Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
40.   Закарян И. Практический интернет-трейдинг. — М.: Акмос-Медиа, 2001. — 396 с. : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

40.   Закарян И. Практический интернет-трейдинг. — М.: Акмос-Медиа, 2001. — 396 с.


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

41.       Іноземні інвестиції в економіку Черкащини у 1998—2003 роках / Статистичний збірник. — Черкаси. — 2004. — №10.2.1. — 488 від 02.06.2004 р.

42.       Ивашковская И. В. Обмен технологий: зависимость или сотруд-ничество? — М.: Изд-во МГУ, 1991. — 93 с.

43.       КабановВ. С, Ткач A. М. Негосударственньіе пенсионньіе фон-дьі: социально-зкономический аспект // Финансовьіе услуги. — 2001. — №11—12. — С. 51—55.

44.       Килячков А. А., Чалдаева Л. А. Рьшок ценньіх бумаг и биржевое дело. — М.: Юристь, 2001. — 704 с.

45.       КиреевА. П. Международная зкономика: В 2-х ч. — Ч. I. Меж-дународная микрозкономика: движение товаров и факторов производ-ства: Учеб. пособие для вузов. — М., 1997. — 416 с.

46.       Колосов О. Деякі аспекти державного управління залученням іноземних інвестицій в економіку України // Економіка України. — 1998. —№11. —С. 27—36.

47.       Конченко К. О. Основні напрями стимулювання ефективної структури експорту // Фінансова консультація. — 2000. — № 39—40. — С. 38—45.

 

48.       Коттл С. Анализ ценньіх бумаг Грзма и Додда. — М.: Олимп49.         ,Кравченко П. П. Как не проиграть на финансовьіх рьшках. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Дело и Сервис, 2000. — 224 с.

50.       Кузнецова Н. В. Регулирование внешнезкономической деятель-ности в Украине: Практич. пособие. — К.: СПЛАЙН, 1998. — 220 с.

51.       КухарскаяН. Региональньіе тенденции внешнезкономических связей Украиньі // Бизнес-Информ. — 1997. — № 2. — С. 23—27.

52.       ЛисюкД. Географические аспектьі междуна9—одной то.говли лицен53.литтл УДжУоу£кТк пройти н—уолл^и—Йер2—8англ. -М.: Олимп-бизнес, 1998. — 368 с.

54.       Макуха С. М. Зовнішньоекономічні зв’язки. Економіка України у світовому господарстві: Конспект лекцій. — X.: Укр. юрид. акад., 1994          23 с

55.       МалярчукІ. Конкурентоспроможшсть експортної продукції: по-няття, оцінка та шляхи підвищення // Економіст. — 2000. — № 4. — С. 56 — 58.

56.       Маштабей В. Я. Зкспортньій маркетинг. — К.: Хвиля-прес, 1995. — 224 с.

57.       Международньій менеджмент: Учебник для вузов / Под ред.

С. 3. Пивоварова, Д. И. Баркана, Л. С. Тарасевича, А. И. Мейзеля. —

С.-Пб.: Питер, 2000. — 87 с.

58.       Механізм управління зовнішньоекономічною діяльністю України в умовах економічної самостійності / Т. О. Шапелюк, Н. I. Шульга           К : Знання 1991          22 с

. 59. МізюкБ. М, ШеечукВ. О. Зовншпгі запозичення: вплив на екоН0М60.м5Т„ИІ*/ФТе~еSfТнализ1 ф98. —,*ь,х-р™ко2—9Пер. с

англ. — М.:. Диаграмма, 1997. — 600 с.

61.       Найман 3. Малая знциклопедия трейдера. — Л.; К.: Альфа Ка-питал:Логос, 1997. — 236 с.

62.       Нікбахт Т. Е., Гропеллі А. Фінанси: Пер. з англ. В. Ф. Овсієнка та В. Я. Мушенка. — К.: Основи, 1993. — 383 с.

63.       НовакІ. Проблеми становлення і розвитку вільних економіч-них зон в Україні // Україна-Business. — 2000. — № 6. — С. 11; №8. — С. 10.

64.       НовиковаІ. В. Вплив економічних чинників на ефективність ко-рпоративних пенсійних програм // Актуальні Проблеми Економіки. — 2006. —№1. —С. 48—54.

65.       Новщкий В. Е. Внешнезкономическая .еятельность и междуна66.        Носкова И.Я., Максимоеа Л. М. Международньіе зкономические отношения. — М.: ЮНИТИ, 1995. — 203 с.

67.       Основи світогосподарських зв’язків: Навч. посібник для екон.

спец. вузів / Н. В. Афанасьев та ін. — X.: Основа, 1993. — 188 с.

 

68.       Основьі внешнезкономических знаний: Учебник для зкономиче-ского образования / Под ред. И. П. Фоминского. — М.: Международньіе отношения, 1990. — 560 с.

69.       Осташ С. I. Форфейтинг як перспективний вид кредитування зовнішньоторговельних угод // Фінанси України. — 1999. — № 4. — С. 121—126.

70.       Охріменко О. А. Ринок корпоративних облігацій України: тенде-нції та суперечності // Фінанси України, 2005. — № 12. — С. 115—122.

71.       ПортерМ. Международная конкуренция: Пер. с англ. — М.:

lvlР^ЇСTTVT-ГЯТЮТТІ-ГТтГР ОТТТОТТТРТ-ГІТЯ 199 j           1 / VS с

И.ПоручникА. М. Интеграция Украиньі в мировое хозяйство: — К.: Гос. зкон. ун-т, 1994. — 129 с.

73.       Сазонец И. Л. Особенности механизма функционирования ак-ционерньіх обществ. — Донецк: ИЗП НАН Украиньі, 1998. — 249 с.

74.       СазонецИ.Л., Джусов A. А. Пенсионная реформа в Украине и зарубежньій опьіт // Всеукраинский информационно-рекламньій ежене-дельник «Бизнес Время». — 2003. № 18 (135). — С. 4.

75.       СазонецИ. Л., Джусов A. А. Инвестиционньіе аспектьі пенси-онной реформьі // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 170. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2003. — С. 84—91.

76.       СазонецИ. Л, Джусов A. А. Депозитарньіе расписки Standard & Poors как составная часть инвестиционного портфеля пенсионньіх фон-дов и страховьіх компаний// Економіка промисловості. — 2002. — №1. —С. 86—89.

77.       Сазонець I. Л., Джусов О. А., Сазонець О. М. Міжнародна інвес-тиційна діяльність: Навчальний посібник. — Дніпропетровськ: Наука і

78.'' Сазонець I. Л., Сазонець О. М. Інвестування: корпоративний ас-пект. — Дніпропетровськ: ДАУБП, 1999. — 106 с.

79.       Сазонець I. Л., Сазонець О. М. Методи оцінки інвестиційної при-вабливості акціонерних товариств. — Донецьк: ІЕП НАН України, 1999. — 20 с.