Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЛІТЕРАТУРА : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

ЛІТЕРАТУРА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

 

Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 р. № 959-ХІІ, зі змінами і доповненнями.

2.         Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91 р. № 560-XII, зі змінами і доповненнями.

3.         Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 р. № 185/94-ВР, зі змінами і доповненнями.

4.         Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зов-нішньоекономічної діяльності: Закон України від 23.12.98 p. № 351-XTV.

5.         Інструкція про відкриття банками рахунків у національній та іно-земній валюті, затверджена постановою Правління Національного бан-ку України від 18.12.98 р. № 527, зі змінами і доповненнями.

6.         Інструкція про порядок заповнення картки реєстрації-обліку зов-нішньоекономічного договору (контракту), затверджена наказом Мініс-терства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України від 24.02.96 р.№ 133-а.

7.         Інструкція про порядок здійснення контролю й отримання ліцен-зій за експортними, імпортними та лізинговими операціями, затвердже-на постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 р. № 136, зі змінами.

8.         Митний кодекс України від 12.12.91 р. № 1970-ХІІ, зі змінами і доповненнями.

9.         Порядок випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України, затверджений постановою Кабінету Мініст-рів України від 01.10.97 р. № 1104, зі змінами і доповненнями.

 

10.       Порядок установлення і використання офіційного обмінного кур-су гривні до іноземних валют, затверджений постановою Правління Національного банку України від 18.03.99 р. № 129, зі змінами і допов-неннями.

11.       Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів юридичних осіб: постанова Правління Національно-го банку України від 04.09.98 р. № 349, зі змінами і доповненнями.

12.       Про врегулювання порядку здійснення іноземними інвесторами інвестицій в Україну: постанова Правління Національного банку Украї-ни від 20.07.99 р. № 356.

 

13.       Правила використання готівкової іноземної валюти на території України, затверджені постановою Правління Національного банку України від 26.03.98 р. № 119, зі змінами і доповненнями.

14.       Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, затверджені постановою Правління Національного бан-ку України від 18.03.99 р. № 127, зі змінами і доповненнями.

15.Авдокушин Е. Ф. Международньіе зкономические отношения: Учеб. пособие. — М.: ИВЦ «Маркетинг», 1997. — 196 с.

16. АндрощукГ., Денисюк В. Франчайзинг: организационньіе фор-мьі, поиск и вьібор партнеров // Бизнес-Информ. — 1997. — № 10. — С. 32—37.

17.Артем'єваІ.О. Сучасні трансформації фінансової діяльності корпорації: західна та українська практика // Актуальні Проблеми Еко-номіки. — 2006. — № 1. — С. 26—31.

18.       Балабанов И. Т., Балабанов А. И. Внешнезкономические связи: Учеб. пособие. — М.: Финансьі и статистика, 1998. — 512 с.

19.       БеседінВ. Ф., МузиченкоА. С, РибчакВ. /., Курмаєв П. Ю. Інве-стиційна політика в Україні. Регіональні аспекти. Монографія. — Чер-каси: «Ваш Дім», видавець Дикий О. О., 2005. — 292 с.

20.       Бестенбостель П. фон, ДунскусА., Гертнер М., ЗольфранкП. В центре внимания — биржа: Руководство для частньіх инвесторов: Пер. с нем. — М.: АОЗТ «Интерзкспорт»; ЗАО «Финстатинформ», 1998. — 120 с.

21.       БуглайВ. Б., Ливещев Н. Н. Международньіе зкономические от-ношения. — М.: Финансьі и статистика, 1996. — 426 с.

22.       Василенко Ю. Структурні зміни в експортній діяльності України // Економіка України. — 1998. — № 7. — С. 70—76.

23.       Введение в информационньій бизнес: Учеб. пособие /

О. В. Голосов, С. А. Охрименко, A. В. Хорошилов и др. Под ред.

В П Тихомирова, А. В. Хорошилова. — М.: Финансьі и статистика,

1996. — 240 с.

24.       Вільні економічні зони: Міжнародні аспекти / За ред. I. Розпу-тенка. — К.: Основи, 1993. — 447 с.

25.       Внешнезкономическая деятельность предприятия: Учебник для вузов/ Под ред. Л. Е. Стровского, С. К. Казанцева, Е. А. Парашина и др. — 2-е изд. — М.: ЮНИТИ, 1999. — 823 с.

26.       Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. Основьі инвестирования: Пер. с англ. — М.: Дело, 1999. — 1008 с.

27.ГнатишинІ.М., Половець П. Зовнішньоекономічні відносини: Регіональний аспект. — Чернівці: Прут, 1992. — 49 с.

28.       ГончарукВ. А. Маркетинговое консультирование. — М.: Дело, 1998. — 248 с.

29.       Гребельник О. П. Основи зовнішньоекономічної діяльності: На-вч. посібник. — К.: Держ. торг.-екон. ун-т, 1996. — 76 с.

30.       Данько Т. 77., Окрут 3. М. Свободньіе зкономические зоньі в ми-ровом хозяйстве: Учебное пособие / Российская зкон. академия им. Г. В. Плеханова. — М.: ИНФРА-М, 1998. — 168 с.

 

31.Дараган В. А. Игра на бирже. - М.: УРСС, 1998. - 232 с.

32.       Дегтярева О. Биржевое дело. - М.: ЮНИТИ, 1999. - 679 с.

33.       ДжусовА. А. Пенсионная реформа в Украине: стратегия и так-тика международного инвестирования. — Днепропетровск: Наука и об-разование, 2003. — 36 с.

 

34.       Джусов О. А., Сазонець I. Л. Інвестиційна система пенсійного забезпечення: Україна та іноземний досвід // Держава та регіони (серія економіка та підприємництво). — 2003. — № 1. — С. 98—104.

35.       ДжусовА. А. Биржевьіе фондьі как финансовьій инструмент для построения инвестиционного портфеля // Економіка: проблеми теорії та практики. Збі—ник на—1кових праць. Випуск 158. — Дніпропетровськ:

^36.Д02.сов^106Ме12од формирования инвестиционного портфеля пенсионньіх фондов и страховьіх компаний с целью защитьі

средств от финансовьіх рисков // Зкономические проблемьі и перспективьі стабилизации зкономики Украиньі: Сб. научн. трудов /

НАН Ук.аиньі. Ин-т зкономики промьішленности. — Донецк,

2001    'г 2       С 177  184

37.ДодинЕ. В. Нетарифное регулирование в таможенной практике Украиньі // Митна справа. — 1999. — № 2. — С. 29—35.

38.Дріскал Девід Д МВФ та Світовий банк: чим відрізняються ці організації? // Фондовий ринок. — 1999. — № 16. — С. 34—39.

39.       Жуковська Н. Методичні підходи до розробки стратегії розвитку спільних підприємств (СП) // Регіональна економіка. — 1999. — №4. —С. 112—117.