй-ственного сотрудничества в Приазовском регионе // Проблемьі и пер-спективьі развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европьі в рамках Черноморского зкономического сотрудничества и ГУАМ. — Сборник научньіх трудов — Донецк: ДонНУ. — 2005. — С. 198—201.

94.       Тітаренко Н. О., ПоручникА. М. Теорії інвестицій: Навчальний посібник. — К.: КНЕУ, 2000. — 160 с.

95.       ТьюлзР., Брздли 3., Тьюлз Т. Фондовьій рьшок. — 6-е изд.: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 648 с. (Университетский учебник).

96.       Україна— Європейський Союз: проблеми зовнішньоекономіч-ної діяльності та перспективи співробітництва: Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. 22—23 листопада 1995 року, м. Київ. — К.: КДТЕУ, 1995. — 229 с.

97.       Управління зовнішньоекономічною діяльністю: Навч. посібник / За заг. ред. А. I. Кредісова: Пер. з рос. Н. Кіт, К. Серажим. — К., 1999. — 448 с.

 

98.       Ф. 930ж. Фабоцци. Управление инвестициями. — М.: ИНФРА-М,

99.       Федоренко В. Г. Інвестознавство: Підручник. — 3-тє вид., до""'. — .e^ZTc4. — 480l п„а„у»„„» . умо.ах ринко.ої д„„ьності: 36. на,к. праць «Механізм регулювання економіки». — Суми: ГУМПУ 2000 С 129—134